7. sednica Vlade Republike Srbije, 20. maj 2014. godine

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

I

U Komisiju za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda, pored predsednika, zamenika predsednika i članova imenovanih Rešenjem Vlade 24 Broj: 119-3488/2014 od 1. maja 2014. godine, imenuju se za članove i:

1. dr Kori Udovički, potpredsednik Vlade i ministar državne uprave i lokalne samouprave,

2. Jadranka Joksimović, ministar bez portfelja,

3. Bratislav Gašić, ministar odbrane,

4. Lazar Krstić, ministar finansija,

5. dr Dušan Vujović, ministar privrede,

6. Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4120/2014

U Beogradu, 20. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar