68. sednica Vlade Republike Srbije, 14. februar 2008. godine

Na osnovu tačke 7. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS, broj 95/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PODGRUPA STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u podgrupama Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji:

1. U Podgrupi za kretanje roba:

1) Bojana Todorović, zamenik predsednika;

2) Tatjana Dinkić, sekretar;

3) Jovana Nikšić, zamenik sekretara.

2. U Podgrupi za ekonomske odnose sa inostranstvom:

– Tatjana Dinkić, sekretar.

3. U Podgrupi za finansijski nadzor:

– Ivan Maričić, zamenik predsednika.

4. U Podgrupi za finansijska i budžetska pitanja:

– Jelena Rančić, zamenik predsednika.

II

Za zamenike predsednika, sekretare i zamenike sekretara podgrupa Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji:

1. U Podgrupu za kretanje roba imenuju se:

1) za zamenika predsednika:

– Borislava Jakšić, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja;

2) za sekretara:

– Kosa Rašković, načelnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

3) za zamenika sekretara:

– Tanja Petrović, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

2. U Podgrupu za slobodno kretanje kapitala za zamenika sekretara imenuje se:

– Mladen Lazić, mlađi savetnik u Ministarstvu finansija.

3. U Podgrupu za javne nabavke za zamenika sekretara imenuje se:

– Snežana Konjević, samostalni savetnik u Ministarstvu finansija.

4. U Podgrupu za finansijske usluge za zamenika sekretara imenuje se:

– Tanja Dlesk, savetnik u Ministarstvu finansija.

5. U Podgrupu za poreze za zamenika sekretara imenuje se:

– Marina Ivanović, samostalni savetnik u Ministarstvu finansija.

6. U Podgrupu za ekonomska i monetarna pitanja za zamenika sekretara imenuje se:

– Marinko Bošnjak, viši savetnik u Ministarstvu finansija.

7. U Podgrupu za regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih instrumenata za zamenika sekretara imenuje se:

– Svetlana Radosavljević, Ministarstvo finansija.

8. U Podgrupu za carinsku uniju za zamenika sekretara imenuje se:

– Nadica Pantović, viši savetnik u Ministarstvu finansija.

9. U Podgrupu za ekonomske odnose sa inostranstvom za sekretara imenuje se:

– Snežana Zubić Petrović, šef Grupe u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

10. U Podgrupu za finansijski nadzor imenuju se:

1) za zamenika predsednika:

– Goran Cvejić, pomoćnik ministra finansija;

2) za zamenika sekretara:

– Slobodan Gavrović, viši savetnik u Ministarstvu finansija.

11. U Podgrupu za finansijska i budžetska pitanja imenuju se:

1) za zamenika predsednika:

– Ivan Maričić, direktor Uprave za trezor u Ministarstvu finansija;

2) za zamenika sekretara:

– Bratislava Ristić, samostalni savetnik u Upravi za trezor u Ministarstvu finansija.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7647/2007-1

U Beogradu, 14. februara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o osnivanju „Instituta za povrtarstvo” d.o.o. Smederevska Palanka („Službeni glasnik RS, broj 78/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA „INSTITUTA ZA POVRTARSTVO” DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SMEDEREVSKA PALANKA

I

Imenuje se dr Milan Zdravković za direktora „Instituta za povrtarstvo” društvo s ograničenom odgovornošću, Smederevska Palanka.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-498/2008

U Beogradu, 14. februara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNjIH ŠKOLA U SURDULICI

I

Razrešava se Miodrag Marković dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Surdulici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-481/2008

U Beogradu, 14. februara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNjIH ŠKOLA U SURDULICI

I

Imenuje se Maja Mitić za direktora Doma učenika srednjih škola u Surdulici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-480/2008

U Beogradu, 14. februara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu tačke 3. Odluke o osnivanju Komisije za podsticanje ulaganja u privredu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 14/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE

ZA PODSTICANjE ULAGANjA U PRIVREDU REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji za podsticanje ulaganja u privredu Republike Srbije:

1. dr Milan Parivodić, predsednik;

2. Dragan Povrenović, član;

3. Radmila Bukumirić Katić, član;

4. Aleksandra Makaj, član;

5. Nataša Kovačević, član;

6. Aleksandra Damnjanović Petrović, član;

7. Vekislav Janićijević, član;

8. Petar Pavlović, član;

9. Srbislav Cvejić, član;

10. Bratislav Đokić, član;

11. Aleksandar Vlajčić, član;

12. Miloš Simić, član;

13. Dejan Krnjaić, član;

14. Dušan Zlokas, član;

15. Ljiljana Mitrović, član;

16. Jasna Matić, član;

17. Dragiša Okolišanov, član;

18. Ivan Aleksić, član;

19. Slobodan Vučković, član;

20. Tomislav Grdović, član;

21. Ljiljana Šop, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-501/2008

U Beogradu, 14. februara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu tačke 3. Odluke o osnivanju Komisije za podsticanje ulaganja u privredu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 14/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE

ZA PODSTICANjE ULAGANjA U PRIVREDU REPUBLIKE SRBIJE

I

U Komisiju za podsticanje ulaganja u privredu Republike Srbije imenuju se:

1. za predsednika:

– Jasna Matić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

2. za članove:

1) Luka Andrić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

2) Uranija Kozmidis Luburić, državni sekretar u Ministarstvu nauke;

3) Nevena Karanović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja;

4) Bajro Gegić, državni sekretar u Ministarstvu prosvete;

5) Velimir Gavrilović, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja;

6) Radmila Bukumirić Katić, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja;

7) Vesna Jokanović, pomoćnik ministra kulture;

8) Nataša Kovačević, pomoćnik ministra finansija;

9) Aleksandra Damnjanović Petrović, pomoćnik ministra za infrastrukturu;

10) Vukica Bućković, pomoćnik ministra pravde;

11) Bratislav Đokić, pomoćnik ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

12) Milutin Prodanović, pomoćnik ministra rudarstva i energetike;

13) Mihailo Vesović, pomoćnik ministra trgovine i usluga;

14) Miroslav Marinković, direktor Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

15) Vesna Perić, direktor Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza;

16) Slobodan Vučković, direktor Republičkog zavoda za informatiku i internet;

17) Dejan Radulović, zamenik direktora Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva;

18) Zoran Krejović, direktor Republičkog geodetskog zavoda;

19) Zvonko Obradović, direktor Agencije za privredne registre;

20) Dušan Zlokas, načelnik Uprave granične policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

21) Lozica Jovanović, savetnik za devizni sistem u Sektoru za devizne poslove u Narodnoj banci Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-501/2008-1

U Beogradu, 14. februara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE

I

Razrešava se mr Dušan Spasojević dužnosti pomoćnika ministra odbrane – Sektor za politiku odbrane, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-531/2008

U Beogradu, 14. februara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ODBRANE

I

Postavlja se mr Dušan Spasojević za državnog sekretara u Ministarstvu odbrane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-532/2008

U Beogradu, 14. februara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 17. Sporazuma o trgovini i privrednoj saradnji između Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarske Konfederacije („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITOG KOMITETA SA ŠVAJCARSKOM KONFEDERACIJOM

I

Imenuje se Jasna Matić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, za predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta sa Švajcarskom Konfederacijom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-554/2008

U Beogradu, 14. februara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 61/06-prečišćen tekst) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA ODBORA ZA RAZMATRANjE PITANjA IZGRADNjE OBJEKTA BEOGRADSKE OPERE

I

U Odbor za razmatranje pitanja izgradnje objekta Beogradske opere imenuju se za članove:

1. Isidora Žebeljan, kompozitor;

2. Dragana Jugović del Monako, operska pevačica;

3. Lidija Pilipenko, koreograf.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-568/2008

U Beogradu, 14. februara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 61/06-prečišćen tekst) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA

SAVETA ZA MALA I SREDNjA PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVO

I

Razrešava se Igor Momčilović dužnosti člana Saveta za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo.

II

Imenuje se mr Snežana Vučković, mlađi savetnik u Sektoru za ekonomiju i javna preduzeća u Ministarstvu finansija, za člana Saveta za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-584/2008

U Beogradu, 14. februara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINU KOMPANIJE „GENERALEKSPORT” ZA MEĐUNARODNU I UNUTRAŠNjU TRGOVINU D.P. BEOGRAD

I

U Skupštinu Kompanije „Generaleksport” za međunarodnu i unutrašnju trgovinu D.P. Beograd, imenuju se kao predstavnici društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. mr Vlada Gajić, generalni direktor „Peštan” d.o.o, Aranđelovac;

2. Goran Rakovac, diplomirani pravnik, narodni poslanik;

3. Dušan Vuković, diplomirani pravnik, šef Odseka za nadzor u Sektoru za upravljanje procesima privatizacije i restrukturiranja privrede u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-646/2008

U Beogradu, 14. februara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Ostavite komentar