81. sednica Vlade Republike Srbije, 16. april 2009. godine

Na osnovu Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 17. stav 1. Zakona o Javnom preduzeću Novinska agencija TANJUG („Službeni list SRJ”, broj 11/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA NOVINSKA AGENCIJA TANJUG

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug:

1. Nenad Stefanović, vršilac dužnosti predsednika;

2. Tanja Gavrilović, vršilac dužnosti člana;

3. Aleksandar Radonjić, vršilac dužnosti člana;

4. Oleg Novaković, vršilac dužnosti člana;

5. Vanda Kučera, vršilac dužnosti člana;

6. Branislav Gulan, vršilac dužnosti člana;

7. Mirko Dragišić, vršilac dužnosti člana;

8. Milica Jovanetić, vršilac dužnosti člana;

9. Novica Andrić, vršilac dužnosti člana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2088/2009

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 17. stav 1. Zakona o Javnom preduzeću Novinska agencija TANJUG („Službeni list SRJ”, broj 11/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA NOVINSKA AGENCIJA TANJUG

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug imenuju se:

1. za predsednika:

– Nenad Stefanović, novinar Politike;

2. za članove:

1) Tanja Gavrilović, dipl. ekonomista, JP Direkcija za izgradnju grada Niša;

2) Aleksandar Radonjić, Dnevne novine „Dnevnik”, Novi Sad;

3) Oleg Novaković, filmski reditelj iz Beograda;

4) Vanda Kučera, marketing direktor kompanije McCann Erickson – Beograd;

5) Mirko Dragišić, Javno preduzeće Novinska agencija Tanjug;

6) Mirjana Srećković, Javno preduzeće Novinska agencija Tanjug;

7) Novica Andrić, Javno preduzeće Novinska agencija Tanjug.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2087/2009-1

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA DUVAN U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Jelica Ćirović za pomoćnika direktora Uprave za duvan u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2148/2009

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA INFRASTRUKTURU

I

Razrešava se Borislav Borović dužnosti pomoćnika ministra za infrastrukturu – Sektor za drumski transport.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2155/2009

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. Zakona o Javnom preduzeću „Jugoimport-SDPR” („Službeni list SRJ”, broj 46/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „JUGOIMPORT-SDPR”

I

Razrešava se Dragana Dobrilović dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Jugoimport-SDPR”.

II

Imenuje se Vojislav Janković, dipl. inž. šumarstva, za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Jugoimport-SDPR”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2182/2009

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE I USLUGA

I

Razrešava se Dušan Protić dužnosti pomoćnika ministra trgovine i usluga – Sektor za upravno-pravne poslove i internu kontrolu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2208/2009

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE I USLUGA

I

Postavlja se Dušan Protić za pomoćnika ministra trgovine i usluga – Sektor za pravne, normativne i upravne poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2208/2009-1

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA JABLANIČKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U LESKOVCU

I

Postavlja se Vladan Marinković za načelnika Jablaničkog upravnog okruga sa sedištem u Leskovcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2235/2009

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Jelena Gerzina za pomoćnika ministra finansija – Sektor za nacionalni fond za upravljanje sredstvima Evropske unije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1476/2009

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U BOSILEGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Bosilegradu:

1. Toše Aleksandrov, predsednik;

Dimitar Vasilov, član;

Rajčo Todorov, član;

Zoran Stojanov, član;

Olga Anačkova, član;

Mile Borisov, član;

Staniša Zinoviev, član;

Milka Simeonov, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-144/2009

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U BOSILEGRADU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Bosilegradu imenuju se:

1. za predsednika:

– Mirjana Cvetanova;

2. za članove:

– predstavnici osnivača

1) Zorica Žižov;

2) Nevenka Kostadinova;

3) Dimitar Vasilev, matičar u Skupštini opštini Bosilegrad;

– predstavnici roditelja

1) Olga Janačkova;

2) Lila Stojeva;

– predstavnici zaposlenih u Ustanovi

1) Kiril Simeonov, domar;

2) Vasil Stefanov, radnik obezbeđenja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-146/2009-2

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U BOSILEGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Doma učenika srednjih škola u Bosilegradu:

1. Nikola Krumov, predsednik;

2. Božidar Ivanov, član;

3. Slavica Ivanov, član;

4. Rajka Nikolova, član;

5. Suzana Stanojkova, član;

6. Saša Andonov, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-144/2009-1

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U BOSILEGRADU

I

U Nadzorni odbor Doma učenika srednjih škola u Bosilegradu imenuju se:

1. za predsednika:

– Zoran Dinov;

za članove:

– predstavnici osnivača

1) Ivan Tončev, Javno preduzeće „Usluga”, Bosilegrad;

2) Velin Stoičkov;

– predstavnici roditelja učenika

1) Dušanka Dimitrova, selo Donja Lisina;

2) Vesna Aleksandrova, selo Gložje;

– predstavnik zaposlenih u Ustanovi

Nataša Stojković.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-145/2009-2

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U ZAJEČARU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Zaječaru:

Jasmina Gačević-Mladenović, predsednik;

Biljana Nikolić, član;

Vladimir Đuričić, član;

Nebojša Božinović, član;

Branimir Veljković, član;

Tomislava Radić, član;

Nela Vasiljević, član;

Goran Nikolić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5697/2008

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U ZAJEČARU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Zaječaru imenuju se:

1. za predsednika:

– Marica Dimitrijević;

2. za članove:

– predstavnici osnivača

1) Dragan Gojsović;

2) Branimir Živanović, dipl. politikolog, Radio televizija Zaječar;

3) Ljiljana Stanković Nešić;

– predstavnici roditelja

1) Marija Nikolić, knjižničar, Biblioteka u Donjem Milanovcu;

2) Suzana Džadžić, poljoprivredni tehničar, Zdravstveni centar u Negotinu;

– predstavnici zaposlenih u Ustanovi

1) Mirjana Veljković, vaspitač u Domu;

2) Ivana Ristić, tehnički sekretar u Domu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-644/2009-2

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U ZAJEČARU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Doma učenika srednjih škola u Zaječaru:

1. Mira Andrijašević, predsednik;

2. Dragana Joković, član;

3. Lela Mikić, član;

4. Dejan Matejević, član;

5. Biljana Balabanović, član;

6. Snežana Đorđević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5699/2008

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U ZAJEČARU

I

U Nadzorni odbor Doma učenika srednjih škola u Zaječaru imenuju se:

1. za predsednika:

– Zoran Andrejić;

2. za članove:

– predstavnici osnivača

1) Zlatan Bekić, nastavnik razredne nastave;

2) Oliver Manić;

– predstavnici roditelja učenika

1) Dejan Matejević, varioc, Opštinsko veće sindikata u Majdanpeku;

2) Olja Drndarević, knjigovođa, Rudnik mrkog uglja u Bogovini;

– predstavnik zaposlenih u Ustanovi

1) Ivan Mišić, vaspitač u Domu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5700/2008-3

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U KRALjEVU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Kraljevu:

Vasko Nikolov, predsednik;

Svetislav Anđelković, član;

Dušan Janić, član;

Slavko Vesković, član;

Dragan Goljović, član;

Miljojko Katanić, član;

Milanka Aćimović, član;

Ljiljana Petrović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-147/2009

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U KRALjEVU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Kraljevu imenuju se:

1. za predsednika:

– Aca T. Nikolić;

2. za članove:

– predstavnici osnivača

1) Stojan Kaličanin, nastavnik u Poljoprivredno-hemijskoj školi „Dr Đorđe Radić” u Kraljevu;

2) Radovan Petrović;

3) Nebojša Prekić;

– predstavnici roditelja

1) Nebojša Radulović, radnik obezbeđenja u Raškoj;

2) Dragan Andrijanić, radnik, Raška;

– predstavnici zaposlenih u Ustanovi

1) Branislav Miljković, dipl. sociolog, vaspitač;

2) Slobodan Milićević, bravar, radnik obezbeđenja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-645/2009-2

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U KRALjEVU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Doma učenika srednjih škola u Kraljevu:

1. prof. Mladen Vukmirović, predsednik;

2. Borislav Bajić, član;

3. Nebojša Stevanović, član;

4. Jugoslav Vujović, član;

5. Miroslav Radović, član;

6. Stevo Novaković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-149/2009

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U KRALjEVU

I

U Nadzorni odbor Doma učenika srednjih škola u Kraljevu imenuju se:

1. za predsednika:

– Radojica Kočović;

2. za članove:

– predstavnici osnivača

1) Milan Aleksić;

2) Milan Lj. Petrović;

– predstavnici roditelja učenika

1) Goran Đorđević, šumarski tehničar, Ušće;

2) Radica Mladenović, trgovac, Kruševac;

– predstavnik zaposlenih u Ustanovi

1) Goran Bulatović, bibliotekar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-150/2009-2

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U UŽICU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Užicu:

1. Zoran Đikanović, predsednik;

2. Jasmina Marinković, član;

3. Milić Lazić, član;

4. Mira Gavrić, član;

5. Radojko Mutavdžić, član;

6. Miodrag Selenić, član;

7. Mirjana Ljubojević, član;

8. Slavica Tucović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1277/2009

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U UŽICU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Užicu imenuju se:

1. za predsednika:

– Radiša Marjanović, dipl. ekonomista;

2. za članove:

predstavnici osnivača:

1) dr Duško Jovićević, ortoped;

2) Aleksandar Prodanović, profesor u školi;

3) Nebojša Stanojčić, dipl.inž. ptt;

predstavnici roditelja:

1) Zoran Bjelović, strugar, „FAP”, Priboj;

2) Dušan Stanojević, poljoprivrednik;

predstavnici zaposlenih u ustanovi:

1) Duško Knežević, vaspitač;

2) Mirosanda Milovanović, kuvarica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1529/2009-1

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U UŽICU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Doma učenika srednjih škola u Užicu:

1. Snežana Petrović, predsednik;

2. Ljubiša Kovačević, član;

3. Petrašin Drulović, član;

4. Raviojla Purić, član;

5. Velisav Milanović, član;

6. Dušan Starčević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1279/2009

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U UŽICU

I

U Nadzorni odbor Doma učenika srednjih škola u Užicu imenuju se:

1. za predsednika:

– Sonja Maksimović, računovodstveni tehničar;

2. za članove

predstavnici osnivača:

1) Igor Tereščenko;

2) Milorad Luković;

predstavnici roditelja:

1) Milan Lazović, privatni preduzetnik;

2) Ivan Pavlović, metalostrugar;

predstavnik zaposlenih u ustanovi:

1) Branka Bogdanović, šef računovodstva.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1280/2009-2

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U LESKOVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Leskovcu:

Vidoje Momčilović, predsednik;

Zoran Stojanović, član;

Branislav Đorđević, član;

Miloš Mitrović, član;

Ljiljana Jović, član;

Goran Mihajilović, član;

Dragoslav Đorđević, član;

Bratislav Stamenković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-563/2009

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U LESKOVCU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Leskovcu imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Vlada Veljković, redovni profesor Tehnološkog fakulteta u Leskovcu;

2. za članove:

– predstavnici osnivača

1) Zoran Milošević, dipl. ekonomista, načelnik Gradske uprave za obrazovanje;

2) Dragan Stošić, nastavnik fizike;

3) Slobodan Ristić, profesor geografije;

– predstavnici roditelja

1) Tomica Mirašević, penzioner;

2) Zoran Stojilković, zemljoradnik;

– predstavnici zaposlenih u Ustanovi

1) Bratislav Ristić;

2) Tomislav Stanković.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-760/2009-1

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U LESKOVCU

I

U Nadzorni odbor Doma učenika srednjih škola u Leskovcu imenuju se:

1. za predsednika:

– Zoran Stojković;

2. za članove:

– predstavnici osnivača

1) Zoran Stojanović;

2) Dragan Zdravković;

– predstavnici roditelja

1) Predrag Radovanović, preduzetnik;

2) Ljubiša Petrović, policajac;

– predstavnici zaposlenih u Ustanovi

1) Olivera Karadžić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-759/2009-2

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U KNjAŽEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Knjaževcu:

Vojislav Aranđelović, predsednik;

Milan Muminović, član;

Snežana Stojanović, član;

Slaviša Miletić, član;

Ivica Tošić, član;

Bratislav Nikolić, član;

Novica Veljković, član;

Slađana Ljubenović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1285/2009

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U KNjAŽEVCU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Knjaževcu imenuju se:

1. za predsednika:

– Zorica Nikolić;

2. za članove:

– predstavnici osnivača

1) Vesna Miladinović;

2) Nina Milutinović;

3) Zvonimir Aleksić, lekar, specijalista medicine rada;

– predstavnici roditelja

1) Valentina Dobrašinović, frizer;

2) Lidija Jovanović;

– predstavnici zaposlenih u Ustanovi

1) Miodrag Radovanović, ekonom;

2) Zorica Stojanović, vaspitač.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1286/2009-2

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U KNjAŽEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Doma učenika srednjih škola u Knjaževcu:

Ljubinko Tošić, predsednik;

Ana Aranđelović, član;

Sanja Milošević, član;

Milenko Mitić, član;

Vladica Jeremić, član;

Bratislav Milutinović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1287/2009

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U KNjAŽEVCU

I

U Nadzorni odbor Doma učenika srednjih škola u Knjaževcu imenuju se:

1. za predsednika:

– Miroljub Žikić, pravnik;

2. za članove:

– predstavnici osnivača

1) Mikica Pavlović;

2) Ivan Caribrodski;

– predstavnici roditelja

1) Slaviša Tošić, mašinbravar;

2) Nenad Jorgić, ekonomski tehničar;

– predstavnici zaposlenih u Ustanovi

1) Saša Ristić, ekonomista.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1288/2009-1

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA „MLADOST” U ALEKSINCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola „Mladost” u Aleksincu:

Zoran Cvetković, predsednik;

Vojkan Mitrović, član;

Vesna Ćojbašić, član;

Dragoslav Nenadović, član;

Goran Cvetković, član;

Miroljub Karastojković, član;

Ružica Bojković Savić, član;

Ljubinka Smiljković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1217/2009

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA „MLADOST” U ALEKSINCU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola „Mladost” u Aleksincu imenuju se:

1. za predsednika:

– Radmila Jovanović;

2. za članove:

– predstavnici osnivača

1) Milan Veljković;

2) Viobran Radosavljević;

3) Aleksandar Đorđević;

– predstavnici roditelja

1) Zoran Jevtić, instalater centralnog grajanja, Kulina;

2) Srđan Ristić, ugostiteljski tehničar, radnik u Hotelu „Zdravljak”, Sokobanja;

– predstavnici zaposlenih u Ustanovi

1) Vesna Aleksić, ekonomista, samostalni računovođa;

2) Novica Lukić, profesor fizičkog vaspitanja, vaspitač.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1218/2009-2

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA „MLADOST” U ALEKSINCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Doma učenika srednjih škola „Mladost” u Aleksincu:

Ivana Marinković, predsednik;

Irena Mihailović, član;

Bratislav Živković, član;

Milan Zajić, član;

Saša Radisavljević, član;

Gordana Pirc, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1219/2009

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA „MLADOST” U ALEKSINCU

I

U Nadzorni odbor Doma učenika srednjih škola „Mladost” u Aleksincu imenuju se:

1. za predsednika:

– Nebojša Živković;

2. za članove:

– predstavnici osnivača

1) Gorica Stanković;

2) Svetlana Mitrović, penzioner;

– predstavnici roditelja

1) Nikola Šenk, železnički tehničar, radnik JP „Železnice Srbije”, PKP-Niš;

