70. sednica Vlade Republike Srbije, 28. februar 2008. godine

Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA KNjIŽEVNOST I UMETNOST U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Gojko Tešić dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, zbog prestanka radnog odnosa u Institutu.

II

Imenuje se dr Krinka Vidaković Petrov, naučni savetnik u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, za člana Upravnog odbora Instituta za književnost i umetnost u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-892/2008

U Beogradu, 28. februara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Ostavite komentar