Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESKO) u vezi sa osnivanjem Centra za vode za održivi razvoj i prilagođavanje klimatskim promenama kao Centra kategorije 2 pod pokroviteljstvom UNESKOUgovor na srpskom – pdf Ugovor na engleskom – pdf

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I ORGANIZACIJE ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I KULTURU (UNESKO) U VEZI SA OSNIVANJEM CENTRA ZA VODE ZA ODRŽIVI RAZVOJ I PRILAGOĐAVANJE KLIMATSKIM PROMENAMA KAO CENTRA KATEGORIJE 2 POD POKROVITELJSTVOM UNESKO

Član 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Srbije i Organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESKO) u vezi sa osnivanjem Centra za vode za održivi razvoj i prilagođavanje klimatskim promenama kao Centra kategorije 2 pod pokroviteljstvom UNESKO, sačinjen u Parizu 24. aprila 2013. godine, u originalu na srpskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Ugovora između Vlade Republike Srbije i Organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESKO) o osnivanju Centra za vode za održivi razvoj i prilagođavanje klimatskim promenama kao Centra kategorije 2 pod pokroviteljstvom UNESKO u originalu na srpskom jeziku glasi:

Ugovor na srpskom – pdf

Ugovor na engleskom – pdf

Član 3.

Nadležni organ za sprovođenje ovog ugovora je ministarstvo nadležno za poslove nauke.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Pravni osnov za potvrđivanje Sporazuma, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kome Narodna Skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja i člana 14. stav 1. Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Službeni glasnik RS”, broj 32/13).

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANJE UGOVORA

Centri druge kategorije Organizacije Ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu – UNESKO su modalitet bez presedana u sistemu Ujedinjenih nacija. Trenutno postoji mreža od 40 centara druge kategorije u svetu. Države članice ih osnivaju radi ostvarivanja UNESKO ciljeva, planova i programa na međunarodnom nivou i promocije ekspertize iz nadležnosti centra.

Na osnovu inicijative Nacionalne komisije za UNESKO i odluke 36. Generalne konferencije UNESKO (novembar 2011) u vezi sa osnivanjem UNESKO Centra za vode za održivi razvoj i prilagođavanje klimatskim promenama kao Centra kategorije 2 pri Institutu Jaroslav Černi u Beogradu, odluke Međudržavnog saveta hidrološkog programa UNESKO (juni 2012), odluke 190. Izvršnog saveta UNESKO (oktobar 2012) i odluke 12. sednice skupštine Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi AD od 21.12.2012. godine, Vlada R. Srbije na sednici održanoj 22. februara 2013. godine donela je Zaključak 05 br. 337-1241/2013-2 o utvrđivanju Osnove za zaključenje Ugovora između Republike Srbije i Organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu Ujedinjenih nacija (UNESKO) u vezi sa osnivanjem Centra za vode za održivi razvoj i prilagođavanje klimatskim promenama.

Ciljevi Centra su:

da podstiče naučnu koordinaciju između različitih organizacija koje su uključene u održivo upravljanje vodnim resursima koje vodi integrisanom upravljanju na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou;

procena uticaja globalnih promena i promovisanje razvoja regionalnih programa istraživanja;

povezivanje sa posebnim usmerenjem na problem održivog upravljanja vodnim resursima u uslovima klimatskih promena u okviru inicijativa UNESKO, a posebno Međunarodnog hidrološkog programa UNESKO;

preduzimanje aktivnosti za osposobljavanje na institucionalnom i profesionalnom nivou radi jačanja kadrovskih i institucionalnih kapaciteta za procenu uticaja globalnih promena na upravljanje vodnim resursima;

organizacija programa za informisanje koji su namenjeni donosiocima odluka i opštoj javnosti na nacionalnom i regionalnom nivou;

objavljivanje rezultata istraživanja putem radionica, seminara, kurseva, konferencija i periodičnih publikacija.

U domaćim okvirima Centar će uspostaviti važnu ulogu u okviru edukacije upravnog i tehničkog kadra na lokalnom nivou u upravljanju vodama (vodosnabdevanje, zaštita voda, navodnjavanje, zaštita od voda). Centar će, takođe, pomoći lokalnim organima u okviru definisanja saradnje sa državnom upravom, finansijskim i drugim institucijama.

Stalno pokroviteljstvo UNESKO nad svim aktivnostima Centra su garancija kvaliteta za eventualne strane investicije i dobijanje stručne i naučne pomoći prilikom promovisanja programa i ciljeva Organizacije na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou, a potvrđivanje ovog sporazuma obezbeđuje pravni okvir za institucionalno unapređenje saradnje.

III. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA

Za izvršenje ovog ugovora ne koriste se sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar