75. sednica Vlade Republike Srbije, 27. mart 2008. godine

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA

„ZRENjANIN” SA SEDIŠTEM U ZRENjANINU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Veterinarskog specijalističkog instituta „Zrenjanin” sa sedištem u Zrenjaninu:

1. Bojan Ljutić, predsednik;

2. Božidar Savić, član;

3. Vladica Adamov, član;

4. Nenad Mučalov, član;

5. Jovo Đekić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1243/2008

U Beogradu, 27. marta 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA

„ZRENjANIN” SA SEDIŠTEM U ZRENjANINU

I

U Upravni odbor Veterinarskog specijalističkog instituta „Zrenjanin” sa sedištem u Zrenjaninu imenuju se:

1. za vršioca dužnosti predsednika:

– Vojin Trkulja, dipl. ekonomista;

2. za vršioce dužnosti članova:

1) Bojan Ljutić, dipl. inž. tehnologije;

2) Dragana Grozdanov Radlovački, dipl. pravnik;

3) Vladimir Mertel, dr. vet. spec, Veterinarski specijalistički institut „Zrenjanin” sa sedištem u Zrenjaninu;

4) Radoslav Martinov, dr. vet. spec, Veterinarski specijalistički institut „Zrenjanin” sa sedištem u Zrenjaninu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1243/2008-1

U Beogradu, 27. marta 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA

„SUBOTICA” SA SEDIŠTEM U SUBOTICI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Veterinarskog specijalističkog instituta „Subotica” sa sedištem u Subotici:

1. Nenad Kozomara, predsednik;

2. prof. dr Zoran Aleksić, član;

3. Petar Kulešević, član;

4. Ferenc Kiškarolj, član;

5. Darko Papić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1244/2008

U Beogradu, 27. marta 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA

„SUBOTICA” SA SEDIŠTEM U SUBOTICI

I

U Upravni odbor Veterinarskog specijalističkog instituta „Subotica” sa sedištem u Subotici imenuju se:

1. za vršioca dužnosti predsednika:

– Tibor Molnar dr. vet. spec, Veterinarski specijalistički institut „Subotica” sa sedištem u Subotici;

2. za vršioce dužnosti članova:

1) Grgo Tikvicki, dr. vet. spec;

2) Antun Lulić, dr. vet. spec;

3) Dragana Suić, dipl. ekonomista;

4) Ferenc Kiškarolj, dr. vet. spec, Veterinarski specijalistički institut „Subotica” sa sedištem u Subotici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1244/2008-1

U Beogradu, 27. marta 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić Na osnovu člana 54. st. 1, 4. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka) i člana 17. st. 1. i 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA I IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PROUČAVANjE LEKOVITOG BILjA „DR JOSIF PANČIĆ” U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić” u Beogradu:

1. dr Zlatko Prolić, predsednik;

2. dr Branimir Jovančićević, član;

3. dr Milorad Rajić, član;

4. prof. dr Slobodan Petrović, vršilac dužnosti člana.

II

U Upravni odbor Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić” u Beogradu imenuju se:

1. za vršioca dužnosti predsednika:

– dr Slaviša Stamenković, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Nišu;

2. za vršioce dužnosti članova:

1) dr Maja Timotijević, direktor Direkcije za ocenjivanje kvaliteta proizvoda, Novi Sad;

2) dr Angelina Subotić, naučni saradnik u Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Beograd;

3) prof. dr Mirjana Milošević, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1267/2008

U Beogradu, 27. marta 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 8. stav 1. Odluke o osnivanju Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 73/04) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Postupajući po presudi Vrhovnog suda Srbije U. 7045/06 od 5. septembra 2007. godine,

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA ZAVODA ZA VREDNOVANjE

KVALITETA OBRAZOVANjA I VASPITANjA

I

Razrešava se Ivana Zlatanović dužnosti direktora Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja sa 15. septembrom 2005. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1278/2008

U Beogradu, 27. marta 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu tačke 4. Odluke o osnivanju Republičkog saveta za zapošljavanje („Službeni glasnik RS”, broj 23/08) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA REPUBLIČKOG SAVETA ZA ZAPOŠLjAVANjE

I

U Republički savet za zapošljavanje imenuju se:

1. za predsednika:

– Mlađan Dinkić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja;

2. za zamenika predsednika:

– Vladimir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

3. za članove:

1) Radmila Bukumirić Katić, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja;

2) Radosav Marinković, rukovodilac Grupe za ekonomiju u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

3) Zoran Martinović, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike;

4) Željka Knežević, sekretar Ministarstva prosvete;

5) Vladimir Homan, sekretar Ministarstva nauke;

6) Miroslav Vasin, pomoćnik pokrajinskog sekretara za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova;

7) Slavica Kapetanović, generalni sekretar Univerziteta u Beogradu;

8) prof. dr Miomir Despotović, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu;

9) prof. dr Mihail Arandarenko, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu;

10) prof. dr Borivoje Šunderić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu;

11) Goran Velagić, rukovodilac Službe za pravne, kadrovske i poslove organa u Privrednoj komori Srbije;

12) Svetlana Milošević, savetnik u Republičkom zavodu za razvoj;

13) prof. dr Dragan Vukmirović, direktor Republičkog zavoda za statistiku;

14) Tamara Samardžić, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje;

15) Ljubisav Orbović, sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije;

16) Zoran Stojiljković, potpredsednik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost;

17) Dragan Mijanović, potpredsednik Unije poslodavaca Srbije;

18) Emin Golubović, predstavnik Udruženja invalidskih preduzeća Srbije;

19) Dragan Cvetković, predsednik Skupštine Saveza nezaposlenih Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1286/2008

U Beogradu, 27. marta 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić Na osnovu člana 54. st. 1. i 4. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka), člana 12. st. 1. i 3. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju RTB Bor-Grupa Institut za bakar Bor d.o.o. („Službeni glasnik RS”, broj 84/07) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA

I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA RUDARSTVO I METALURGIJU BOR

I

U Upravni odbor Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor imenuju se:

1. za vršioca dužnosti predsednika:

– dr Života Marjanović, Medicinski centar, Bor;

2. za vršioce dužnosti članova:

1) Dušan Podunavac, „Geološki institut Srbije” d.o.o, Beograd;

2) prof. dr Nebojša Vidanović, Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu;

3) dr Čedomir Beljić, Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu;

4) dr Mile Bugarin, viši naučni saradnik u Institutu za rudarstvo i metalurgiju Bor;

5) dr Milenko Ljubojev, naučni savetnik u Institutu za rudarstvo i metalurgiju Bor;

6) dr Miroslav Igljatović, naučni savetnik u Institutu za rudarstvo i metalurgiju Bor;

7) dr Ana Kostov, viši naučni savetnik u Institutu za rudarstvo i metalurgiju Bor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1295/2008-1

U Beogradu, 27. marta 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić Na osnovu člana 54. st. 1, 4, 7. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka), člana 12. st. 1. i 3. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Instituta za molekularnu biologiju i genetičko inženjerstvo („Službeni glasnik RS”, broj 24/07) i člana 17. st. 1. i 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA

I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA I IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MOLEKULARNU GENETIKU

I GENETIČKO INŽENjERSTVO

I

Razešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo:

1. prof. dr Ljubiša Topisirović, vršilac dužnosti predsednika;

2. dr Đurđica Jovović, vršilac dužnosti člana;

3. prof. dr Dijana Lazić, vršilac dužnosti člana;

4. dr Milena Kataranovski, vršilac dužnosti člana.

II

U Upravni odbor Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo imenuju se:

1. za vršioca dužnosti predsednika:

– dr Pavle Milenković, Stomatološki fakultet u Beogradu;

2. za vršioce dužnosti članova:

1) dr Miodrag Petrović, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Beograd;

2) dr Snežana Pajović, Institut za nuklearne nauke „Vinča”, Beograd;

3) prof. dr Slavica Spasić, Farmaceutski fakultet u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1295/2008

U Beogradu, 27. marta 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon), člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

VEĆA ZA PREKRŠAJE U ZAJEČARU

I

Olgi Živanović prestaje dužnost sudije Veća za prekršaje u Zaječaru sa 23. aprilom 2008. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1325/2008

U Beogradu, 27. marta 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 17. st. 1. i 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSTAVNIKA I IMENOVANjU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNI ODBOR HOLDING KORPORACIJE „ELEKTRONSKA INDUSTRIJA” AD, NIŠ

I

Razrešavaju se dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru Holding korporacije „Elektronska industrija” a.d, Niš:

1. Miroljub Jovanović;

2. Velibor Petrović;

3. Albina Kecman Šušnjar.

II

U Upravni odbor Holding korporacije „Elektronska industrija” a.d, Niš, imenuju se za vršioce dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Mišela Nikolić, dipl. ekonomista, savetnik u Kabinetu ministra ekonomije i regionalnog razvoja;

2. mr Marko Dimitrijević, asistent na Elektrotehničkom fakultetu u Nišu;

3. Aleksandar Mitić, menadžer za međunarodne odnose, JKP za vodovod i kanalizaciju „NAISSUS”, Niš.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1331/2008-1

U Beogradu, 27. marta 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 61/06-prečišćen tekst) i člana 17. stav. 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU RADA NA ISPUNjAVANjU OKVIRNIH KRITERIJUMA ZA LIBERALIZACIJU VIZNOG REŽIMA EVROPSKE UNIJE KA

REPUBLICI SRBIJI

I

Razrešavaju se dužnosti člana Radne grupe za koordinaciju rada na ispunjavanju okvirnih kriterijuma za liberalizaciju viznog režima Evropske unije ka Republici Srbiji:

1. Rade Krunić;

2. Vladimir Todorić.

II

U Radnu grupu za koordinaciju rada na ispunjavanju okvirnih kriterijuma za liberalizaciju viznog režima Evropske unije ka Republici Srbiji imenuju se za članove:

1. Nenad Banović, načelnik Odeljenja za strance u Upravi granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova;

2. Vladimir Jovičić, savetnik u Kabinetu potpredsednika Vlade.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1334/2008

U Beogradu, 27. marta 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Ostavite komentar