77. sednica Vlade Republike Srbije, 3. april 2008. godine

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA KOMESARA

KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE

I

Razrešava se Nikola Vukojević dužnosti zamenika komesara Komesarijata za izbeglice.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1384/2008

U Beogradu, 3. aprila 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA KOMESARA

KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE

I

Razrešava se Suzana Mišić dužnosti pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice – Sektor za prihvat, zbrinjavanje, povratak i integraciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1384/2008-1

U Beogradu, 3. aprila 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA KOMESARA

KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE

I

Postavlja se Nikola Vukojević za zamenika komesara Komesarijata za izbeglice.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1384/2008-2

U Beogradu, 3. aprila 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA KOMESARA

KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE

I

Postavlja se Suzana Mišić za pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice – Sektor za prihvat, zbrinjavanje, povratak i integraciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1384/2008-3

U Beogradu, 3. aprila 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 61/06-prečišćen tekst) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU KOPREDSEDAVAJUĆIH I ČLANOVA

PROJEKTNOG SAVETA ZA PROJEKAT KATASTRA NEPOKRETNOSTI

I UPIS PRAVA U REPUBLICI SRBIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Projektnom savetu za Projekat katastra nepokretnosti i upis prava u Republici Srbiji:

1. prof. dr Ivan R. Aleksić, kopredsedavajući;

2. prof. dr Miodrag Ralević, kopredsedavajući;

3. doc. dr Zagorka Gospavić, član;

4. Danica Magovac, član;

5. Gordana Lazarević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1338/2008

U Beogradu, 3. aprila 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 61/06-prečišćen tekst) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU KOPREDSEDAVAJUĆIH I ČLANOVA

PROJEKTNOG SAVETA ZA PROJEKAT KATASTRA NEPOKRETNOSTI

I UPIS PRAVA U REPUBLICI SRBIJI

I

U Projektni savet za Projekat katastra nepokretnosti i upis prava u Republici Srbiji imenuju se:

1. za kopredsedavajuće:

– Zoran Krejović, direktor Republičkog geodetskog zavoda;

– prof. dr Miodrag Ralević, pomoćnik ministra za infrastrukturu;

2. za članove:

1) Milica Jevremović, pomoćnik direktora Republičkog geodetskog zavoda;

2) Gordana Lazarević, pomoćnik ministra finansija;

3) Jasna Matić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1338/2008-1

U Beogradu, 3. aprila 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 17. st. 1. i 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA I IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešava se Filip David dužnosti člana Upravnog odbora Filmskog centra Srbije, na lični zahtev.

II

Imenuje se Dubravka Lakić, filmski kritičar dnevnog lista „Politika”, za vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Filmskog centra Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1374/2008

U Beogradu, 3. aprila 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Postupajući po presudi Vrhovnog suda Srbije, U. 3810/06 od 20. juna 2007. godine,

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNjIH ŠKOLA U KRALjEVU

I

Imenuje se Dragan Novičić za direktora Doma učenika srednjih škola u Kraljevu sa 6. julom 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1392/2008

U Beogradu, 3. aprila 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA ŠTITASTU ŽLEZDU I METABOLIZAM ČAJETINA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za štitastu žlezdu i metabolizam Čajetina:

1. prim. mr sci. med. dr Miljko Pejić, predsednik;

2. prof. dr Ruben Han, član;

3. dr Miroljub Marić, član;

4. dr Mladen Obradović, član;

5. dr Ksenija Pavlović, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Instituta za štitastu žlezdu i metabolizam Čajetina:

1. dr Zora Topalović, predsednik;

2. dr Svetlana Lisičić, član;

3. dr Aleksandar Simić, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1208/2008

U Beogradu, 3. aprila 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 54. st. 1. i 4. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka), člana 12. st. 1. i 3. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Instituta za političke studije („Službeni glasnik RS”, broj 60/07) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA POLITIČKE STUDIJE

I

U Upravni odbor Instituta za političke studije imenuju se:

1. za vršioca dužnosti predsednika:

– dr Slaviša Orlović, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu;

2. za vršioce dužnosti članova:

1) dr Zoran Krstić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu;

2) dr Nada Raduški, naučni saradnik u Institutu društvenih nauka, Beograd;

3) dr Dušan Pavlović, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu;

4) dr Zoran Milošević, viši naučni saradnik u Institutu za političke studije;

5) dr Radoslav Gaćinović, viši naučni saradnik u Institutu za političke studije;

6) dr Igor Janev, viši naučni saradnik u Institutu za političke studije;

7) dr Dragan Marković, viši naučni saradnik u Institutu za političke studije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1435/2008

U Beogradu, 3. aprila 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 54. st. 1. i 4. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka), člana 12. st. 1. i 3. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Centra za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu („Službeni glasnik RS”, broj 91/07) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANjA

I

U Upravni odbor Instituta za multidisciplinarna istraživanja imenuju se:

1. za vršioca dužnosti predsednika:

– dr Bojan Ivanović, JP Elektroprivreda Srbije;

2. za vršioce dužnosti članova:

1) dr Mirjana Mihailović, pomoćnik direktora Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Beograd;

2) dr Žarko Spasić, profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu;

3) dr Branislav Jelenković, profesor Fizičkog fakulteta u Beogradu;

4) dr Tatjana Srećković, naučni savetnik u Institutu za multidisciplinarna istraživanja;

5) dr Miroslav M. Komljenović, naučni savetnik u Institutu za multidisciplinarna istraživanja;

6) dr Ljiljana Petrašinović Stojkanović, naučni savetnik u Institutu za multidisciplinarna istraživanja;

7) dr Vladimir Srdanović, viši naučni saradnik u Institutu za multidisciplinarna istraživanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1435/2008-1

U Beogradu, 3. aprila 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 54. st. 1, 4, 7. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka) i člana 17. st. 1. i 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA I IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ŠUMARSTVO U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za šumarstvo u Beogradu:

1. prof. dr Ljubiša Topisirović, vršilac dužnosti predsednika;

2. dr Pavle Pavlović, član;

3. Miroslav Tešić, član;

4. dr Dragić Živković, član.

II

U Upravni odbor Instituta za šumarstvo u Beogradu imenuju se:

1. za vršioca dužnosti predsednika:

– prof. dr Vasilije V. Isajev, profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu;

2. za vršioce dužnosti članova:

1) dr Miroslav Nikčević, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Beograd;

2) Aleksandar Vasiljević, direktor Uprave za šume;

3) Vojislav Janković, JP „Srbijašume”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1435/2008-2

U Beogradu, 3. aprila 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik RS”, br. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-ispravka i 123/07-dr. zakon) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ, IZGRADNjU I UREĐENjE TURISTIČKOG CENTRA „BABIN ZUB”

NA STAROJ PLANINI

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća za razvoj, izgradnju i uređenje turističkog centra „Babin zub” na Staroj planini imenuju se:

1. za vršioca dužnosti predsednika:

– Slađan Nedeljković, JP „Skijališta Srbije”;

2. za vršioce dužnosti članova:

1) Miomir Milić, pomoćnik generalnog direktora „Srbija-turist” a.d, Niš;

2) Mladen Radosavljević, dipl. inž. mašinstva iz Knjaževca;

3) Sreten Savov, inženjer iz Pirota;

4) Davor Petrović;

5) Gavra Kovačev.

II

Za vršioca dužnosti zamenika predsednika Upravnog odbora određuje se vršilac dužnosti člana Upravnog odbora Davor Petrović.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1459/2008

U Beogradu, 3. aprila 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik RS”, br. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-ispravka i 123/07-dr. zakon) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ, IZGRADNjU I UREĐENjE TURISTIČKOG CENTRA „BABIN ZUB”

NA STAROJ PLANINI

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća za razvoj, izgradnju i uređenje turističkog centra „Babin zub” na Staroj planini imenuju se:

1. za vršioca dužnosti predsednika:

– Vesna Živković, Opštinska kancelarija za razvoj MSPP u Knjaževcu;

2. za vršioce dužnosti članova:

1) Dragan Veljković;

2) Čedomir Jovanović, vlasnik firme „Elektro Jovanović”, Zaječar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1458/2008

U Beogradu, 3. aprila 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Biljana Mustapić Momčilović dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija – Sektor za evropske integracije i međunarodnu carinsku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1461/2008

U Beogradu, 3. aprila 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Tihomir Bogićević dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija – Sektor za carinsko poslovanje, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1461/2008-1

U Beogradu, 3. aprila 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Tihomir Bogićević za pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija – Sektor za tarifske poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1461/2008-2

U Beogradu, 3. aprila 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Idrija Hadžibegović za pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija – Sektor za carinsko poslovanje i međunarodnu carinsku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1461/2008-3

U Beogradu, 3. aprila 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Ostavite komentar