Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 17. st. 1. i 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA

MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI

I

Razrešava se Slobodan Miljković dužnosti predsednika Nadzornog odbora Muzeja savremene umetnosti.

II

Imenuje se Jugoslav Ćosić, dipl. pravnik, zaposlen na Televiziji B92, za vršioca dužnosti predsednika Nadzornog odbora Muzeja savremene umetnosti.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1091/2008

U Beogradu, 13. marta 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 225. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RC”, br. 107/05 i 109/05-ispravka) i člana 17. st. 1. i 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA I IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

I

Razrešava se Dragana Stojanović dužnosti člana Nadzornog odbora Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

II

Imenuje se Veljko Milošević, predsednik Sindikata energetike i petrohemije Srbije, za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1073/2008-1

U Beogradu, 13. marta 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 222. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RC”, br. 107/05 i 109/05-ispravka) i člana 17. st. 1. i 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA I IMENOVANjU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje:

1. Ljubisav Orbović, član;

2. Mića Rajić, član;

3. Dragana Platiša, član;

4. Radoslav Topalović, član;

5. Zdravko Kovač, član.

II

U Upravni odbor Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje imenuju se za vršioce dužnosti članova:

1. Mićo Čegar, predsednik Samostalnog sindikata trgovine;

2. Miodrag Ranđelović, predsednik Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata Niš;

3. Drago Đokić, predsednik Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata Novi Sad;

4. Dragan Alempijević, predsednik Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata Kragujevac;

5. Slavko Vlaisavljević, predsednik Granskog sindikata prehrane, ugostiteljstva, turizma, poljoprivrede, vodoprivrede i duvanske industrije „Nezavisnost”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1073/2008

U Beogradu, 13. marta 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić Na osnovu člana 6. stav 1, a u vezi sa članom 5. stav 5. Zakona o Socijalno-ekonomskom savetu („Službeni glasnik RS”, broj 125/04) i člana 17. st. 1. i 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA ČLANA–PREDSTAVNIKA VLADE U SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU REPUBLIKE SRBIJE I IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA ČLANA–PREDSTAVNIKA VLADE U SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se Vesna Ilić Prelić dužnosti zamenika člana – predstavnika Vlade u Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Imenuje se Mirjana Jovanović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, za vršioca dužnosti zamenika člana – predstavnika Vlade u Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1114/2008

U Beogradu, 13. marta 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon), a u vezi sa članom 69v Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana („Službeni glasnik RS”, br. 36/91, 79/91-dr. zakon, 33/93, 53/93-dr. zakon, 67/93, 67/93-dr. zakon, 46/94, 48/94-dr. zakon, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05-dr. zakon i 115/05) i člana 17. st. 1. i 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

DOMA ZA ODRASLA INVALIDNA LICA U BEOGRADU

I

Razrešava se Olivera Zelić dužnosti predsednika Upravnog odbora Doma za odrasla invalidna lica u Beogradu, na lični zahtev.

II

Imenuje se Nikola Paunović, dipl. defektolog iz Beograda, za vršioca dužnosti predsednika Upravnog odbora Doma za odrasla invalidna lica u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1130/2008

U Beogradu, 13. marta 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

„BEOGRAD” SA SEDIŠTEM U BEOGRADU

I

Razrešava se Đorđe Đukić dužnosti direktora Veterinarske stanice „Beograd” sa sedištem u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1144/2008

U Beogradu, 13. marta 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VETERINARSKE STANICE „BEOGRAD” SA SEDIŠTEM U BEOGRADU

I

Imenuje se Milivoj Lazić za vršioca dužnosti direktora Veterinarske stanice „Beograd” sa sedištem u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1144/2008-1

U Beogradu, 13. marta 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Ostavite komentar