2) Dragiša Miljković, automehaničar, Rujevica-Sokobanja;

– predstavnici zaposlenih u Ustanovi

1) Maja Tončić, dipl. pravnik, sekretar u Domu učenika.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1220/2009-2

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U IVANjICI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Ivanjici:

Vinka Ivanović, predsednik;

Julijana Tomić, član;

Dragan Bošković, član;

Tomislav Savić, član;

Miro Jovanović, član;

Božidar Luković, član;

Milovan Čekerevac, član;

Ružica Jovičić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-559/2009

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U IVANjICI

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Ivanjici imenuju se:

1. za predsednika:

– Jovan Dragićević;

2. za članove:

– predstavnici osnivača

1) Vinka Ivanović;

2) Miro Jovanović;

3) Mihailo Danilović;

– predstavnici roditelja

1) Radenko Furtula, inž. šumarstva, zaposlen u JP „Srbijašume”;

2) Vojislav Mladenović, mašinski tehničar;

– predstavnici zaposlenih u Ustanovi

1) Slavica Manojlović, vaspitač;

2) Vukoman Veličković, ekonom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-560/2009-2

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U IVANjICI

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Doma učenika srednjih škola u Ivanjici:

Sreten Stanković, predsednik;

Milić Spasojević, član;

Srećko Nenadić, član;

Radojle Ćurčić, član;

Miodrag Dolović, član;

Milica Ranđić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-561/2009

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U IVANjICI

I

U Nadzorni odbor Doma učenika srednjih škola u Ivanjici imenuju se:

1. za predsednika:

– Tanja Jelić;

2. za članove:

– predstavnici osnivača

1) Marijana Petrović;

2) Ranko Ocokoljić;

– predstavnici roditelja

1) Milenko Petrović, higijeničar u OŠ u Devićima;

2) Radosav Ćubrk, poljoprivrednik;

– predstavnici zaposlenih u Ustanovi

1) Antonije Pajović, radnik obezbeđenja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-562/2009-2

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA „SREĆNO” U ĆUPRIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola „Srećno” u Ćupriji:

Nikola Jelić, predsednik;

Mijodrag Stanojević, član;

Miroslav Nikolić, član;

Zvezda Garača, član;

Dušan Jovanović, član;

Vidosava Radenković, član;

Radoje Ginić, član;

Milivoje Stojanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1632/2009

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA „SREĆNO” U ĆUPRIJI

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola „Srećno” u Ćupriji imenuju se:

1. za predsednika:

– Miloš Vesić, rudarski tehničar;

2. za članove:

– predstavnici osnivača

1) Gordana Knežević, dipl. pravnik;

2) Slavica Anđelković, profesor razredne nastave;

3) Snežana Jovanović, dipl. inž. elektrotehnike;

– predstavnici roditelja

1) Slobodan Simonović;

2) Dragoljub Stojadinović, mašinski tehničar;

– predstavnici zaposlenih u Ustanovi

1) Vesna Savić, vaspitač;

2) Miroslav Momčilović, vaspitač.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1633/2009-2

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA „SREĆNO” U ĆUPRIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Doma učenika srednjih škola „Srećno” u Ćupriji:

Dragiša Radenković, predsednik;

Dragan Petrović, član;

Petar Šarac, član;

Ljubomir Stojanović, član;

Kata Vuković, član;

Radmila Kokalj, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1634/2009

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA „SREĆNO” U ĆUPRIJI

I

U Nadzorni odbor Doma učenika srednjih škola „Srećno” u Ćupriji imenuju se:

1. za predsednika:

– Goran Tomić, medicinski tehničar;

2. za članove:

– predstavnici osnivača

1) Miloje Milovanović, mašinski inženjer;

2) dr Živana Stojković;

– predstavnici roditelja

1) Bojan Radovanović, rudarski tehničar;

2) Raja Mijailović, saobraćajni tehničar;

– predstavnici zaposlenih u Ustanovi

1) Radoje Gipić, vaspitač.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1635/2009-1

U Beogradu, 16. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar