Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 61/06-prečišćen tekst) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA RADNE GRUPE

ZA IZRADU NACIONALNE STRATEGIJE ZA MLADE

I

U Radnu grupu za izradu Nacionalne strategije za mlade imenuju se za članove:

1. Marko Ivančević, Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo;

2. Miroslav Tadić, Ministarstvo zaštite životne sredine;

3. Ivana Marković, Ministarstvo pravde;

4. Dragan Vukmirović, Republički zavod za statistiku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1952/2008

U Beogradu, 22. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSTAVNIKA

DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINU I UPRAVNI ODBOR

IZDAVAČKOG PREDUZEĆA „RAD” AD, BEOGRAD

I

U Skupštinu Izdavačkog preduzeća „Rad” AD, Beograd, imenuju se za vršioce dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Bedžo Likaroski, dipl. pravnik, samostalni stručni saradnik u Sekretarijatu za privredu grada Beograda;

2. Vuk Perić, dipl. inž. saobraćaja, direktor Sektora za aukcije u Agenciji za privatizaciju;

3. Jovan Martinović, dipl. pravnik, pravni savetnik u Sektoru za aukcije u Agenciji za privatizaciju.

II

U Upravni odbor Izdavačkog preduzeća „Rad” AD, Beograd, imenuju se za vršioce dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Tomislav Ćosović, dipl. pravnik, samostalni stručni saradnik u Sekretarijatu za privredu grada Beograda;

2. Aleksandar Sarić, dipl. inž. za proizvodni menadžment, rukovodilac projekta u Sektoru za aukcije u Agenciji za privatizaciju.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1980/2008

U Beogradu, 22. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 98. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon), člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

GRADSKOG SUDIJE ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

I

Branki Ninković prestaje dužnost sudije Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda sa 11. majem 2008. godine, zbog isteka vremena na koje je imenovana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2032/2008

U Beogradu, 22. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 98. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon), člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

GRADSKOG SUDIJE ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

I

Ivani Vlaović prestaje dužnost sudije Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda sa 11. majem 2008. godine, zbog isteka vremena na koje je imenovana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2033/2008

U Beogradu, 22. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 104. st. 1. i 6. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon), člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE I STAREŠINE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U SVILAJNCU

I

Draganu Milisavljeviću prestaje dužnost sudije i starešine Opštinskog organa za prekršaje u Svilajncu sa 11. majem 2008. godine, zbog isteka vremena na koje je imenovan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2034/2008

U Beogradu, 22. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 98. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon), člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U SVILAJNCU

I

Draganu Miliću prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Svilajncu sa 11. majem 2008. godine, zbog isteka vremena na koje je imenovan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2035/2008

U Beogradu, 22. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon), člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U PRIŠTINI

I

Goranu Milutinoviću prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Prištini sa 10. majem 2008. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2036/2008

U Beogradu, 22. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Ostavite komentar