Uredba o postupku po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupku po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi

Na osnovu člana 14. stav 2. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 17. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi 

U R E D B U 

O POSTUPKU PO KOME SE BIRAJU PROJEKTI ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN I POSTUPKU PO KOME SE

NACIONALNI INVESTICIONI PLAN SPROVODI

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređivanja

 

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se postupak po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupak po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi.

Sadržina Nacionalnog investicionog plana

Član 2.

Predlog liste investicionih projekata Nacionalnog investicionog plana (u daljem tekstu: NIP) i plan sredstava za njihovu realizaciju utvrđuje Vlada, u okviru predloga zakona o budžetu Republike Srbije za odgovarajuću godinu, na predlog ministra nadležnog za sprovođenje NIP-a (u daljem tekstu: ministar).

O nacrtu liste i planu sredstava iz stava 1. ovog člana ministar pribavlja mišljenje Saveta za Nacionalni investicioni plan (u daljem tekstu: Savet).

Strateški prioriteti

 

Član 3.

Strateški prioriteti, čijem ostvarenju treba da doprinesu projekti NIP-a, jesu:

1) razvoj infrastrukture koja će doprineti održivom ekonomskom razvoju, poboljšanju životnog standarda, smanjenju siromaštva, smanjenju zavisnosti od klimatskih promena, zaštiti i očuvanju životne sredine i ravnomernom regionalnom razvoju;

2) povećanje zaposlenosti;

3) obrazovanje usmereno na sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za rast i povećanje konkurentnosti nacionalne ekonomije i tehnološki razvoj;

4) ruralni razvoj;

5) privredni i socijalni razvoj Kosova i Metohije, radi stvaranja uslova za opstanak Srba na Kosovu i Metohiji i za povratak interno raseljenih lica na Kosovo i Metohiju.

II. IZBOR PROJEKATA

1. Prijavljivanje

Javni poziv za prijavljivanje projekata

Član 4.

Projekti za NIP biraju se po sprovedenom javnom pozivu za prijavljivanje projekata, koji objavljuje Kancelarija za Nacionalni investicioni plan (u daljem tekstu: Kancelarija).

Javni poziv za prijavljivanje projekata naročito sadrži: podatke o tome ko može da prijavi projekat, informacije o strateškim prioritetima, o rokovima i o načinu prijavljivanja projekata.

Javni poziv za prijavljivanje projekata objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”, na internet stranici Kancelarije i u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Ovlašćeni podnosioci prijave projekta

Član 5.

Projekat može da prijavi ministarstvo, Kancelarija i drugi državni organ i organizacija, javna ustanova, autonomna pokrajina, opština, grad, grad Beograd i udruženje građana.

Projekat mogu zajednički da prijave više ovlašćenih podnosilaca.

Prijavljivanje projekata

Član 6.

Projekat se prijavljuje tako što se popunjava Obrazac 1 – Prijava projekta za Nacionalni investicioni plan Republike Srbije za 2009. godinu (u daljem tekstu: prijava projekta) na internet stranici Kancelarije (www.nip.sr.gov.yu).

Projekat koji nije prijavljen na ovaj način neće se razmatrati.

Obrazac iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Sadržina prijave projekta

Član 7.

Prijava projekta posebno sadrži: podatke o ovlašćenom podnosiocu prijave projekta i direktnom korisniku projekta, naziv projekta koji se prijavljuje, sektor i tip projekta, predlog dinamike sprovođenja projekta, predlog iznosa sredstava za finansiranje projekta (u daljem tekstu: budžet projekta), predlog svih izvora finansiranja projekta, informacije o javnim nabavkama koje su potrebne za sprovođenje projekta, opis projekta, ciljeve projekta, predlog osnovnih aktivnosti u projektu, rezultate projekta, merljive efekte projekta koji se očekuju, analizu rizika za sprovođenje projekta, zajedničke preduslove koji se moraju uzeti u obzir prilikom definisanja predloga projekta (veze sa nacionalnim, regionalnim ili lokalnim strateškim prioritetima i dr.) i informacije o stepenu spremnosti projekta.

2. Obrada, razmatranje i ocena projekta

Tehnička obrada prijave projekta

Član 8.

Kancelarija proverava da li su podnesene prijave projekta blagovremene i potpune.

Nepotpuna prijava projekta, prijava projekta koja ima druge formalne nedostatke i prijava projekta koja nije blagovremena ne uzima se u razmatranje.

Razmatranje i ocena projekta

Član 9.

Kancelarija razmatra i ocenjuje projekat koji je sadržan u prijavi projekta.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, projekti sadržani u prijavi projekta koji bi trebalo da se sprovode na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina (u daljem tekstu: APV) razmatra i ocenjuje komisija od pet članova od kojih dva imenuje ministar, a tri nadležni organ APV.

Kancelarija može da angažuje stručna lica radi davanja mišljenja.

Kancelarija može pozvati predstavnika korisnika sredstava budžeta Republike Srbije (u daljem tekstu: korisnik budžeta) u čijoj nadležnosti je oblast na koju se projekat odnosi i predstavnika podnosioca projekta, radi pribavljanja dodatnih informacija i objašnjenja.

Kancelarija može da obrazuje projektne i posebne radne grupe radi razmatranja srodnih projekata.

Kriterijumi za ocenjivanje projekata

Član 10.

Projekti se ocenjuju na osnovu sledećih kriterijuma:

1) stepen opšteg uticaja i značaj projekta:

– stepen direktnog uticaja projekta na ostvarivanje strateških prioriteta NIP-a,

– značaj projekta (međunarodni, nacionalni, međuregionalni, regionalni, lokalni – gradski ili opštinski),

– stepen usklađenosti sa usvojenim nacionalnim strateškim dokumentima,

– stepen i trajnost strukturnog i regulatornog uticaja projekta,

– broj direktnih i indirektnih korisnika projekta;

2) ekonomska opravdnost projekta:

– isplativost projekta (odnos troškova i efekata, a kod projekta čije je sprovođenje započeto po osnovu ranije usvojenog akta Vlade isplativost nastavljanja sprovođenja projekta),

– stepen sufinansiranja projekta (sredstvima iz drugih javnih izvora – budžeta autonomne pokrajine, grada ili opštine; credstvima iz međunarodnih izvora; privatnim sredstvima),

– održivost projekta (mogućnost nastavljanja aktivnosti po okončanju finansiranja sredstvima NIP-a, odnosno postojanje struktura za nastavljanje tih aktivnosti),

– nemogućnost finansiranja projekta na drugi način, bez sredstava NIP-a,

– mogućnost multiplikacije efekata i replikacije projekta;

3) sprovodljivost projekta:

– stepen rizika izvodljivosti i održivosti projekta,

– stepen razrađenosti projekta (definisanost i fokusiranost ciljeva i planiranih aktivnosti i kvalitet dokumentacije za sprovođenje projekta),

– kvalitet učesnika i partnerstva u sprovođenju projekta (jasno označen profil učesnika, organizovanost, iskustvo i rezultati u sprovođenju projekata od značaja za prijavljeni projekat, peference učesnika, adekvatnost organizacione strukture za sprovođenje projekta, definisanost zajedničkih ciljeva i odgovornosti učesnika i međusektorski efekti projekta),

– stepen mobilizacije resursa za sprovođenje projekta (postojanje obima resursa (finansijskih, ljudskih, opreme i dr.) potrebnih za uspeh projekta, integrisanost resursa u koherentan sistem i vreme potrebno za mobilizaciju resursa),

4) stepen posebnih uticaja projekta:

– stepen uticaja na povećanje društvene uključenosti (uticaj na smanjenje siromaštva, na povećanje društvene uključenosti grupa sa posebnim potrebama i smanjenje nejednakosti),

– stvaranje uslova za opstanak Srba na Kosovu i Metohiji i za povratak interno raseljenih lica na Kosovo i Metohiju,

– stepen uticaja na životno okruženje,

– stepen uticaja na rodnu ravnopravnost,

– stepen uticaja na razvoj informatičkog društva,

– stepen uticaja na međunarodne integracije Republike Srbije.

Projekti se ocenjuju na Obrascu 2 – Obrazac za ocenjivanje projekta za Nacionalni investicioni plan Republike Srbije za 2009. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

O određivanju koeficijenata kriterijuma sadržanih u obrascu iz stava 2. ovog člana Kancelarija pribavlja mišljenje Saveta.

3. Priprema predloga i utvrđivanje liste projekata

Priprema nacrta liste projekata

Član 11.

Po oceni projekata, Kancelarija rangira projekte prema utvrđenim kriterijumima, raspoređuje ih prema korisnicima budžeta u čijim bi budžetskim razdelima, s obzirom na nadležnost, trebalo da budu projekti i sačinjava nacrt liste projekata iz člana 2. ctav 1. ove uredbe.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, projekte koji će se sprovoditi na teritoriji APV rangira komisija iz člana 9. ctav 2. ove uredbe, nakon čega nadležni organ APV sačinjava predlog liste projekata NIP-a za teritoriju APV i dostavlja ga Kancelariji radi uključivanja u nacrt liste projekata iz člana 2. ctav 1. ove uredbe.

Limit za finansiranje projekta od lokalnog značaja

Član 12.

Projekat koji je predložila opština, grad ili grad Beograd može da se uvrsti u predlog NIP-a za narednu godinu samo ako je u projektu predviđeno da se 30% predračunske vrednosti investicije (sa uračunatim porezom na dodatu vrednost) finansira sopstvenim sredstvima podnosioca prijave projekta.

Pre sačinjavanja nacrta liste projekata iz člana 2. ctav 1. ove uredbe i plana sredstava za njihovu realizaciju Kancelarija dostavlja opštini, gradu ili gradu Beogradu prijave projekata koje su za sprovođenje na njihovoj teritoriji prijavili drugi ovlašćeni predlagači, a koji su visoko ocenjeni od strane Kancelarije, sa preporukom da razmotre mogućnost sufinansiranja tih projekata.

Projekti za koje se sufinansiranje prihvati imaju prednost za uključivanje u nacrt liste projekata iz člana 2. ctav 1. ove uredbe u odnosu na ostale projekte koje su za teritoriju opštine, grada ili grada Beograda prijavili drugi ovlašćeni predlagači, u skladu sa kriterijumima za ocenjivanje projekata iz člana 10. ove uredbe.

Podnosilac prijave projekta obavezan je da pre otpočinjanja sprovođenja projekta Kancelariji dostavi dokaz da su sredstava iz drugih izvora, osim sredstava budžeta Republike Srbije, planirana za finansiranje projekta NIP-a, obezbeđena.

Odredbe st. 1. do 3. ovog člana ne odnose se na projekte koji se sprovode na teritoriji opštine koja se prema klasifikaciji nadležnih organa smatra nerazvijenom.

Utvrđivanje NIP-a

Član 13.

Pošto ministar razmotri i odobri nacrt liste projekata iz člana 2. ctav 1. ove uredbe, koji je pripremila Kancelarija, upućuje ga Vladi, radi usvajanja.

III. SPROVOĐENjE NIP-a

1. Pripreme za sprovođenje projekata

Koordinatori za sprovođenje projekata

Član 14.

Korisnik budžeta u čijem je budžetskom razdelu projekat određuje koordinatora za sprovođenje projekata NIP-a i dostavlja Kancelariji podatke o njemu.

Sprovođenje projekata koji su u budžetskom razdelu, odnosno glavi Kancelarije, koordinira sama Kancelarija.

Projekte NIP-a na teritoriji APV sprovodi nadležni organ APV.

Projektni tim

Član 15.

Korisnik budžeta u čijem je budžetskom razdelu projekat obrazuje za svaki konkretni projekat tim za sprovođenje projekta (u daljem tekstu: projektni tim) i određuje njegove članove.

Projektni tim za projekte koji su u budžetskom razdelu, odnosno glavi Kancelarije, obrazuje sama Kancelarija.

Akcioni plan za sprovođenje projekta

Član 16.

Projektni tim priprema akcioni plan za sprovođenje projekta (u daljem tekstu: akcioni plan), na Obrascu 3 – Akcioni plan za sprovođenje projekta Nacionalnog investiconog plana Republike Srbije, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Akcioni plan posebno sadrži: informacije o stepenu spremnosti projekta, ciljeve projekta, projektni zadatak, plan aktivnosti (uz posebno iskazivanje aktivnosti odobrenih za realizaciju sredstvima NIP-a za narednu godinu), plan troškova, plan javnih nabavki i plan upravljanja rizicima.

Akcioni plan ce dostavlja Kancelariji na odobrenje.

Odobreni akcioni plan Kancelarija dostavlja projektnom timu, radi sprovođenja.

Sprovođenje projekta može otpočeti tek po prijemu odobrenog akcionog plana.

Izmene i dopune akcionog plana odobrava Kancelarija, na predlog rukovodioca projektnog tima.

2. Javne nabavke radi sprovođenja NIP-a

Naručilac javne nabavke

Član 17.

Naručilac javne nabavke, u smislu ove uredbe, jeste korisnik budžeta u čijem je budžetskom razdelu projekat.

Komisija za javne nabavke

Član 18.

Komisija za javnu nabavku za potrebe projekta NIP-a (u daljem tekstu: Komisija) obrazuje se aktom naručioca javne nabavke (u daljem tekstu: naručilac) tako da ima najmanje tri člana od kojih je jedan predsednik.

Ako vrednost javne nabavke prelazi 5.000.000 dinara za dobra, odnosno 20.000.000 dinara za usluge ili radove, Komisija ima pet članova.

Ukoliko je Komisija tročlana, jednog člana Komisije imenuje naručilac na sopstvenu inicijativu, jednog na predlog Kancelarije, a jednog na predlog Ministarstva finansija.

Ukoliko je Komisija petočlana, dva člana Komisije imenuje naručilac na sopstvenu inicijativu, dva na predlog Kancelarije i jednog na predlog Ministarstva finansija.

Po potrebi, mogu se obrazovati i Komisije od više članova, uvek s neparnim brojem članova i uz primenu pariteta iz st. 3. i 4. ovog člana.

Ukoliko se sprovođenje projekta NIP-a sufinansira iz drugih javnih izvora, sufinansijer može imenovati člana Komisije, s tim što finansijer sa većinskim učešćem mora imati većinu članova Komisije.

Kancelarija i Ministarstvo finansija mogu odlučiti da ne predlože članove Komisije, o čemu pismeno, po prijemu zahteva za predlaganje člana Komisije, obaveštavaju naručioca, i u tom slučaju te članove Komisije imenuje naručilac na sopstvenu inicijativu.

Svaka Komisija ima sekretara komisije koga imenuje naručilac u aktu o obrazovanju Komisije i koji obavlja administrativne poslove za potrebe Komisije, bez prava glasa u Komisiji.

Zahtev za predlaganje članova Komisije

Član 19.

U zahtevu za predlaganje članova Komisije koji naručilac upućuje Kancelariji i Ministarctvu finansija posebno se navode: naziv i šifra projekta, predmet javne nabavke, procenjena vrednost javne nabavke, predložena vrsta postupka javne nabavke, ukupan broj članova Komisije i informacije o eventualnoj nameri naručioca da prenese ovlašćenje za sprovođenje postupka javne nabavke u smislu odredaba Zakona o javnim nabavkama.

Kancelarija i Ministarstvo finansija dužni su da daju odgovor na zahtev za predlaganje članova Komisije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva.

Ako Kancelarija i Ministarstvo finansija u roku iz stava 2. ovog člana ne predlože člana Komisije naručilac može imenovati članove Komisije po sopstvenoj inicijativi.

Poslovi Komisije

Član 20.

Komisija naročito obavlja sledeće poslove: priprema ili koordinira rad na pripremi konkursne dokumentacije, priprema tekst javnog poziva za podnošenje ponuda, priprema odgovore na zahteve ponuđača za pojašnjenje konkursne dokumentacije, sprovodi postupak otvaranja ponuda i sačinjava zapisnik o tome, ppegleda i stručno ocenjuje ponude i zatim rangira ispravne, odgovarajuće i prihvatljive ponude primenom kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude, sastavlja zapisnik o stručnoj oceni ponuda u kojem preporučuje rukovodiocu naručioca javne nabavke ponudu koju bi trebalo izabrati kao najpovoljniju i učestvuje u postupku zaštite prava ako je neki ponuđač podneo zahtev za zaštitu prava, tako što razmatra zahtev i predlaže naručiocu donošenje određene odluke.

Naručilac može, na sopstvenu inicijativu ili na inicijativu članova Komisije, pozvati stručnjake ako predmet konkretne javne nabavke zahteva specifično tehničko ili specijalizirano znanje za koje stručnjaka nema u okviru samog naručioca.

Izveštaj o stručnoj oceni ponuda

Član 21.

U izveštaju o stručnoj oceni ponuda Komisija daje naručiocu javne nabavke preporuku za izbor najpovoljnije ponude i obavezna je da detaljno obrazloži način na koji je primenila kriterijume za rangiranje ponuda, kao i razloge za odbijanje ponuda.

Poverljivost podataka i odbijanje ponude

Član 22.

Predsednik i ostali članovi Komisije, kao i lica koja se angažuju kao stručnjaci, dužni su da poštuju odredbe zakona kojim se uređuju javne nabavke u pogledu poverljivosti podataka i da s posebnom pažnjom prate da li primena antikorupcijskih pravila iz tog zakona otkriva neku okolnost koja bi ukazivala na potrebu odbijanja neke ponude.

Početak i kraj postupanja Komisije

Član 23.

Komisija postupa od dana donošenja akta o njenom obrazovanju do okončanja poslova koji su joj povereni u aktu o njenom obrazovanju, odnosno do poništenja ili obustave postupka javne nabavke.

Način odlučivanja Komisije

Član 24.

Komisija donosi odluke i preporuke većinom glasova svih članova, javnim glasanjem.

Zapisnici sa sednica Komisije

Član 25.

O sastancima Komisije vode se zapisnici koje potpisuju predsednik i ostali članovi Komisije.

Zapisnici se pripajaju izveštaju o stručnoj oceni ponuda koji se, kao završni izveštaj, dostavlja licu koje u ime naručioca javne nabavke donosi konačnu odluku o izboru ponuđača.

Obrazloženje neprihvatanja preporuke Komisije

Član 26.

Ako naručilac javne nabavke ne prihvati preporuku Komisije, dužan je da Kancelariji pismeno obrazloži razloge za to.

Obaveza pribavljanja mišljenja Kancelarije

Član 27.

Kancelarija daje mišljenje o: konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku i predlogu teksta javnog poziva, nacrtu odluke o izboru najpovoljnije ponude, nacrtu ugovora kojim se ugovara finansiranje sredstvima NIP-a, nacrtu ugovora kojim se preuzima dug koji će se finansirati sredstvima NIP-a, kao i o nacrtu drugih dokumenata kojima se predviđa preuzimanje obaveza u vezi sa NIP-om.

Uz zahtev za davanje mišljenja o konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku i predlogu teksta javnog poziva, naručilac, pre objavljivanja javnog poziva za dostavljanje ponuda, odnosno pre dostavljanja konkursne dokumentacije potencijalnim ponuđačima, dostavlja Kancelariji i odluku o pokretanju postupka javne nabavke, predlog teksta javnog poziva, saglasnost, odnosno mišljenje Uprave za javne nabavke ukoliko je to Zakonom o javnim nabavkama predviđeno za određeni postupak javne nabavke.

Uz zahtev za davanje mišljenja o izboru najpovoljnije ponude naručilac, pre donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, dostavlja Kancelariji i zapisnik o otvaranju ponuda, zapisnik o pogađanju ukoliko je pogađanje obavljeno, izveštaj o stručnoj oceni ponuda i nacrt odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Uz zahtev za davanje mišljenja o nacrtu ugovora naručilac, pre potpisivanja ugovora, dostavlja Kancelariji nacrt ugovora i ugovor po kome je nastao dug koji se preuzima, kao i dokumentaciju o postupku javne nabavke koji je sproveden pre zaključenja ugovora ukoliko je u pitanju ugovor o preuzimanju duga.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, nije potrebno pribaviti mišljenje Kancelarije za aktivnosti i na dokumenta Komisije ukoliko Kancelarija ima predstavnika u Komisiji. U tom slučaju obavezno je pribavljanje mišljenja Kancelarije za ostale aktivnosti i dokumenta iz stava 1. ovog člana.

Odredbe o avansnom plaćanju

Član 28.

U modelu ugovora o javnoj nabavci u konkursnoj dokumetaciji mora da postoji klauzula o tome da je avansno plaćanje moguće najviše do 25% od ugovorene vrednosti, izuzev ako Kancelarija ne odobri avansno plaćanje u većem iznosu.

Obaveštavanje Kancelarije o uloženom zahtevu za zaštitu prava, poništenju

ili obustavi postupka javne nabavke

Član 29.

Ukoliko je uložen zahtev za zaštitu prava ponuđača, kao i ukoliko je doneo odluku o poništenju ili obustavi postupka javne nabavke, naručilac je dužan da o tome odmah pismeno obavesti Kancelariju.

3. Ugovor o sprovođenju projekta NIP-a

Član 30.

Ugovor kojim se ugovara obavljanje aktivnosti u okviru sprovođenja projekta NIP-a (ugovor o javnoj nabavci, ugovor o delu, ugovor o angažovanju i drugi ugovor) potpisuju: ministarstvo, odnosno drugi budžetski korisnik u čijem je razdelu projekat NIP-a, izvođač radova, odnosno dobavljač i direktan korisnik projekta.

Ukoliko je predviđeno finansiranje projekta, odnosno dela projekta NIP-a iz različitih izvora ugovor potpisuju svi suinvestitori.

4. Plaćanje iz sredstava NIP-a

Obaveza dostavljanja dokumentacije

Član 31.

Korisnik budžeta u čijem je budžetskom razdelu projekat dostavlja Kancelariji dokumentaciju o sprovođenju projekta (ugovor, aneks ugovora, situaciju, fakturu, dokumentaciju o sprovedenom postupku javne nabavke, bankarsku garanciju i dr.).

Registar plaćanja

Član 32.

Za potrebe Kancelarije, Uprava za Trezor (u daljem tekstu: Trezor) obrazuje i vodi bazu podataka o odobrenim i realizovanim plaćanjima iz sredstava NIP-a (u daljem tekstu: Registar plaćanja).

Registar plaćanja sadrži šifru i naziv korisnika budžeta, šifru i naziv projekta, iznos aproprijacije za projekat, naziv i broj računa primaoca sredstava, iznos i datum svake pojedinačne isplate, iznos ukupno realizovanih sredstava (iznosi se izražavaju u dinarima i u evrima) i procenat realizacije sredstava.

Registar plaćanja vodi se u elektronskom obliku.

Preuzimanje obaveza, izdavanje naloga za plaćanje i izvršavanje izdataka

Član 33.

Rukovodilac korisnika budžeta u čijem je budžetskom razdelu projekat i ministar zajednički su odgovorni za preuzimanje obaveza, izdavanje naloga za plaćanje i izvršavanje izdataka namenjenih za sprovođenje NIP-a.

Zahtevi za kreiranje preuzete obaveze i plaćanje ispostavljaju ce na Obrascu 4 – Zahtev za kreiranje preuzete obaveze i Obrascu 5 – Zahtev za plaćanje sa preuzetom obavezom, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Zahtev za kreiranje preuzete obaveze potpisuje rukovodilac korisnika budžeta u čijem je budžetskom razdelu projekat i dostavlja ga ministru da ga on potpiše i uputi Trezoru.

Provera aproprijacije i izvršavanje rashoda

Član 34.

Po prijemu zahteva iz člana 33. ove uredbe, Trezor proverava raspoloživa sredstva u okviru odgovarajuće aproprijacije, odnosno utvrđene kvote, u skladu sa zakonom o budžetu Republike Srbije.

Ako je zahtev neuredan, odnosno sredstva za njegovu realizaciju nisu raspoloživa, Trezor vraća zahtev Kancelariji radi ispravke.

Ako je zahtev uredan, odnosno sredstva za njegovu realizaciju raspoloživa, Trezor izvršava rashode na ime sprovođenja projekta direktnim prenošenjem sredstava izvođaču radova, odnosno dobavljaču, ukoliko zakonom nije drukčije određeno.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, sredstva za realizaciju NIP-a koja su raspoređena za projekte iz nadležnosti Ministarstva vera prenose se investitorima – crkvama i verskim zajednicama, u skladu sa odredbom člana 14. ctav 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu.

Plaćanje sredstvima namenjenim za projekte

na teritoriji APV

Član 35.

Nalogodavac za sredstva iz NIP-a koja se nalaze u budžetskom razdelu, odnosno glavi Kancelarije, a koja su namenjena za projekte na teritoriji APV jeste ministar.

Izvršena sredstva iz stava 1. ovog člana evidentiraju se u budžetu Republike Srbije kao izvršeni izdaci budžetu APV.

Rok za plaćanje po projektima

Član 36.

Zahtevi za plaćanje po projektima koji su predviđeni za finansiranje iz budžeta Republike Srbije u određenoj kalendarskoj godini podnose ce Trezoru najkasnije do 15. decembra te kalendarske godine.

5. Praćenje i nadziranje NIP-a

Praćenje sprovođenja projekata i izveštavanje

Član 37.

Kancelarija prati sprovođenje projekata, u saradnji s ministarstvima, drugim organima državne uprave i projektnim timovima.

Rukovodilac projektnog tima dužan je da o sprovođenju projekta najmanje jednom mesečno izveštava Kancelariju, na Obrascu 6 – Izveštaj o sprovođenju projekta Nacionalnog investicionog plana Republike Srbije, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Ako u sprovođenju projekta nastanu nepredviđene okolnosti, rukovodilac projektnog tima dužan je da o tome bez odlaganja obavesti Kancelariju.

Posebne radne grupe za praćenje pojedinih oblasti

Član 38.

Kancelarija može da obrazuje posebne radne grupe ili da angažuje stručne i naučne ustanove u zemlji i inostranstvu ili stručnjake da bi pratili rezultate i efekte sprovođenja projekata.

Kontrola namenske upotrebe sredstava

Član 39.

Kancelarija dostavlja Ministarstvu finansija – Sektoru za budžetsku inspekciju i reviziju, najkasnije do 31. januara tekuće godine izveštaj o sprovođenju projekata po korisnicima za prethodnu godinu, radi kontrole namenske upotrebe sredstava.

Podnošenje prijava nadležnim organima

Član 40.

Ako ce prilikom praćenja i nadziranja sprovođenja projekata uoče nepravilnosti, Kancelarija podnoci prekršajnu ili krivičnu prijavu nadležnim državnim organima.

Caradnja c drugim državnim organima

Član 41.

Radi efikasnog praćenja i nadziranja sprovođenja projekata, Kancelarija u svim zajedničkim pitanjima sarađuje s nadležnim državnim organima.

Završni izveštaj

Član 42.

Po okončanju sprovođenja projekta, projektni tim sačinjava završni izveštaj na Obrascu 7 – Završni izveštaj o sprovođenju projekta Nacionalnog investicionog plana Republike Srbije, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Završni izveštaj dostavlja se Kancelariji, radi evidentiranja i sagledavanja pojedinačnih i ukupnih efekata sprovođenja projekata.

Registar projekata NIP-a

Član 43.

Kancelarija osniva i vodi elektronsku i dokumentacionu bazu podataka u koju se unose podaci o projektima, a posebno: prijava projekta, akcioni plan za sprovođenje projekta, dokumentacija koja se odnosi na sprovođenje projekta (ugovor o javnoj nabavci, ugovor sa podizvođačem i drugi zaključeni ugovori, situacija, faktura, kompletna dokumentacija o postupku javne nabavke, bankarska garancija i druga sredstva obezbeđenja, podaci o preuzetim obavezama i izvršenim plaćanjima i dr.), završni izveštaj i drugi podaci koji su značajni za sprovođenje i praćenje sprovođenja NIP-a (u daljem tekstu: Registar projekata NIP-a).

Korisnik budžeta u čijem je budžetskom razdelu projekat i druge institucije i lica koja raspolažu dokumentacijom koja se priprema i evidentira u skladu sa ovom uredbom, dužni su da Kancelariji dostavljaju podatke i kopije dokumenata koji se unose u Registar projekata NIP-a.

Izveštavanje Vlade i Narodne skupštine

Član 44.

Kancelarija prati dinamiku trošenja po pojedinačnim projektima i o tome jednom u tri meseca izveštava Vladu, u skladu sa Uredbom o Kancelariji za Nacionalni investicioni plan („Službeni glasnik RS”, broj 50/07).

Pre dostavljanja izveštaja Vladi, Kancelarija usaglašava s Trezorom podatke u izveštaju s podacima iz informacije o realizaciji NIP-a, koja ce priprema za Odbor za finansije Narodne skupštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.

IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Sprovođenje otpočetih postupaka javnih nabavki

Član 45.

Postupci javnih nabavki za projekte NIP-a otpočeti pre stupanja na snagu ove uredbe okončaće se po do sada važećim propisima.

Prestanak važenja propisa

Član 46.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da važe Uredba o postupku po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupku po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi („Službeni glasnik RS”, br. 71/07, 73/07 – ispravka, 105/07 i 113/07) i Odluka o kriterijumima za izbor projekata Nacionalnog investicionog plana Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 78/07).

Stupanje uredbe na snagu

Član 47.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 20. marta 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Božidar Đelić

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje Uredbe o postupku za izbor projekata Nacionalnog investicionog plana i o postupku po kome se sprovode projekti Nacionalnog investicionog plana, sadržan je u članu 14. stav 2. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 123/07) i člana 17. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/07 i 71/05 – ispravka).

Usvajanje ove uredbe vezano je za zakonski rok, budući da je njeno donošenje predviđeno Zakonom o budžetu za 2008. godinu i da bez njenog usvajanja nije moguće raspisivanje javnog poziva za prijavu projekata za 2009. godinu. Projekti treba da budu sastavni deo budžeta, te je neophodno da poziv bude raspisan u skladu sa budžetskim kalendarom. Uz to, usvajanje ove uredbe neophodno je i za adekvatno sprovođenje projekata NIP-a u 2008. godini, za koje su sredstva predviđena za ovu budžetsku godinu, te je neophodno da budu i utrošena na način i po dinamici predviđenoj u skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu. U tom smislu, donošenje ove uredbe nalažu i potrebe države, budući da je sprovođenje projekata NIP-a od velikog značaja za unapređenje ekonomske situacije u zemlji i podizanje konkurentnosti, odnosno stabilnosti države i održivosti njene makroekonomske politike.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Ova Uredba se donosi da bi se njom na celovit način uredio postupak za izbor projekata Nacionalnog investicionog plana (u daljem tekstu: NIP) i postupak po kome se sprovode projekti Nacionalnog investicionog plana, budući da je potrebno svake godine, u skladu sa propisom kojim se uređuje budžet, definisati i procedure za sprovođenje NIP-a.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Uredbom se propisuju postupak po kome se biraju projekti za NIP i postupak po kome se sprovode projekti NIP-a (član 1). Projekti za NIP biraju se po sprovedenom javnom pozivu za prijavljivanje projekata, u skladu sa strateškim prioritetima za finansiranje NIP-a (član 3) i kriterijumima za odabir projekata za finansiranje sredstvima iz NIP-a (član 10). Predlog liste investicionih projekata koji čine NIP i plan sredstava za njihovu realizaciju utvrđuje Vlada, u okviru predloga zakona o budžetu Republike Srbije za odgovarajuću godinu, na predlog ministra nadležnog za sprovođenje NIP-a (u daljem tekstu: ministar). O nacrtu liste i planu sredstava ministar pribavlja mišljenje Saveta za Nacionalni investicioni plan (član 2).

Javni poziv objavljuje Kancelarija za Nacionalni investicioni plan (u daljem tekstu: Kancelarija). Javni poziv sadržinski čini informacije o tome ko se može javiti na javni poziv, informacije o strateškim prioritetima, rokovima i načinima podnošenja predloga projekata. Takođe, precizno su određena i sredstva informisanja putem kojih se objavljuje javni poziv (član 4). Ovlašćeni podnosioci prijave projekata određeni su pojedinačno, a prijavu mogu zajednički podneti i više ovlašćenih podnosilaca (član 5). Način i forma podnošenja prijave projekata jasno su određeni, a propisano je i da se u slučaju nepostupanja na predviđen način prijavljivanja prijava neće razmatrati. Obrazac prijave propisuje ministar (član 6). Sadržina projekta precizno je propisana, zahtevaju se podaci o podnosiocu, nazivu projekta, sektoru i tipu projekta, ciljevima projekta, predlog osnovnih aktivnosti na projektu, predlog dinamike pealizacije projekta, predlog iznosa sredstava za finansiranje projekta i izvora finansiranja, informacije o potrebnim javnim nabavkama, o očekivanim rezultatima i efektima projekta, objašnjenje doprinosa projekta realizaciji nacionalnih, regionalnih ili lokalnih strateških prioriteta, informacije o stepenu spremnosti projekta i analizu rizika za sprovođenje projekta (član 7).

Tehničku obradu prijava projekata vrši Kancelarija, proveravajući blagovremenost, potpunost i urednost podnetih prijava (član 8). Prijavljene projekte razmatra i ocenjuje Kancelarija koja ima mogućnost da za te potrebe angažuje stručna lica a može pozvati i predstavnika korisnika budžetskih sredstava u čijoj je nadležnosti oblast na koju se projekat odnosi kao i predstavnika podnosioca projekta, radi pribavljanja dodatnih informacija i objašnjenja. Takođe, Kancelarija može obrazovati i radne grupe radi razmatranja srodnih projekata (član 9).

Ocena projekta obavlja se na osnovu navedenih kriterijuma, na obrascu koji je sastavni deo uredbe (član 10). Potom Kancelarija rangira projekte, raspoređuje ih prema budžetskim korisnicima u čijim bi budžetskim razdelima trebalo da budu projekti i sačinjava nacrt liste projekata NIP-a.

Limit za finansiranje projekata od lokalnog značaja iz sredstava NIP-a, uslovljen je potrebom da se lokalna samouprava aktivnije uključi u sprovođenje svojih prioriteta i potrebom da na ovaj način iskaže spremnost i preuzme odgovornost za sopstveni razvoj. Tako je definisano da se najmanje 30% predračunske vrednosti investicije finansira sopstvenim sredstvima podnosioca prijave projekta, s tim da se navedena odredba ne odnosi na projekte koji se sprovode na teritoriji opštine koja se prema klasifikaciji nadležnih organa smatra nerazvijenom (član 12).

Po obavljenoj verifikaciji liste projekata od strane ministra, Kancelarija priprema za Vladu predlog akta o utvrđivanju liste projekata za finansiranje iz sredstava NIP-a za narednu godinu. Predlog ministar upućuje Savetu za Nacionalni investicioni plan radi davanja mišljenja i dostavlja ga Vladi na usvajanje.

Korisnik budžetskih sredstava u čijem je budžetskom razdelu projekat imenuje koordinatora za sprovođenje projekata NIP-a iz svoje nadležnosti i dostavlja Kancelariji podatke o imenovanom koordinatoru, dok sprovođenje projekata čiji je predlagač Kancelarija koordinira sama Kancelarija (član 14). Korisnik budžetskih sredstava u čijem je budžetskom razdelu projekat, obrazuje tim za sprovođenje projekta (u daljem tekstu: projektni tim) i imenuje članove tog tima. Projektni tim za projekte koje je predložila Kancelarija, obrazuje sama Kancelarija (član 15). Projektni tim priprema plan za sprovođenje projekta (u daljem tekstu: Akcioni plan), na obrascu koji je sastavni deo uredbe. Akcioni plan sadrži posebno: ciljeve projekta, projektni zadatak, plan aktivnosti, plan troškova, plan javnih nabavki i plan upravljanja rizicima. Akcioni plan se dostavlja Kancelariji, radi provere i odobravanja, a odobreni Akcioni plan dostavlja se projektnom timu i korisniku budžeta u čijem je razdelu projekat, radi sprovođenja. Izmene i dopune Akcionog plana, na predlog projektnog tima, odobrava Kancelarija (član 16).

Naručilac javne nabavke u smislu ove Uredbe je korisnik sredstava budžeta u okviru čijeg budžetskog razdela su planirana sredstva za projekat NIP-a (član 17). Komisiju koja sprovodi javnu nabavku za potrebe projekta NIP-a čine tri člana, od kojih jednog člana predlaže naručilac, drugog člana predlaže Kancelarija, a trećeg člana predlaže ministarstvo nadležno za poslove finansija. Ukoliko vrednost javne nabavke prelazi iznos od 5.000.000,00 dinara za dobra, odnosno 20.000.000,00 dinara za radove ili usluge, Komisiju čini pet članova, od kojih dva člana predlaže naručilac, dva člana predlaže Kancelarija i jednog člana predlaže ministarstvo nadležno za poslove finansija, s tim da se mogu formirati i komisije od više članova u kojima će broj članova biti neparan i prema navedenim paritetima, Ukoliko se sprovođenje projekta NIP-a sufinansira iz drugih javnih izvora, sufinansijer može imenovati člana komisije, s tim što finansijer sa većinskim učešćem mora imati većinu članova komisije. Kancelarija i Ministarstvo finansija mogu odlučiti da ne predlože članove komisije, o čemu pismeno, po prijemu zahteva za predlaganje člana komisije, obaveštavaju naručioca, i u tom slučaju te članove komisije imenuje naručilac na sopstvenu inicijativu (član 18). Kancelarija i Ministarstvo finansija dužni su da daju odgovor na zahtev za predlaganje članova komisije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva. Ako Kancelarija i Ministarstvo finansija u roku iz stava 2. ovog člana ne predlože člana komisije naručilac može imenovati članove komisije po sopstvenoj inicijativi.

Poslovi koje obavlja Komisija definišu se aktom o obrazovanju Komisije, a u skladu sa Odlukom o kriterijumima za obrazovanje komisija za javne nabavke (”Službeni glasnik RS”, br. 25/03), a u uredbi je navedeno šta Komisija naročito obavlja: priprema ili koordinira rad na pripremi konkursne dokumentacije, priprema tekst javnog poziva za podnošenje ponuda, priprema odgovore na zahteve ponuđača za pojašnjenja konkursne dokumentacije, sprovodi postupak otvaranja ponuda i sačinjava zapisnik o tome, pregleda i stručno ocenjuje ponude (ocenjuje da li su dostavljene ponude ispravne, odgovarajuće i prihvatljive, a zatim one ponude koje su uspešno prošle tu proveru rangira na osnovu primene kriterijuma za izbor najbolje (najpovoljnije) ponude, sastavlja zapisnik o stručnoj oceni ponuda, u kojem predlaže rukovodiocu naručioca ponudu koju bi trebalo izabrati kao najpovoljniju i čijem ponuđaču bi trebalo dodeliti ugovor i učestvuje u postupku zaštite prava, ukoliko je neki od ponuđača podneo zahtev za zaštitu prava, tako što zahtev razmatra i predlaže naručiocu donošenje određene odluke, odlukom o obrazovanju Komisije imenuju se članovi i predsednik, kao i sekretar koji nema pravo glasa i obavlja administrativne poslove za potrebe Komisije, takođe propisana je i mogućnost da naručilac na svoju inicijativu ili inicijativu članova Komisije pozove stručnjake u slučaju kada predmet konkretne javne nabavke zahteva specifično tehničko ili specijalizirano znanje za koje nema stručnjaka u okviru samog naručioca (član 20). Komisija u okviru izveštaja o stručnoj oceni ponuda daje naručiocu preporuku za izbor najpovoljnije ponude, uz obavezu da detaljno obrazloži način na koji su primenjeni kriterijumi za rangiranje ponuda i razloge za odbijanje određenih ponuda ukoliko je do toga došlo (član 21).

Predsednik i članovi komisije, kao i lica koja se angažuju kao stručnjaci, dužni su da poštuju odredbe zakona kojim se regulišu javne nabavke u pogledu poverljivosti podataka i da sa posebnom pažnjom prate da li postoji neka od okolnosti koja bi ukazivala na potrebu isključenja neke od ponuda primenom antikorupcijskih pravila iz tog zakona (član 22). Početak i kraj za postupanje Komisije precizno su propisani (član 23). Komisija donosi odluke prostom većinom, putem javnog glasanja (član 24). Komisija o sastancima vodi zapisnike koji se potpisuju i pridodaju izveštaju o oceni ponude, koja se u formi završnog izveštaja dostavlja licu koje u ime naručioca donosi odluku i potpisuje ugovor o javnoj nabavci (član 25). Obaveza naručioca koji ne prihvati predlog Komisije je da sačini zapisnik o razlozima za takvo postupanje (član 26). Kancelarija daje mišljenje o: konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku i predlogu teksta javnog poziva, nacrtu odluke o izboru najpovoljnije ponude, nacrtu ugovora kojim se ugovara finansiranje sredstvima NIP-a, nacrtu ugovora kojim se preuzima dug koji će se finansirati sredstvima NIP-a, kao i o nacrtu drugih dokumenata kojima se predviđa preuzimanje obaveza u vezi sa NIP-om.

U modelu ugovora o javnoj nabavci obavezno postoji klauzula o tome da je avansno plaćanje moguće najviše do iznosa 25% od ugovorene vrednosti, sem ukoliko Kancelarija nije odobrila avansno plaćanje u većem iznosu.

Postupci javnih nabavki za projekte NIP-a otpočeti pre stupanja na snagu ove uredbe okončaće se po do sada važećim propisima (član 45).

Plaćanje budžetskih sredstvima za potrebe projekata NIP-a detaljno je definisano uredbom. Ova procedura otpočinje tako što korisnik budžetskih sredstava u čijoj je nadležnosti realizacija projekta NIP-a dostavlja Kancelariji dokumentaciju koja se odnosi na sprovođenje projekta (član 31). Za potrebe Kancelarije Trezor formira i vodi, u elektronskom obliku, precizno propisanu bazu podataka o odobrenim i realizovanim plaćanjima iz sredstava NIP-a (član 32).

Propisana je zajednička odgovornost funkcionera u čijoj je nadležnosti projekat i ministra za preuzimanje obaveze, izdavanje naloga za plaćanje i za izvršavanje izdataka namenjenih za sprovođenje NIP-a, s tim da se Zahtevi za kreiranje obaveza za projekte NIP-a vrše na obrascu koji su propisan Uredbom i čini njen sastavni deo. Zahteve popunjava i potpisuje funkcioner u čijem su budžetskom razdelu sredstva za pojedinačni projekat i dostavlja ih ministru radi potpisivanja i upućivanja Trezoru (član 33). Trezor, po prijemu zahteva za plaćanje, vrši proveru raspoloživih sredstava u okviru odgovarajuće aproprijacije, odnosno utvrđene kvote, u skladu sa propisom kojim se utvrđuje budžet Republike Srbije za tu kalendarsku godinu, ukoliko je zahtev za plaćanje neuredan, odnosno sredstva za realizaciju nisu raspoloživa, Trezor vraća zahtev Kancelariji radi ispravke. Ukoliko je zahtev uredan, a sredstva raspoloživa, Trezor izvršava rashode direktnim prenošenjem sredstava izvođačima, odnosno dobavljačima (član 34).

Ministar je nalogodavac i za sredstva NIP-a raspoređena zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu namenjena za projekte na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina. Izvršena sredstva evidentiraju se u budžetu Republike Srbije kao izvršeni izdaci budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine (član 35). Zahtevi za plaćanje po projektima NIP-a podnose se Trezoru najkasnije do 15. decembra (član 36).

Praćenje i nadziranje sprovođenja projekata povereno je Kancelariji, koja tu dužnost vrši u saradnji sa nadležnim ministarstvima, drugim organima državne uprave i projektnim timovima. Rukovodilac projektnog tima dužan je da neposredno prati sprovođenje projekata i da o tome najmanje jednom mesečno izveštava Kancelariju na obrascu statusnog izveštaja koji propisuje ministar. U slučaju nastanka nepredviđene okolnosti u sprovođenju projekata, rukovodilac projektnog tima dužan je da bez odlaganja obavesti Kancelariju (član 37). Kancelarija može da formira posebne radne grupe ili da angažuje stručne i naučne ustanove u zemlji i inostranstvu ili stručnjake za praćenje sprovođenja, rezultata i efekata sprovođenja projekata NIP-a (član 38). Kontrola namenske upotrebe sredstava vrši se u postupku u kome Kancelarija dostavlja Ministarstvu finansija – Sektoru za budžetsku inspekciju i reviziju, najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu, izveštaj o realizaciji projekata NIP-a po korisnicima (član 39). Kancelarija podnosi prekršajne i krivične prijave nadležnim organima, ukoliko se prilikom praćenja i nadziranja sprovođenja projekata NIP-a uoče nepravilnosti za koje se proceni da predstavljaju protivpravno postupanje (član 40).

Radi efikasnog praćenja i nadziranja sprovođenja projekata NIP-a, Kancelarija sarađuje u svim zajedničkim pitanjima sa nadležnim državnim organima (član 41).

Po okončanju projekta, projektni tim sačinjava završni izveštaj, (obrazac je sastavni deo uredbe), koji dostavlja Kancelariji, radi evidentiranja i sagledavanja pojedinačnih i ukupnih efekata sprovođenja NIP-a. Projektni tim nakon toga zaključuje projekat (član 42).

Kancelarija formira i vodi elektronsku bazu podataka u koju se unose podaci o projektima, a posebno: prijava projekta, ocena projekta, akcioni plan za sprovođenje projekta, dokumentacija koja se odnosi na sprovođenje projekta (ugovor o javnoj nabavci, ugovor sa podizvođačem i drugi zaključeni ugovor, situacija, faktura, kompletna dokumentacija o sprovedenom postupku javne nabavke, bankarska garancija i druga sredstva obezbeđenja, podaci o preuzetim obavezama i izvršenim plaćanjima), završni izveštaj i druge podatke od značaja za sprovođenje i praćenje sprovođenja NIP-a. Detaljan sadržaj Registra projekata NIP-a utvrđuje ministar, a korisnik budžetskih sredstava u čijoj je nadležnosti realizacija projekta, kao i druge institucije i lica koja raspolažu dokumentacijom koja se priprema i evidentira u skladu sa ovom Uredbom, dužni su da Kancelariji dostavljaju podatke i kopije dokumenata koji se unose u Registar projekata NIP-a (član 43).

Kancelarija prati raspoređivanje sredstava i dinamiku trošenja po pojedinačnim projektima i o tome tromesečno izveštava Vladu, a pre dostavljanja izveštaja za Vladu, Kancelarija usaglašava sa Trezorom podatke u izveštaju sa podacima iz informacije o realizaciji NIP-a, koja se priprema za Odbor za finansije Narodne skupštine Republike Srbije u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuje budžetski sistem (član 44).

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da važe Uredba o postupku po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupku po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi („Službeni glasnik RS“, broj 71/07 i 73/07 – ispravka) i Odluka o kriterijumima za izbor projekata Nacionalnog investicionog plana Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 78/07) .

BUDžETSKA SREDSTAVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti dodatna budžetska sredstva, jer ona samo uređuje način raspolaganja sredstvima koja su budžetom već predviđena za projekta NIP-a.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” (član 47). Potrebno je da ova uredba stupi što pre na snagu da bi se optimizovalo sprovođenje projekata u 2008. godini i na vreme raspisao javni poziv za projekte za 2009. godinu.

Ostavite komentar