Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA

Član 1.

U Zakonu o poštanskim uslugama („Službeni glasnik RS”, broj18/05), u članu 3. stav 1. tačka 1) posle reči: „pošiljaka” tačka i zapeta zamenjuju se tačkom i dodaju reči: „Prenos poštanskih pošiljaka podrazumeva tehnološke procese kod poštanskog operatora od mesta prijema do mesta uručenja poštanske pošiljke;”.

U tački 5) posle reči: „hibridne” stavlja se zapeta i dodaju reči: „zbirne „consignments“ ”.

Posle tačke 8) dodaje se nova tačka 8a) koja glasi:

„8a) štampane stvari su pismonosne pošiljke čiji sadržaj nema personalnog značaja niti poslovnog komuniciranja, a odštampane su u više istovetnih primeraka na papiru, kartonu ili drugom materijalu;”.

U tački 11) reči: „deklaraciju o sadržini pošiljke” zamenjuju se rečima: „na pošiljci ili dokumentu koji prati pošiljku, opis sadržine;”.

U tački 28) posle reči: „usluge” tačka i zapeta zamenjuju se tačkom i dodaju reči: „Poštarina za prenos poštanske pošiljke ne uključuje poštarinu po vrednosti;”.

Član 2.

U članu 6. stav 1. menja se i glasi:

„Poštanski operatori su dužni da pri obavljanju poštanskih usluga postupaju u skladu sa svojim posebnim uslovima, obezbede nepovredivost poštanskih pošiljaka i tajnost podataka.”

Član 3.

U članu 7. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Prilikom prijema registrovane poštanske pošiljke pošiljaocu se obavezno izdaje potvrda o prijemu koja mora da sadrži sve elemente na osnovu kojih se može utvrditi identitet pošiljke, datum prijema, masa, vrednost, naplaćena poštarina i posebne usluge.”

Član 4.

U članu 11. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Poštanski operator može ugovoriti sa drugim licem da u njegovo ime i za njegov račun, a u skladu sa ovim zakonom i uslovima definisanim ugovorom obavlja poštanske usluge ili pojedine tehnološke procese.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 5.

U članu 12. stav 1. posle reči: „Univerzalna poštanska usluga” dodaju se reči:

„ je usluga od opšteg interesa i.”

Član 6.

U članu 13. stav 1. tačka 2) reči: „u unutrašnjem poštanskom saobraćaju” brišu se.

Član 7.

U članu 16. stav 2. reči: „određene usluge” zamenjuju se rečima: „pojedine tehnološke procese.”

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Javni poštanski operator obavlja poslove u vezi sa izdavanjem, prodajom i povlačenjem iz upotrebe poštanskih maraka i vrednosnica u Republici Srbiji. Uslove i način izdavanja poštanskih maraka i vrednosnica propisuje javni poštanski operator uz saglasnost Vlade Republike Srbije. Poštanske marke se koriste za plaćanje poštanskih usluga koje obavlja javni poštanski operator u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju. Isključivo pravo na upotrebu poštanskog žiga ima javni poštanski operator.”

Član 8.

U članu 19. stav 3. menja se i glasi:

„Limite po masi i ceni iz stava 1. ovog člana utvrđuje Republička agencija za poštanske usluge uz saglasnost Vlade Republike Srbije, pri čemu oni ne mogu biti veći od 100 grama i trostrukog iznosa poštarine za pismo prve stope težine i najbržeg stepena prenosa.”

Član 9.

U članu 23. posle reči: „usluge” dodaju se reči: „na osnovu metodologije formiranja cena”.

Član 10.

Član 24. menja se i glasi:

„Javni poštanski operator je obavezan da računovodstveno prati rezervisne poštanske usluge odvojeno od nerezervisanih poštanskih usluga.

U okviru nerezervisanih poštanskih usluga mora se obezbediti računovodstveno praćenje univerzalne poštanske usluge, odvojeno od poštanskih usluga koje nisu univerzalna.

Javni poštanski operator obavezan je da posebnim internim obračunom obezbedi alokaciju troškova svih poštanskih usluga.

Zajednički troškovi, odnosno troškovi koji ne mogu direktno da se pripišu pojedinačnim uslugama, raspoređuju se, kad je to moguće, na osnovu direktne analize njihovog izvora.

Ako direktna analiza nije moguća, kategorije zajedničkih troškova se dele na osnovu idirektnog povezivanja sa drugim kategorijama troškova koje je moguće utvrditi.

Kada ni direktne ni indirektne mere utvrđivanja troškova ne mogu da se sprovedu, određena kategorija troškova će biti utvrđena na osnovu opšteg pokazatelja određenog i izračunatog posebno za rezervisane, a posebno za nerezervisane poštanske usluge.

Javni poštanski operator ne može da koristi prihode od rezervisanih poštanskih usluga za subvencionisanje poštanskih usluga koje nisu univerzalna usluga.

Kada prihodi od rezervisanih i univerzalne poštanske usluge ne pokrivaju njihove troškove, troškovi će se pokriti iz sredstava osnivača.”

Član 11.

U članu 28. stav 1. posle reči „sandučića,” reč: „odnosno” briše se.

U stavu 2. posle reči: „dokumenta koja se na tu pošiljku odnose označi”, dodaju se reči: „datumom prijema i”.

Član 12.

U članu 29. uvodna rečenica, reči: „Zabranjen je prijem i prenos” zamenjuju se rečima: „Zabranjeno je slanje, odnosno prijem, prenos i uručenje”.

Član 13.

U članu 31. stav 1. posle reči: ,,rokovima” dodaju se reči: ,,ne dužim od”.

U stavu 3. reči: ,,rezervisanih poštanskih usluga” zamenjuju se rečima: „univerzalne poštanske usluge”.

Član 14.

U članu 47. reči: „direktnu štetu” zamenjuju se rečima: „štetu nastalu krivicom poštanskog operatora. Indirektna šteta ili izmakla dobit se ne uzima u obzir prilikom obračuna naknade štete.”

Član 15.

U članu 62. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju reči: „kao i ovlašćeni javni poštanski operator.”

Član 16.

Član 64. menja se i glasi:

„Ministarstvo sprovodi politiku Vlade u oblasti poštanskih usluga, propisuje i utvrđuje uslove za otpočinjanje obavljanja delatnosti, propisuje uslove za održavanje i unapređenje obavljanja univerzalne poštanske usluge i vrši nadzor nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona.

Ministarstvo utvrđuje plan izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica, kao i motive redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica.”

Član 17.

U članu 66. stav 1. tačka 12) menja se i glasi:

„12) utvrđuje metodologiju formiranja cena za univerzalinu poštansku uslugu;”.

Tačka 14) briše se.

Član 18.

U članu 68. stav 3. posle reči: „godina” tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „s tim što za dva člana prvog izabranog Saveta mandat traje šest godina, a za ostale četiri godine. ”

Posle stava 7. dodaje se stav 8. koji glasi:

„Vlada može podneti predlog Narodnoj skupštini Republike Srbije za opoziv Saveta u slučaju neizvršavanja obaveza propisanih u čl. 66. i 74. ovog zakona.”

Član 19.

U članu 69. stav 2. reči: „poslanici u Skupštini Srbije i Crne Gore, narodni poslanici” zamenjuju se rečima:„poslanici u Narodnoj skupštini .”

Član 20.

Posle člana 76. dodaje se član 76 a koji glasi:

„Član 76a

Poštanski operatori i Agencija dužni su da na zahtev Ministarstva i/ili Agencije dostavljaju podatke u vezi sa obavljanjem poštanskih usluga u utvrđenim rokovima.”

Član 21.

U članu 80. stav 3. menja se i glasi:

„Uz zahtev za dodelu dozvole dostavljaju se: dokaz o registraciji za obavljanje delatnosti, dokaz nadležnog organa o ispunjenosti uslova za odpočinjanje obavljanja delatnosti, posebni uslovi za obavljanje poštanskih usluga i drugi dokazi predviđeni zakonom.”

Stav 4. menja se i glasi:

„Uz zahtev za dodelu licence dostavlja se dokaz o ispunjavanju uslova za izdavanje licence.”

Član 22.

U članu 85. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Dozvola je neprenosiva.”

Član 23.

U članu 90. stav 1. tačka 7), tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje tačka 8) koja glasi:

„8) privremeno oduzme dozvolu ukoliko korisnik dozvole ne postupa u skladu sa izdatom dozvolom.”

U stavu 2. reči: „stava 1. tačka 7)” zamenjuju se rečima : „stava 1.tač. 7) i 8).”

Član 24.

U članu 92. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 25.

U članu 96. stav 1. menja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 100.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup javni poštanski operator ako:

1) odvojeno računovodstveno ne prati rezervisane i nerezrvisane poštanske usluge (član 24. stav 1);

2) u okviru nerezervisanih poštanskih usluga ne obezbedi računovodstveno praćenje univerzalne poštanske usluge, odvojeno od poštanskih usluga koje nisu univerzalna (član 24. stav 2);

3) prihodima od rezervisanih poštanskih usluga subvencioniše poštanske usluge koje nisu univerzalna usluga (član 24. stav 7).”

Član 26.

U članu 97. stav 1. uvodna rečenica, posle reči: „operator” dodaju se reči: „ili drugo pravno lice.”.

Tačka 1) menja se i glasi:

„1) ako ne postupa u skladu sa svojim posebnim uslovima, ne obezbedi nepovredivost poštanskih pošiljaka i tajnost podataka (član 6.stav 1);”.

Tačka 4) menja se i glasi:

„4) ako preda, odnosno obavlja prijem, prenos ili uručenje poštanskih pošiljaka čija je sadržina zabranjena (član 29);”.

U tački 6) reči: „članu 37” zamenjuju se rečima: ,,čl. 7. i 76a.”.

U stavu 2. tačka na kraju briše se i dodaju reči: „ili drugom pravnom licu.”

Član 27.

U članu 98. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

„1) ne postupa u skladu sa svojim posebnim uslovima, ne obezbedi nepovredivost poštanskih pošiljaka i tajnost podataka (član 6. stav 1);”.

Tačka 5) menja se i glasi:

„5) preda, odnosno obavlja prijem, prenos ili uručenje poštanskih pošiljaka čija je sadržina zabranjena ( član 29);”.

U tački 7) reči: „članu 37.” zamenjuju se rečima: ,,čl.7. i 76a”.

Član 28.

U članu 99.stav 1.tačka 1) menja se i glasi:

„1) ne postupa u skladu sa svojim posebnim uslovima, ne obezbedi nepovredivost poštanskih pošiljaka i tajnost podataka ( član 6. stav 1); ”.

Tačka 5) menja se i glasi:

„5) preda, odnosno obavlja prijem, prenos ili uručenje poštanskih pošiljaka čija je sadržina zabranjena (član 29); ”.

U tački 7) reči: „članu 37.” zamenjuju se rečima: ,,čl.7. i 76a”.

Član 29.

Posle člana 99. dodaju se čl. 99a, 99b i 99v koji glase:

Novčanom kaznom od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanu kaznu iz stava 1. i 2. ovog člana naplaćuje inspektor na licu mesta.

Član 99b

Novčanu kaznu iz stava 1. ovog člana naplaćuje inspektor na licu mesta.

Član 99v

Novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne postupi po rešenju inspektora (član 91).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 8.000 do 10.000 dinara kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara kazniće se preduzetnik.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 dinara kazniće se fizičko lice.”

Član 30.

U članu 104. stav 1. reči: „od jedne godine od izbora Saveta Agencije” zamenjuju se rečima: „ od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.”

Član 31.

Član 105. menja se i glasi:

„Do donošenja akta iz člana 66. stav 1. tačka 2) ovog zakona rezervisanim poštanskim uslugama smatraju se usluge čiji limiti po masi i ceni ne mogu biti veći od 100 grama i trostrukog iznosa poštarine za pismo prve stope težine i najbržeg stepena prenosa.”

Član 32.

Posle člana 105. dodaje se član 105 a koji glasi:

„Član 105 a

Poslove iz člana 66. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4), 11) i 12) do konstituisanja Saveta Agencije obavlja Ministarstvo.”

Član 33.

U članu 107. reči: „iz člana 104 ovog zakona ” zamenjuju se rečima: „iz člana 106. ovog zakona”

Član 34.

Posle člana 107. dodaju se čl. 107 a i 107 b koji glase:

„Član 107a

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe Zakon o poštanskim, telegrafskim i telefonskim uslugama („Službeni list SFRJ”, br. 2/86 i 26/90 ) i Zakon o udruživanju u Zajednicu jugoslovenskih pošta, telegrafa i telefona („Službeni list SFRJ”, broj 18/78).

Član 107b

Prava, poslove, obaveze, sredstva, dokumentaciju i predmete u vršenju delatnosti poštanskih usluga Zajednice jugoslovenskih pošta, telegrafa i telefona, osnovane Zakonom o udruživanju u Zajednicu jugoslovenskih pošta, telegrafa i telefona („Službeni list SFRJ”, broj 18/78), preuzima Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija”.”

Član 35.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” .

O B R A Z L O Ž E Nj E

I Ustavno – pravni osnov

Ustavno – pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. tačka 13 Ustava Republike Srbije kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje režim i bezbednost u svim vrstama saobraćaja.

II Razlozi za donošenje Zakona o izmenama i dopunama zakona

Zakon o poštanskim uslugama („Službeni glasnik RS“, broj 18/05) stupio je na snagu 4. marta 2005. godine. Primena zakona u praksi je otežana iz više razloga.

Ubrzani razvoj poštanskog saobraćaja i neophodnost regulisanja tržišta poštanskih usluga uslovili su potrebu za usklađivanjem Zakona sa pozitivnim zakonodavstvom Evropske Unije (Direktiva 2002/39/EC Evropskog Parlamenta i Saveta Evrope), aktima Svetskog poštanskog saveza (akti doneti na Kongresu u Bukureštu oktobra 2004. godine – Rezolucija C7 „UPU Policy and Action on Postal Reform and Development 2005-2008“) i zahtevima Svetske trgovinske organizacije.

Od strane nadležnih inspekcijskih organa i stručnjaka za poštanske usluge predočena je potreba da se Zakon izmeni i dopuni, kako bi se olakšala primena Zakona u praksi i nadzor nad primenom Zakona.

Republička agencija za poštanske usluge osnovana je članom 65. Zakona, kao nezavisno regulatorno telo. Agencija, kojoj je ovim zakonom između ostalih poslova povereno i donošenje podzakonskih akata, nije počela sa radom jer nije izabran Savet Agencije. Nepostojanje podzakonskih akata kao instrumenata za izvršenje ovog zakona, dovelo je do pravnog vakuma i pojave velikog broja poštanskih operatora koji neovlašćeno obavljaju poštanske usluge.

Iz navedenih razloga neophodno je pristupiti izmenama i dopunama zakona.

III Obrazloženje pojedinih odredaba zakona

U članu 1. dopunjen je član 3. stav 1. tačka 1) dodata je rečenica koja definiše pojam prenosa poštanskih pošiljaka, kao skup tehnoloških postupaka koje obavlja poštanski operator od mesta prijema poštanske pošiljke do mesta uručenja.

U članu 1. dopunjen je član 3. stav 1 tačka 5) zakona pojmom zbirne „consignment“ pošiljke definisane aktima Svetskog poštanskog saveza.

U članu 1. dopunjen je član 3. stav 1. novom tačkom 8a) kojom je definisan pojam štampane stvari.

U članu 1. član 3. stav 1. tačka 11) reči „deklaraciju sadržine“ zamenjuju reči „na pošiljci ili dokumentu koji prati pošiljku, opis sadržine“, čime se stvara obaveza pošiljaoca da opiše sadržinu paketa umesto da je deklariše.

U članu 1. dopunjen je član 3. stav 1. tačka 28) rečenicom koja definiše pojam poštarine za prenos poštanske pošiljke, tako što je precizirano šta ona obuhvata, a vezano za naknadu štete koju je operator dužan da nadoknadi u slučaju prekoračenja rokova uručenja, gubitka ili oštećenja poštanske pošiljke.

U članu 2. izmenjen je član 6. stav 1. zakona u pogledu obaveze poštanskih operatora da pri obavljanju poštanskih usluga postupaju u skladu sa svojim posebnim uslovima, obezbede nepovredivost poštanskih pošiljaka i tajnost podataka.

U članu 3. dopunjen je član 7. zakona, dodavanjem stava 3. kojim se propisuje šta treba da sadrži potvrda o prijemu registrovane pošiljke, kako bi pošiljalac, odnosno primalac poštanske pošiljke mogao ostvariti svoja prava u slučaju gubitka ili oštećenja registrovane poštanske pošiljke.

U članu 4. dopunjen je član 11. zakona dodavanjem novog stava 2. kojim se daje mogućnost poštanskom operatoru da obavljanje poštanskih usluga ili pojedinih tehnoloških faza može preneti ugovorom na treća lica.

U članu 5. preciziran je član 12. stav 1. zakona tako što je izvršeno pojašnjenje univerzalne usluge, kao usluge od opšteg interesa, jer se obavlja na čitavoj teritoriji po pristupačnim cenama i pod jednakim uslovima za sve korisnike. U tom smislu, izvršeno je usklađivanje sa drugim zakonima koji regulišu delatnosti od opšteg interesa.

U članu 6. preciziran je član 13. stav 1. tačka 2) zakona koji se odnosi na obavljanje univerzalne usluge u unutrašnjem i međunarodnom paketskom saobraćaju.

U članu 7. izvršene su izmene u članu 16. stav 2. zakona u pogledu poveravanja od strane javnog poštanskog operatora, obavljanja pojedinih tehnoloških faza univerzalne poštanske usluge na treća lica.

Posle stava 2. dodat je stav 3. kojim se propisuje da poslove izdavanja, prodaje i povlačenja iz upotrebe poštanskih maraka obavlja javni poštanski operator uz saglasnost Vlade, u skladu sa Konvencijom Svetskog poštanskog saveza usvojenom na Kongresu u Bukureštu, oktobra 2004. godine.

U članu 8. izvršena je izmena u članu 19. stav 3. zakona u pogledu usklađivanja sa Direktivom 2002/39/EC Evropskog Parlamenta i Saveta Evrope, u pogledu limita po masi i ceni za rezervisane poštanske usluge.

U članu 9. izvršeno je preciziranje člana 23. u pogledu obaveze javnog poštanskog operatera da predlog cena za rezervisani servis bude utvrđen na bazi metodologije za formiranje cena univerzalnih poštanskih usluga koju donosi Agencija, uz saglasnost Vlade.

U članu 10. izmenjen je član 24. zakona tako što je dosadašnji stav 1. zamenjen sa tri nova stava kojima se preciznije definiše obaveza javnog poštanskog operatora u pogledu računovodstvenog praćenja i razdvajanja troškova rezervisanih i nerezervisanih poštanskih usluga u okviru univerzalne usluge.

Posebnim stavom je zabranjeno da javni poštanski operator subvencioniše usluge komercijalnog servisa prihodima od univerzalne usluge. Takođe je definisana mogućnost za ostvarivanje prava javnog poštanskog operatora na eventualnu nadoknadu gubitka, kada prihodi od rezervisanih i univerzalne poštanske usluge ne pokrivaju njihove troškove. Ovo iz razloga što je Zakonom propisana obaveza javnog poštanskog operatora da univerzalnu poštansku uslugu, kao uslugu od javnog interesa, obavlja na čitavoj teritoriji Republike Srbije, po pristupačnim cenama i pod jednakim uslovima za sve korisnike.

U članu 11. izmenjen je član 28. stav 2. zakona u pogledu preciziranja obaveza postupanja poštanskog operatora sa primljenim poštanskim pošiljkama i dokumentima koja se na tu pošiljku odnose.

U članu 12. dopunjen je član 29. stav 2. zakona propisivanjem odgovornosti pošiljaoca ako preda poštansku pošiljku sa sadržajem čiji je prenos zabranjen zakonom, kao i odgovornost poštanskog operatora ako primi, prenese ili uruči pošiljku za koju je imao saznanja da sadrži zabranjene predmete.

U članu 13. u članu 31. stav1. stvara se mogućnost da poštanski operatori utvrde i kraće rokove za prenos i uručenje poštanskih pošiljaka a zakonom se definišu samo maksimalni rokovi. Ispravljena je tehnička greška u stav 3. istog člana zakona tako što se rokovi odnose na univerzalnu poštansku uslugu, a ne na rezervisanu. Na taj način otklonjena je kontradiktornost stava 3. u odnosu na stav 1 i 2. koji propisuju rokove za prenos i uručenje pošiljaka iz domena univerzalne usluge.

U članu 14. izvršeno je preciziranje člana 47. zakona koji se odnosi na obavezu poštanskog operatora da nadoknadi dokazanu štetu nastalu krivicom poštanskog operatora. Preciziranje je izvršeno u skladu sa Konvencijom Svetskog poštanskog saveza koja propisuje da se indirektna šteta i nerealizovana dobit ne uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja visine naknade štete koju treba isplatiti.

U članu 15. dopunjen je član 62. zakona tako da u delu nadležnosti i ovlašćenja u oblasti poštanskih usluga u Republici Srbiji, pored Vlade, Ministarstva i Republičke agencije za poštanske usluge ostvaruje i ovlašćeni javni poštanski operator.

U članu 16. promenjen je član 64. kojim se utvrđuje da Ministarstvo sprovodi politiku Vlade u oblasti poštanskih usluga, propisuje i utvrđuje uslove za otpočinjanje obavljanja delatnosti, propisuje uslove za održavanje i unapređenje obavljanja univerzalne poštanske usluge i vrši nadzor nad primenom zakona i propisa donetih na osnovu zakona.

Takođe, Ministarstvo utvrđuje plan izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica, kao i motive redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica.

Promena je izvršena u skladu sa Konvencijom Svetskog poštanskog saveza, jer poštanske marke predstavljaju izraz suvereniteta države i motivi poštanskih maraka moraju biti u vezi sa kulturnim identitetom države i od značaja za državu.

U članu 17. izmenjen je član 66. stav 1. zakona promenom tačke 12) kojom se Agenciji poverava utvrđivanje metodologije za formiranje cena univerzalnih poštanskih usluga. Tačka 14) je izbrisana jer je su poslovi oko izdavanja poštanskih maraka preneti na javnog poštanskog operatora, Ministarstvo i Vladu članom 7. i članom 16. Nacrta.

U članu 18. proširen je član 68. zakona dopunom u stavu 3. u pogledu ograničenja dužine trajanja mandata članova prvog izabranog Saveta. Dodaje se stav 8. kojim se daje mogućnost Vladi da podnese predlog za opoziv Saveta Narodnoj skupštini u slučaju neizvršavanja zakonom propisanih obaveza.

U članu 19. izmenjen je član 69. zakona u skladu sa novonastalom situacijom, odnosno nepostojanjem Državne zajednice SCG.

U članu 20. posle člana 76. dodat je član 76a. Kojim se utvrđuje obaveza Agencije i poštanskih operatora da dostavljaju tražene podatke vezane za obavljanje poštanskih usluga Ministarstvu i/ili Agenciji.

U članu 21. izvršena je dopuna člana 80. stav 3. zakona u pogledu dostavljanja potrebne dokumentacije radi dokazivanja ispunjenosti uslova za obavljanje poštanske delatnosti od strane poštanskog operatora.

U članu 22. proširen je član 85. zakona dodavnjem stava 4. kojim se decidno utvrđuje neprenosivost dozvole.

U članu 23. dopunjen je član 90. zakona u pogledu ovlašćenja inspektora da u slučaju otuđenja dozvole, prenošenja na treće lice ili postupanja suprotno odobrenju sadržanom u dozvoli, istu može privremeno oduzeti.

U članu 24. brisanjem stava 2. iz člana 92. zakona izvršeno je usklađivanje rokova za donošenje drugostepenog rešenja sa rokovima predviđenim procesnim zakonom.

U članu 25. promenjen je član 96. stav 1. zakona uvođenjem sankcija za povredu člana 24. zakona.

U članu 26. izvršeno je preciziranje člana 97. zakona u pogledu kazni za ne izvršavanje obaveza poštanskog operatora ili drugog pravnog lica da u potpunosti postupa u skladu sa svojim posebnim uslovima, kao i sankcija za pošiljaoca ili poštanskog operatora ako preda odnosno primi, prenese ili uruči poštansku pošiljku čija je sadržina zabranjena. Istim članom se uvodi sankcija ako poštanski operator ili drugo pravno lice ne dostavi podatke Ministarstvu i/ili Agenciji (član 76a).

U članu 27. izvršeno je preciziranje člana 98. zakona u pogledu sankcija za ne izvršavanje obaveza poštanskog operatora-preduzetnika, da u potpunosti postupa u skladu sa svojim posebnim uslovima, odnosno obaveza definisanih članovima 29, 37 i 76a.

U članu 28. izvršeno je preciziranje člana 99. zakona u pogledu sankcija za ne izvršavanje obaveza poštanskog operatora-fizičko lice, da u potpunosti postupa u skladu sa svojim posebnim uslovima, odnosno obaveza definisanih članovima 29, 37 i 76a.

U članu 29. izvršeno je dodavanje člana 99a, 99b i 99v, kojima se dopunjuje tekst zakona uvođenjem mandatnih kazni, koju na licu mesta izriče i naplaćuje inspektor.

U članu 30. u članu 104. stav 1. zakona, precizira se obaveza poštanskih operatora da usklade svoje poslovanje i obavljanje delatnosti u oblasti poštanskih usluga u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

U članu 31. izmenjen je član 105. zakona tako što je izvršeno usklađivanje sa Direktivom 2002/39/EC Evropskog Parlamenta i Saveta Evrope, u pogledu limita po masi i ceni za rezervisane poštanske usluge.

U članu 32. dodat je novi član 105a kojim se kojim se definiše da pojedine poslove, koji se poveravaju Agenciji, obavlja Ministarstvo do konstituisanja Saveta Agencije.

U članu 33. ispravlja se štamparska greška u članu 107. zakona, jer nabrojani propisi prestaju da važe stupanjem na snagu akata iz člana 106. a ne iz člana 104. zakona.

U članu 34. posle člana 107. zakona dodata su dva nova člana 107a i 107b . čime je izvršena promena u skladu sa novonastalom situacijom, odnosno razdruživanjem Državne zajednice SCG i donošenjem republičkog zakona kojim se reguliše obavljanje poštanskih usluga.

IV Sredstva za sprovođenje zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u Budžetu Republike Srbije.

V Analiza efekata zakona

Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu

Zakon će imati pozitivan uticaj na:

pravni sistem Republike Srbije – na potpuniji način se pravno reguliše i uređuje tržište poštanskih usluga na čitavoj teritoriji;

ugled Republike Srbije u inostranstvu – zakon je usklađen sa aktima Svetskog poštanskog saveza i drugim potvrđenim međunarodnim ugovorima, kao i Direktivom Evropske unije o poštanskim uslugama.

na poštanske operatore – zakon preciznije definiše uslove pod kojima će poštanski operatori ravnopravno učestvovati na tržištu poštanskih usluga.

na korisnike poštanskih usluga – obezbeđeno je pravo na univerzalnu poštansku uslugu svim građanima, na čitavoj teritoriji pod jednakim uslovima, bez diskriminacije i po pristupačnim cenama;

na zaštitu životne sredine – zakonom se u potpunosti poštuju sve međunarodne norme i nacionalni propisi koji se odnose na zaštitu životne sredine, bezbednost poštanskih pošiljaka i mere zaštite zaposlenih i korisnika poštanskih usluga.

2. Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekta na tržištu i tržišna konkurencija

Zakonom se omogućava konkurencija na tržištu poštanskih usluga. Zakon daje mogućnost da, pored javnog poštanskog operatora koji ima obavezu obavljanja univerzalne poštanske usluge i ekskluzivno pravo na obavljanje rezervisanih poštanskih usluga , drugi poštanski operatori mogu da se uključe u tržište usluga komercijalnog servisa.

3. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu

U postupku pripreme izmena i dopuna zakona aktivno su učestvovali, pored predstavnika resornog ministarstva, predstavnici naučnih institucija, javnog poštanskog operatora i udruženja privatnih poštanskih operatora. Ministarstvo je blagovremeno ukazalo nadležnim organima, da predstoji rad na izmenama i dopunama Zakona kako bi dostavili primedbe i sugestije a time bili u mogućnosti da i sami sagledaju eventualne potrebe za izmenama i dopunama Zakona. Detaljno su razmotrene inicijative i analizirane sugestije tih organa i po sačinjavanju teksta, Nacrt zakona dostavljen im je na mišljenje.

Na taj način je zainteresovanim stranama pružena mogućnost da iznesu svoje stavove.

4. Da li je sprovedena Javna rasprava o Radnoj verziji Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona i koliko su na rešenja predložena zakonom uticala mišljenja izneta na Javnoj raspravi

Održana je Javna rasprava o Radnoj verziji Nacrta izmena i dopuna zakona o poštanskim uslugama, na kojoj su učestvovali: predstavnik Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, predstavnici naučnih institucija, predstavnici javnog poštanskog operatora, predstavnici sindikata i predstavnici privatnih poštanskih operatora. Predstavnik Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, izneo je pozitivan stav i dao punu podršku rešenjima predloženim u Nacrtu.

Usvojeni su svi konstruktivni predlozi učesnika u Javnoj raspravi iznetih u cilju iznalaženja kvalitetnih rešenja.

5. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava

Regulisanje tržišta poštanskih usluga do imenovanja članova Saveta Agencije za poštanske usluge i početka rada Agencije.

Donošenje podzakonskih akata kao instrumenata za potpunu primenu zakona.

Postepena liberalizacija tržišta poštanskih usluga.

Konstantno unapređivanje kvaliteta poštanskih usluga.

Podela nadležnosti i ovlašćenja između različitih entiteta.

Posebno ističemo da će Ministarstvo periodično informisati javnost elektronskim putem o donetim propisima i stručnim mišljenjima za primenu propisa, kao i na drugi način transparentno objavljivati sve akte kako bi se doprinelo ostvarivanju ciljeva postavljenih donošenjem Zakona.

PREGLED ODREDABA KOJE SE MENjAJU

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebvljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) poštanske usluge su usluge koje obuhvataju prijem, prenos i uručenje poštanskih pošiljaka. PRENOS POŠTANSKIH POŠILjAKA PODRAZUMEVA TEHNOLOŠKE PROCESE KOD POŠTANSKOG OPERATORA OD MESTA PRIJEMA DO MESTA URUČENjA POŠTANSKE POŠILjKE;

2) univerzalne poštanska usluga predstavlja skup poštanskih usluga koje se konstantno obavljaju na teritoriji Republike Srbije, pod jednakim uslovima za sve korisnike, u okviru propisanog kvaliteta i po pristupačnim cenama.

3) rezervisane poštanske usluge su usluge koje država garantuje poštanskom operatoru univerzalne poštanske usluge, kao ekskluzivna prava u okvirima određenog limita po masi i ceni;

4) nerezervisane poštanske usluge obuhvataju:

-poštanskeusluge iz domena univerzalne poštanske usluge koje prevazilaze utvrđene limite po masi i / ili ceni za rezervisane usluge i sve druge poštanske usluge, uključujući i usluge dodatne vrednosti;

6) poštanske pošiljke su pismonosne pošiljke i uputnice, u klasičnoj ili elektronskoj formi , i paketi na kojima je označena adresa ili koje su na drugi način označene tako da se nesporno može utvrditi primalac;

7) pismonosne pošiljke su pošiljke koje podrazumevaju :korespodenciju, štampane stvari, robu i druge predmete;

8) korespodencija je prepiska između pošiljaoca i primaoca;

8a) ŠTAMPANE STVARI SU PISMONOSNE POŠILjKE ČIJI SADRŽAJ NEMA PERSONALNOG ZNAČAJA NITI POSLOVNOG KOMUNICIRANjA, A ODŠTAMPANE SU U VIŠE ISTOVETNIH PRIMERAKA NA PAPIRU, KARTONU ILI DRUGOM MATERIJALU;

9) sekogram, je otvorena poštanska pošiljka čija jesasdržina prilagođena i namenjena slepim licima;

10) uputnica je dokument koji služi kao osnov za isplatu novčanog iznosa primaocu:

11) paketi su pošiljke, pakovane na propisan način koje sadrže robu i druge predmete i imaju deklaraciju o sadržini pošiljke NA POŠILjCI ILI DOKUMENTU KOJI PRATI POŠILjKU, OPIS SADRŽINE;

12) registrovane pošiljke su pošiljke o kojima poštanski operator vodi posebnu evidenciju i izdaje potvrdu o prijemu;

13) preporučene pošiljke su registrovane pošiljke za koje korisnik usluge može da dobije, na svoj zahtev, dokaz o uručenju;

14) vrednosne pošiljke su registrovane pošiljke koje su osigurane do visine vrednosti označene od strane pošiljaoca;

15) otkupna pošiljka je pošiljka koja se uručuje primaocu uz prethodnu naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljaoca te pošiljke;

16) elektronski servisi su usluge koje obuhvataju prijem, prenos i uručenje elektronskim putem svih elektronski sertifikovanih poštanskih pošiljaka;

17) elektronski potpis je skup podataka u elektronskom obliku koji su pridruženi ili su logički povezani sa elektronskim dokumentom i koji služe za identifikaciju potpisnika;

18) kvalifikovani elektronski potpis je elektronski potpis kojim se pouzdano garantuje identitet potpisnika i integritet elektronskih dokumenata i onemogućava naknadno poricanje odgovornosti za njihov sadržaj;

19) elektronski sertifikat je elektronski dokument kojim se potvrđuje veza između podataka za proveru elektronskog potpisa i identiteta potpisnika;

20) poštanski operator je domaće ili strano lice koje je neposredni davalac poštanskih usluga;

21) javni poštanski operator je davalac poštanskih usluga sa obavezom pružanja univerzalne poštanske usluge i ekskluzivnim pravom na obavljanje rezervisanih usluga;

22) licenca je dozvola kojom se odobrava obavljanje univerzalne poštanske usluge;

23) odobrenje je dozvola kojom se odobrava obavljanje nerezervisanih poštanskih usluga;

24) opšti uslovi za obavljanje poštanskih usluga su uslovi pod kojima poštanski operatori obavljaju poštanske usluge;

25) posebni uslovi za obavljanje poštanskih usluga su uslovi poštanskog operatora usaglašeni sa zakonom i međunarodnim standardima i javno su objavljeni;

26) identifikacioni znak je grafički simbol i/ili skup karaktera koji na jedinstven način identifikuju određenog poštanskog operatora;

27) adresni kod je niz karaktera koji jednoznačno određuje adresu primaoca, jedinstven za teritoriju Republike Srbije;

28) poštarina je cena koju plaća korisnik za izvršenje poštanske usluge. POŠTARINA ZA PRENOS POŠTANSKE POŠILjKE NE UKLjUČUJE POŠTARINU PO VREDNOSTI;

29) tarifni stav je unapred određena kategorija poštanskih pošiljaka za koje poštanski operator utvrđuje cenu;

30) poštansku mrežu sačinjavaju jedinice poštanske mreže i resursi koje poštanski operator koristi u obavljanju poštanskih usluga;

31) jedinica poštanske mreže je mesto gde se obavljaju poštanske usluge; jedinica poštanske mreže javnog poštanskog operatora mora biti definisana nazivom i poštanskim brojem;

32) poštanski sandučić je sredstvo poštanske mreže za prijem neregistrovanih poštanskih pošiljaka;

33) kućni sandučić je sredstvo poštanske mreže za uručenje poštanskih pošiljaka;

34) tajnost podataka podrazumeva zaštitu ličnih podataka, poverljivost prenetih ili memorisanih podataka i zaštitu privatnosti;

35) korisnik poštanske usluge je pošiljalac ili primalac;

36) pošiljalac je lice koje zahteva izvršenje poštanske usluge;

37) primalac je lice kome je upućena poštanska pošiljka.

Član 6.

Poštanski operatori su dužni da pri obavljanju poštanskih usluga obezbede nepovredivost poštanskih pošiljaka i tajnost podataka.

POŠTANSKI OPERATORI SU DUŽNI DA PRI OBAVLjANjU POŠTANSKIH USLUGA POSTUPAJU U SKLADU SA SVOJIM POSEBNIM USLOVIMA, OBEZBEDE NEPOVREDIVOST POŠTANSKIH POŠILjAKA I TAJNOST PODATAKA.

Svi davaoci poštanskih usluga i njihovi zaposleni dužni su da čuvaju tajnost, a ova obaveza ostaje i u slučaju prestanka njihovog radnog odnosa kod davaoca poštanskih usluga.

Načelo nepovredivosti tajnosti poštanskih pošiljaka može se narušiti samo u slučajevima i pod uslovima određenim zakonom.

Član 7.

Poštanske usluge se, po pravilu, obavljaju na osnovu ugovora po pristupu.

Korisnici poštanskih usluga imaju pravo i obavezu da odaberu onu vrstu usluge koja odgovara prirodi, vrsti i značaju, odnosno stvarnoj vrednosti pošiljke za korisnika.

PRILIKOM PRIJEMA REGISTROVANE POŠTANSKE POŠILjKE POŠILjAOCU SE OBAVEZNO IZDAJE POTVRDA O PRIJEMU KOJA MORA DA SADRŽI SVE ELEMENTE NA OSNOVU KOJIH SE MOŽE UTVRDITI IDENTITET POŠILjKE, DATUM PRIJEMA, MASA, VREDNOST, NAPLAĆENA POŠTARINA I POSEBNE USLUGE.

Član 11.

Poštanski operator može prilikom obavljanja poštanskih usluga koristiti poštansku mrežu, tehničko-tehnološka rešenja ili baze podataka drugih poštanskih operatora, na osnovu ugovora.

POŠTANSKI OPERATOR MOŽE UGOVORITI SA DRUGIM LICEM DA U NjEGOVO IME I ZA NjEGOV RAČUN, A U SKLADU SA OVIM ZAKONOM I USLOVIMA DEFINISANIM UGOVOROM OBAVLjA POŠTANSKE USLUGE ILI POJEDINE TEHNOLOŠKE PROCESE.

Uvođenje i održavanje baze podataka adresnih kodova poverava se javnom poštanskom operatoru.

Član 12.

Univerzalna poštanska usluga JE USLUGA OD OPŠTEG INTERESA I predstavlja skup poštanskih usluga koje se obavljaju u kontinuitetu, na teritoriji Republike Srbije, u okviru propisanog kvaliteta, po pristupačnim cenama i pod jednakim uslovima za sve korisnike, bez diskriminacije.

Univerzalna poštanska usluga razvija se u skladu sa tehnološkim i ekonomskim razvojem i potrebama korisnika.

Član 13.

Univerzalna poštanska usluga, u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju, obuhvata:

prijem, prenos i uručenje pismonosnih pošiljaka, uključujući registrovane pošiljke, mase do dva kg, kao i pismonosne pošiljke u elektronskoj formi;

prijem, prenos i uručenje paketa mase do 10 kg u unutrašnjem poštanskom saobraćaju i uručenje paketa mase do 20 kg u međunarodnom poštanskom saobraćaju;

prijem, prenos i isplatu uputnica u klasičnoj i elektronskoj formi;

prijem, prenos i uručenje sekograma do sedam kg.

Najmanje i najveće dimenzije pošiljaka, u međunarodnom saobraćaju, moraju biti u skladu sa važećim aktima Svetskog poštanskog saveza.

Član 16.

Obavljanjem univerzalne poštanske usluge obezbeđuje se svim korisnicima mogućnost pristupa poštanskoj mreži javnog poštanskog operatora na razumnoj udaljenosti od mesta stanovanja, uključujući poštanske sandučiće na javnim mestima i u službenim prostorijama poštanskog operatora.

Javni poštanski operator je dužan da obezbedi gustinu pristupnih mesta koja odgovara potrebama korisnika, a u skladu sa tehnološkim i ekonomskim razvojem. Druga lica mogu, na osnovu ugovora, u ime i za račun javnog poštanskog operatora, obavljati određene usluge POJEDINE TEHNOLOŠKE PROCESE iz domena univerzalne poštanske usluge.

JAVNI POŠTANSKI OPERATOR OBAVLjA POSLOVE U VEZI SA IZDAVANjEM, PRODAJOM I POVLAČENjEM IZ UPOTREBE POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA U REPUBLICI SRBIJI.

USLOVE I NAČIN IZDAVANjA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA PROPISUJE JAVNI POŠTANSKI OPERATOR UZ SAGLASNOST VLADE REPUBLIKE SRBIJE.

POŠTANSKE MARKE SE KORISTE ZA PLAĆANjE POŠTANSKIH USLUGA KOJE OBAVLjA JAVNI POŠTANSKI OPERATOR U UNUTRAŠNjEM I MEĐUNARODNOM POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU.

ISKLjUČIVO PRAVO NA UPOTREBU POŠTANSKOG ŽIGA IMA JAVNI POŠTANSKI OPERATOR.

Član 19.

Rezervisane poštanske usluge obuhvataju:

prijem i/ili prenos i/ili uručenje pismonosnih pošiljaka, do utvrđenog limita po masi i ceni;

prijem i/ili prenos i/ili isplatu uputnica u klasičnoj i elektronskoj formi.

Rezervisanom poštanskom uslugom smatra se i prijem i/ili prenos i/ili uručenje pismena u sudskom, upravnom i prekršajnom postupku, bez obzira na limite.

Limite po masi i ceni iz stava 1. ovog člana utvrđuje Republička agencija za poštanske usluge uz saglasnost Vlade Republike Srbije, pri čemu oni ne mogu biti veći od 350 grama i petostrukog iznosa poštarine za pismo prve stope težine i najbržeg stepena prenosa.

LIMITE PO MASI I CENI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UTVRĐUJE REPUBLIČKA AGENCIJA ZA POŠTANSKE USLUGE UZ SAGLASNOST VLADE REPUBLIKE SRBIJE, PRI ČEMU ONI NE MOGU BITI VEĆI OD 100 GRAMA I TROSTRUKOG IZNOSA POŠTARINE ZA PISMO PRVE STOPE TEŽINE I NAJBRŽEG STEPENA PRENOSA.

Rezervisane poštanske usluge obavlja javni poštanski operator.

Član 23.

Na akt javnog poštanskog operatora, kojim se utvrđuju poštarine za rezervisane poštanske usluge NA OSNOVU METODOLOGIJE FORMIRANjA CENA, saglasnost daje Vlada Republike Srbije.

Član 24.

Javni poštanski operator vodi odvojene račune za rezervisane i nerezervisane poštanske usluge.

Zajednički troškovi, odnosno troškovi koji ne mogu direktno da se pripišu pojedinačnim uslugama, raspoređuju se, kad je to moguće, na osnovu direktne analize njihovog izvora.

Ako direktna analiza nije moguća, kategorije zajedničkih troškova se dele na osnovu indirektnog povezivanja sa drugim kategorijama troškova koje je moguće utvrditi.

Kada ni direktne ni indirektne mere utvrđivanja troškova ne mogu da se sprovedu, određena kategorija troškova će biti utvrđena na osnovu opšteg pokazatelja određenog i izračunatog posebno za rezervisane, a posebno za nerezervisane poštanske usluge.

JAVNI POŠTANSKI OPERATOR JE OBAVEZAN DA RAČUNOVODSTVENO PRATI REZERVISNE POŠTANSKE USLUGE ODVOJENO OD NEREZERVISANIH POŠTANSKIH USLUGA.

U OKVIRU NEREZERVISANIH POŠTANSKIH USLUGA MORA SE OBEZBEDITI RAČUNOVODSTVENO PRAĆENjE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE, ODVOJENO OD POŠTANSKIH USLUGA KOJE NISU UNIVERZALNA.

JAVNI POŠTANSKI OPERATOR OBAVEZAN JE DA POSEBNIM INTERNIM OBRAČUNOM OBEZBEDI ALOKACIJU TROŠKOVA SVIH POŠTANSKIH USLUGA.

ZAJEDNIČKI TROŠKOVI,ODNOSNO TROŠKOVI KOJI NE MOGU DIREKTNO DA SE PRIPIŠU POJEDINAČNIM USLUGAMA, RASPOREĐUJU SE, KAD JE TO MOGUĆE, NA OSNOVU DIREKTNE ANALIZE NjIHOVOG IZVORA.

AKO DIREKTNA ANALIZA NIJE MOGUĆA, KATEGORIJE ZAJEDNIČKIH TROŠKOVA SE DELE NA OSNOVU IDIREKTNOG POVEZIVANjA SA DRUGIM KATEGORIJAMA TROŠKOVA KOJE JE MOGUĆE UTVRDITI.

KADA NI DIREKTNE NI INDIREKTNE MERE UTVRĐIVANjA TROŠKOVA NE MOGU DA SE SPROVEDU, ODREĐENA KATEGORIJA TROŠKOVA ĆE BITI UTVRĐENA NA OSNOVU OPŠTEG POKAZATELjA ODREĐENOG I IZRAČUNATOG POSEBNO ZA REZERVISANE, A POSEBNO ZA NEREZERVISANE POŠTANSKE USLUGE.

JAVNI POŠTANSKI OPERATOR NE MOŽE DA KORISTI PRIHODE OD REZERVISANIH POŠTANSKIH USLUGA ZA SUBVENCIONISANjE POŠTANSKIH USLUGA KOJE NISU UNIVERZALNA USLUGA.

KADA PRIHODI OD REZERVISANIH I UNIVERZALNA POŠTANSKE USLUGE NE POKRIVAJU NjIHOVE TROŠKOVE, TROŠKOVI ĆE SE POKRITI IZ SREDSTAVA OSNIVAČA.

Član 28.

Prijem poštanskih pošiljaka obavlja se u jedinici poštanske mreže, posredstvom poštanskog sandučića, odnosno posredstvom ovlašćenog lica, u poslovnim prostorijama korisnika ili elektronskim putem.

Poštanski operator je dužan da svaku primljenu poštansku pošiljku i dokumenta koja se na tu pošiljku odnose označi, DATUMOM PRIJEMA I svojim identifikacionim znakom u klasičnoj ili elektronskoj formi.

Član 29.

Zabranjen je prijem i prenos ZABRANjENO JE SLANjE, ODNOSNO PRIJEM, PRENOS I URUČENjE poštanskih pošiljaka koje sadrže:

opasne i štetne materije, kao i predmete čiji prenos ugrožava zdravlje i život ljudi, druge poštanske pošiljke, poštanska postrojenja i transportna sredstva i opremu, osim materija čiji je prenos dozvoljen po postupku, pod uslovima i na način koji je utvrđen zakonom, međunarodnim konvencijama i drugim međunarodnim aktima;

opojne droge, osim kada su primalac i pošiljalac zakonom ovlašćeni za promet drogom, odnosno imaju ovlašćenje za njihovo korišćenje;

žive životinje, osim životinja čiji je prenos određen posebnim uslovima za obavljanje poštanskih usluga;

drugu robu i predmete čiji je prenos zabranjen zakonom i drugim propisima.

Član 31.

Poštanski operator je dužan da poštanske pošiljke iz domena univerzalne poštanske usluge prenese i uruči primaocima, u skladu sa standardima kvaliteta, u rokovima NE DUŽIM OD:

dva radna dana na užem dostavnom području jedinice poštanske mreže;

četiri radna dana na širem dostavnom području jedinice poštanske mreže;

sedam radnih dana na najširem dostavnom području jedinice poštanske mreže.

Rokovi iz stava 1. ovog člana računaju se počev od narednog radnog dana od dana prijema poštanske pošiljke.

Rokove prenosa i uručenja poštanskih pošiljaka van domena rezervisanih poštanskih usluga UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE određuje poštanski operator posebnim uslovima za obavljanje poštanskih usluga.

Član 47.

Ako pošiljalac ili ovlašćeno lice dokaže da je zbog gubitka ili potpunog ili delimičnog oštećenja sadržine registrovane pošiljke ili prekoračenja roka za prenos i uručenje registrovane pošiljke, pretrpeo štetu veću od iznosa koji je poštanski operator dužan da naknadi prema odredbama člana 46. ovog zakona, poštanski operator je dužan da naknadi dokazanu direktnu štetu ŠTETU NASTALU KRIVICOM POŠTANSKOG OPERATORA. INDIREKTNA ŠTETA ILI IZMAKLA DOBIT SE NE UZIMA U OBZIR PRILIKOM OBRAČUNA NAKNADE ŠTETE.

Član 62.

Ovlašćenja i nadležnosti u oblasti poštanskih usluga, ostvaruju Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada), ministarstvo nadležno za poslove poštanskih usluga (u daljem tekstu: Ministarstvo), i Republička agencija za poštanske usluge, KAO I OVLAŠĆENI JAVNI POŠTANSKI OPERATOR.

Član 64.

Ministarstvo sprovodi politiku Vlade u oblasti poštanskih usluga i vrši nadzor nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega.

MINISTARSTVO SPROVODI POLITIKU VLADE U OBLASTI POŠTANSKIH USLUGA, PROPISUJE I UTVRĐUJE USLOVE ZA OTPOČINjANjE OBAVLjANjA DELATNOSTI, PROPISUJE USLOVE ZA ODRŽAVANjE I UNAPREĐENjE OBAVLjANjA UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE I VRŠI NADZOR NAD PRIMENOM OVOG ZAKONA I PROPISA DONETIH NA OSNOVU OVOG ZAKONA.

MINISTARSTVO UTVRĐUJE PLAN IZDAVANjA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA, KAO I MOTIVE REDOVNIH IZDANjA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA.

Član 66.

Agencija:

donosi opšte uslove za obavljanje poštanskih usluga, standarde kvaliteta u obavljanju poštanskih usluga i prati njihovu primenu;

utvrđuje, uz saglasnost Vlade, limite po masi i ceni za rezervisane poštanske usluge;

utvrđuje vreme trajanja ekskluzivnog obavljanja rezervisanih poštanskih usluga;

daje saglasnost na posebne uslove za obavljanje poštanskih usluga;

propisuje bliže uslove iz člana 80. stav 5. ovog zakona;

izdaje i oduzima licence poštanskim operatorima za obavljanje univerzalne poštanske usluge;

izdaje i oduzima odobrenja poštanskim operatorima za obavljanje nerezervisanih poštanskih usluga;

vodi registar izdatih dozvola poštanskim operatorima;

utvrđuje visinu troškova za izdavanje licence, odnosno odobrenja i visinu godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga, kao i rokove za izmirenje obaveza plaćanja;

prati da li se poštanski operatori pridržavaju uslova sadržanih u izdatim licencama, odnosno odobrenjima, a u slučaju povreda tih uslova ili odredaba ovog zakona, preduzima mere iz svoje nadležnosti;

određuje tarifne stavove za univerzalnu poštansku uslugu;

odobrava poštanskim operatorima izdavanje redovnih poštanskih maraka i vrednosnica UTVRĐUJE METODOLOGIJU FORMIRANjA CENA ZA UNIVERZALNU POŠTANSKU USLUGU;

preduzima mere u cilju unapređenja konkurencije na tržištu poštanskih usluga;

donosi plan izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica, ako zakonom nije drugačije određeno;

prati rad poštanskih operatora po primedbama, odnosno prigovorima korisnika;

prati razvoj u oblasti poštanskih usluga;

prikuplja informacije, formira i održava bazu podataka od značaja za oblast poštanskih usluga i redovno objavljuje podatke;

ostvaruje međunarodne kontakte u oblasti poštanske regulative, ako zakonom nije drugačije određeno;

obezbeđuje javnost u radu;

donosi poslovnik o svom radu;

obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

Akta iz stava 1. tač. 1), 2), 3), 5), 9) i 11) ovog člana, Agencija objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Poslove iz stava 1. tač. 1) do 12) ovog člana, Agencija obavlja kao poverene poslove.

Član 68.

Agencijom upravlja Savet.

Savet ima pet članova koje bira i razrešava Narodna skupština.

Mandat članova Saveta traje šest godina, S TIM ŠTO ZA DVA ČLANA PRVOG IZABRANOG SAVETA MANDAT TRAJE ŠEST GODINA, A ZA OSTELE ČETIRI GODINE.

Predsednika i zamenika predsednika Saveta biraju članovi Saveta iz svojih redova.

Članovi Saveta su u radnom odnosu po osnovu svog izbora u Savet.

Savet donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Saveta.

Rad Saveta je javan.

VLADA MOŽE PODNETI PREDLOG NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE ZA OPOZIV SAVETA U SLUČAJU NEIZVRŠAVANjA OBAVEZA PROPISANIH U ČLANU 66. I 74. OVOG ZAKONA.

Član 69.

Za članove Saveta mogu se birati samo lica koja imaju odgovarajuća stručna znanja i iskustvo iz oblasti poštanskih usluga.

Za članove Saveta ne mogu se birati lica koja su osuđivana na kaznu zatvora za krivično delo zloupotrebe službenog položaja, prevare, korupcije, krađe ili drugog krivičnog dela koje ih čini nedostojnim za obavljanje ovih funkcija, poslanici u Skupštini Srbije i Crne Gore, narodni poslanici POSLANICI U NARODNOJ SKUPŠTINI, kao ni poslanici u skupštini autonomne pokrajine, odbornici, druga izabrana i postavljena lica, niti funkcioneri u organima političkih stranaka i drugih političkih organizacija ili lica koja steknu direktni ili indirektni udeo u vlasništvu kod operatora poštanskih usluga.

Predlog za izbor članova Saveta, Vlada utvrđuje na osnovu kandidature koju podnose Ministarstvo, odgovarajuće naučne institucije, kao i registrovana udruženja poštanskih operatora i/ili korisnika.

ČLAN 76A.

POŠTANSKI OPERATORI I AGENCIJA SU DUŽNI DA NA ZAHTEV MINISTARSTVA I/ILI AGENCIJE DOSTAVLjAJU PODATKE U VEZI SA OBAVLjANjEM POŠTANSKIH USLUGA U ZADATIM ROKOVIMA.

Član 80.

U zahtevu za dodelu dozvole domaće, odnosno strano lice navodi naročito: poštanske usluge za koje traži dozvolu, teritoriju na kojoj će obavljati navedene usluge, vremenski period za koji se traži dozvola i svoj identifikacioni znak.

Zahtev za dodelu dozvole se podnosi na obrascu koji propisuje Agencija.

Uz zahtev za dodelu odobrenja dostavljaju se posebni uslovi za obavljanje poštanskih usluga.

UZ ZAHTEV ZA DODELU DOZVOLE DOSTAVLjAJU SE: DOKAZ O REGISTRACIJI ZA OBAVLjANjE DELATNOSTI, DOKAZ NADLEŽNOG ORGANA O ISPUNjENOSTI USLOVA ZA ODPOČINjANjE OBAVLjANjA DELATNOSTI, POSEBNI USLOVI ZA OBAVLjANjE POŠTANSKIH USLUGA I DRUGI DOKAZI PREDVIĐENI ZAKONOM.

Uz zahtev za dodelu licence dostavljaju se posebni uslovi za obavljanje poštanskih usluga i dokaz o ispunjavanju uslova za izdavanje licence.

UZ ZAHTEV ZA DODELU LICENCE DOSTAVLjA SE DOKAZ O ISPUNjAVANjU USLOVA ZA IZDAVANjE LICENCE.

Uslov za izdavanje licence je da podnosilac zahteva poseduje poštansku mrežu.

Član 85.

Korisnik dozvole je dužan da koristi predmet dozvole, odnosno obavlja poštanske usluge u skladu sa zakonom, po pravilima struke, poštujući načelo poštenja i savesnosti.

Korisnik dozvole može da prestane da koristi predmet dozvole i pre isteka roka na koji je dozvola izdata.

U slučaju iz stava 2. ovog člana korisnik dozvole je dužan da o prestanku korišćenja predmeta dozvole obavesti Agenciju u roku ne kraćem od 30 dana pre prestanka rada i izmiri sve preuzete obaveze prema korisnicima poštanskih usluga i drugim licima.

DOZVOLA JE NEPRENOSIVA.

Član 90.

Inspektor je ovlašćen da:

naloži da mu se stavi na uvid potrebna dokumentacija ako se ne nalazi u objektu u kome se vrši kontrola;

naloži otklanjanje utvrđene nepravilnosti, kada prilikom vršenja inspekcijskog nadzora utvrdi da propis nije primenjen ili je nepravilno primenjen i utvrdi za to potreban rok;

naredi povraćaj više naplaćene poštarine;

podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup, odnosno podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;

privremeno oduzme poštanske pošiljke čiji je sadržaj zabranjen;

privremeno oduzme predmete koji su bili upotrebljeni, namenjeni ili su nastali izvršenjem prekršaja, privrednog prestupa ili krivičnog dela i izda potvrdu o oduzetim predmetima;

privremeno rešenjem zabrani obavljanje delatnosti, zatvaranjem prostorije u kojoj se obavlja delatnost ili na drugi odgovarajući način u slučajevima kada se:

1. inspektoru onemogući vršenje poslova nadzora i

2. neovlašćeno obavlja delatnost;

8) PRIVREMENO ODUZME DOZVOLU UKOLIKO KORISNIK DOZVOLE NE POSTUPA U SKLADU SA IZDATOM DOZVOLOM.

Inspektor će rešenjem utvrditi vreme trajanja privremene zabrane obavljanja delatnosti iz stava 1. tačka 7) STAVA 1.TAČKA 7) I 8) ovog člana, u kome su lica dužna da otklone protivpravno stanje zbog koga je mera izrečena.

Član 92.

Protiv rešenja inspektora dopuštena je žalba ministru nadležnom za poštanske usluge u roku od osam dana od dana prijema rešenja.

Odluka po žalbi protiv rešenja inspektora doneće se u roku od osam dana od dana prijema žalbe i spisa predmeta.

Žalba izjavljena na rešenje inspektora ne odlaže njegovo izvrešenje.

Član 96.

Novčanom kaznom od 100.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup javni poštanski operator ako ne vodi odvojene račune za rezervisne i nerezervisane usluge (član 24. stav 1).

NOVČANOM KAZNOM OD 100.000 DO 3.000.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PRIVREDNI PRESTUP JAVNI POŠTANSKI OPERATOR AKO:

1) ODVOJENO RAČUNOVODSTVENO NE PRATI REZERVISANE I NEREZRVISANE POŠTANSKE USLUGE (ČLAN 24. STAV 1);

2) U OKVIRU NEREZERVISANIH POŠTANSKIH USLUGA NE OBEZBEDI RAČUNOVODSTVENO PRAĆENjE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE, ODVOJENO OD POŠTANSKIH USLUGA KOJE NISU UNIVERZALNA (ČLAN 24. STAV 2);

3) PRIHODIMA OD REZERVISANIH POŠTANSKIH USLUGA SUBVENCIONIŠE POŠTANSKE USLUGE KOJE NISU UNIVERZALNA USLUGA (ČLAN 24. STAV 7)

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 200.000 dinara i odgovorno lice u javnom poštanskom operatoru.

Član 97.

Novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj javni odnosno drugi poštanski operator ILI DRUGO PRAVNO LICE:

1) ako ne obezbedi nepovredivost poštanskih pošiljaka i tajnost podataka (član 6. stav 1); AKO NE POSTUPA U SKLADU SA SVOJIM POSEBNIM USLOVIMA, NE OBEZBEDI NEPOVREDIVOST POŠTANSKIH POŠILjAKA I TAJNOST PODATAKA (ČLAN 6.STAV 1);

2) ako ne odredi i na uobičajeni način ne objavi radno vreme sa korisnicima poštanskih usluga (član 9. stav 1);

3) ako obavlja univerzalnu poštansku uslugu suprotno članu 17. ovog zakona;

4) ako obavlja prijem i prenos poštanskih pošiljaka čija je sadržina zabranjena (član 29); AKO PREDA, ODNOSNO OBAVLjA PRIJEM, PRENOS ILI URUČENjE POŠTANSKIH POŠILjAKA ČIJA JE SADRŽINA ZABRANjENA (ČLAN 29);

5) ako ne prenese i ne uruči poštanske pošiljke u propisanim rokovima (član 31);

6) ako postupa suprotno članu 37. ČL.7. I 76A ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara i odgovorno lice u javnom poštanskom operatoru odnosno poštanskom operatoru. ILI DRUGOM PRAVNOM LICU.

Član 98.

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako:

1) ne obezbedi nepovredivost poštanskih pošiljaka i tajnost podataka (član 6. stav 1); NE POSTUPA U SKLADU SA SVOJIM POSEBNIM USLOVIMA, NE OBEZBEDI NEPOVREDIVOST POŠTANSKIH POŠILjAKA I TAJNOST PODATAKA (ČLAN 6.STAV 1);

2) ne odredi i na uobičajeni način ne objavi radno vreme sa korisnicima poštanskih usluga (član 9. stav 1);

3) obavlja univerzalne poštanske usluge bez licence (član 15. stav 1);

4) obavlja univerzalnu poštansku uslugu suprotno članu 17. ovog zakona;

5) obavlja prijem i prenos poštanskih pošiljaka čija je sadržina zabranjena (član 29); PREDA, ODNOSNO OBAVLjA PRIJEM, PRENOS ILI URUČENjE POŠTANSKIH POŠILjAKA ČIJA JE SADRŽINA ZABRANjENA ( ČLAN 29.);

6) ne prenese i ne uruči poštanske pošiljke u propisanim rokovima (član 31);

7) postupa suprotno članu 37. ČL.7. I 76A. ovog zakona.

Član 99.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1) ne obezbedi nepovredivost poštanskih pošiljaka i tajnost podataka (član 6. stav 1); NE POSTUPA U SKLADU SA SVOJIM POSEBNIM USLOVIMA, NE OBEZBEDI NEPOVREDIVOST POŠTANSKIH POŠILjAKA I TAJNOST PODATAKA ( ČLAN 6. STAV 1);

2) ne odredi i na uobičajeni način ne objavi radno vreme sa korisnicima poštanskih usluga (član 9. stav 1);

3) obavlja univerzalne poštanske usluge bez licence (član 15. stav 1);

4) obavlja univerzalnu poštansku uslugu suprotno članu 17. ovog zakona;

5) obavlja prijem i prenos poštanskih pošiljaka čija je sadržina zabranjena (član 29); PREDA, ODNOSNO OBAVLjA PRIJEM, PRENOS ILI URUČENjE POŠTANSKIH POŠILjAKA ČIJA JE SADRŽINA ZABRANjENA (ČLAN 29.);

6) ne prenese i ne uruči poštanske pošiljke u propisanim rokovima (član 31);

7) postupa suprotno članu 37. ČL.7. I 76A. ovog zakona.

NOVČANOM KAZNOM OD 5.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. TAČKE 1), 2) I 3) OVOG ČLANA I ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU.

NOVČANU KAZNU IZ STAVA 1. I 2. OVOG ČLANA NAPLAĆUJE INSPEKTOR NA LICU MESTA.

ČLAN 99B.

NOVČANU KAZNU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NAPLAĆUJE INSPEKTOR NA LICU MESTA.

ČLAN 99V.

NOVČANOM KAZNOM OD 50.000 DO 100.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ PRAVNO LICE AKO NE POSTUPI PO REŠENjU INSPEKTORA (ČLAN 91).

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NOVČANOM KAZNOM OD 8.000 DO 10.000 DINARA KAZNIĆE SE I ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU.

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NOVČANOM KAZNOM OD 20.000 DO 50.000 DINARA KAZNIĆE SE PREDUZETNIK.

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NOVČANOM KAZNOM OD 10.000 DO 20.000 DINARA KAZNIĆE SE FIZIČKO LICE.

Član 104.

Poštanski operatori koji u vreme stupanja na snagu ovog zakona obavljaju poštanske usluge, obavezni su da usklade svoje poslovanje i obavljanje delatnosti u oblasti poštanskih usluga s odredbama ovog zakona u roku od jedne godine od dana izbora članova Saveta Agencije OD TRI MESECA OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

Zahtev za izdavanje licence odnosno odobrenja za obavljanje poštanskih usluga, poštanski operatori iz stava 1. ovog člana, mogu podneti u roku od tri meseca od dana izbora članova Saveta Agencije.

Ako poštanski operatori ne podnesu zahtev iz stava 2. ovog člana, narednog dana od dana isteka tog roka, prestaju sa radom.

Član 105.

Do donošenja akta iz člana 66. stav 1. tačka 2) ovog zakona rezervisanim poštanskim uslugama u pogledu prijema, sortiranja, prenosa i uručenja poštanskih pošiljaka smatraju se pismonosne pošiljke čija je masa 350 grama, a cena petostruki iznos poštarine za pismo prve stope težine i najbrži stepen prenosa.

DO DONOŠENjA AKTA IZ ČLANA 66. STAV 1. TAČKA 2) OVOG ZAKONA REZERVISANIM POŠTANSKIM USLUGAMA SMATRAJU SE USLUGE ČIJI LIMITI PO MASI I CENI NE MOGU BITI VEĆI OD 100 GRAMA I TROSTRUKOG IZNOSA POŠTARINE ZA PISMO PRVE STOPE TEŽINE I NAJBRŽEG STEPENA PRENOSA.

ČLAN 105 A.

POSLOVE IZ ČLANA 66. STAV 1. TAČKA 1), 2), 3), 4), 11) I 12) DO KONSTITUISANjA SAVETA AGENCIJE OBAVLjA MINISTARSTVO.

Član 107.

Danom stupanja na snagu akta iz člana 104. ovog zakona IZ ČLANA 106. OVOG ZAKONA prestaju da važe odredbe Zakona o sistemima veza („Službeni glasnik RS”, br. 38/91, 41/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 20/97) kojima su uređeni: osnivanje i delatnost javnog preduzeća za obavljanje PTT saobraćaja (čl. 8, 9. i 10), organizovanje Preduzeća PTT kao holding preduzeća (član 11a st. 1, 3, 4. i 5), imenovanje organa uprave zavisnog preduzeća (član 11v), odnos matičnog i zavisnog preduzeća (član 11d), sredstva za osnivanje i rad Preduzeća PTT (član 13. i član 14. st. 1, 2. i 5), status zaposlenih u matičnom i zavisnom preduzeću (član 14b), sprovođenje stečajnog postupka nad Preduzećem PTT (član 17), statut Preduzeća PTT (član 18), organi uprave Preduzeća PTT (čl. 19, 20, 21. i 22), obaveze Preduzeća PTT u slučaju štrajka (član 23) i obaveze Preduzeća PTT u slučaju proglašavanja vanrednog stanja (član 24).

ČLAN 107A.

DANOM STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA PREDSTAJU DA VAŽE ZAKON O POŠTANSKIM, TELEGRAFSKIM I TELEFONSKIM USLUGAMA („SLUŽBENI LIST SFRJ”, BR.2/86 I 26/90 ) I ODREDBE ZAKONA O UDRUŽIVANjU U ZAJEDNICU JUGOSLOVENSKIH POŠTA, TELEGRAFA I TELEFONA („SLUŽBENI LIST SFRJ”, BR.18/78).

ČLAN 107B.

PRAVA, POSLOVE, OBAVEZE, SREDSTVA, DOKUMENTACIJU I PREDMETE U VRŠENjU DELATNOSTI POŠTANSKIH USLUGA ZAJEDNICE JUGOSLOVENSKIH POŠTA, TELEGRAFA I TELEFONA, OSNOVANE ZAKONOM O UDRUŽIVANjU U ZAJEDNICU JUGOSLOVENSKIH POŠTA, TELEGRAFA I TELEFONA („SLUŽBENI LIST SFRJ”, BR.18/78), PREUZIMA JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA „SRBIJA”.”

Ostavite komentar