Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

GRADSKOG SUDIJE ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

I

Zlatku Jovanoviću prestaje dužnost sudije Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda sa 29. februarom 2008. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-708/2008

U Beogradu, 21. februara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U SUBOTICI

I

Deanu Tomiću prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Subotici sa 17. martom 2008. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-709/2008

U Beogradu, 21. februara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Razrešava se Branko Zivlak dužnosti zamenika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-790/2008

U Beogradu, 21. februara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Postavlja se Miroljub Zarić za zamenika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-789/2008

U Beogradu, 21. februara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 68. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 71/03 i 84/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Nacionalne službe za zapošljavanje:

1. prof. dr Predrag Stojanović, predsednik;

2. Tatjana Prijić, član;

3. Tamara Škiljević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-792/2008

U Beogradu, 21. februara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 68. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 71/03 i 84/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

I

U Nadzorni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje imenuju se:

1. za predsednika:

– Dubravka Drakulić, načelnik Odeljenja za materijalno-finansijske poslove u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

2. za članove:

1) Vladan Milićević, ekonomista, Poreska uprava u Ministarstvu finansija;

2) Bajram Šehović, dipl. inž. metalurgije, FAP Livnica, Prijepolje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-792/2008-1

U Beogradu, 21. februara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Postupajući po presudi Vrhovnog suda Srbije U. 125/07 od 11. maja 2007. godine,

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

I

Negovanu Šaranoviću prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Požarevcu sa 15. decembrom 2006. godine, zbog nesavesnog i nestručnog vršenja dužnosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-710/2008

U Beogradu, 21. februara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE

I

Razrešava se prof. dr Zoran Krstić dužnosti direktora Univerzitetske dečje klinike, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-798/2008

U Beogradu, 21. februara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE

I

Imenuje se doc. dr Milan Đukić za vršioca dužnosti direktora Univerzitetske dečje klinike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-798/2008-1

U Beogradu, 21. februara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Ostavite komentar