81. sednica Vlade Republike Srbije, 9. maj 2008. godine

Na osnovu Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 10. stav 1. Uredbe o Saveznoj javnoj ustanovi Radio-Jugoslavija („Službeni list SRJ”, br. 3/02 i 29/02) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

SAVEZNE JAVNE USTANOVE RADIO-JUGOSLAVIJA

I

Imenuje se Milena Jokić za vršioca dužnosti direktora Savezne javne ustanove Radio-Jugoslavija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1709/2008

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 10. stav 1. Uredbe o Saveznoj javnoj ustanovi Jugoslovenski pregled („Službeni list SRJ”, broj 3/02) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

SAVEZNE JAVNE USTANOVE JUGOSLOVENSKI PREGLED

I

Imenuje se Ile Kovačević za vršioca dužnosti direktora Savezne javne ustanove Jugoslovenski pregled.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1710/2008

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 62. stav 1. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 46/06), tačke 3. Odluke o obrazovanju Nacionalne komisije za računovodstvo („Službeni glasnik RS”, br. 65/06, 91/06 i 99/06) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA

NACIONALNE KOMISIJE ZA RAČUNOVODSTVO

I

Razrešava se Nenad Urošević dužnosti člana Nacionalne komisije za računovodstvo.

II

Imenuje se Sanja Jevtović, načelnik Odeljenja za računovodstvo i reviziju u Ministarstvu finansija, za člana Nacionalne komisije za računovodstvo.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4771/2006-2

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU

I

Razrešava se Velibor Stojaković dužnosti direktora Etnografskog muzeja u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1362/2008-2

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU

I

Imenuje se Dušica Živković za vršioca dužnosti direktora Etnografskog muzeja u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1363/2008-2

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Etnografskog muzeja u Beogradu:

1. Dragana Antonijević, predsednik;

2. Radovan Draškić, član;

3. Zoran Vacić, član;

4. Tijana Čolak Antić, član;

5. Miroslav Tasić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1381/2008-2

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA

I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Etnografskog muzeja u Beogradu imenuju se:

1. za vršioca dužnosti predsednika:

– prof. dr Živko Mikić, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu;

2. za vršioce dužnosti članova:

1) dr Ljiljana Gavrilović, naučni saradnik u Etnografskom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti;

2) dr Mirjana Detelić, naučni savetnik u Balkanološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti;

3) Irena Gvozdenović, zaposlena u Etnografskom muzeju u Beogradu;

4) Miloš Matić, zaposlen u Etnografskom muzeju u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1382/2008-2

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Etnografskog muzeja u Beogradu:

1. Novica Antić, predsednik;

2. Donka Avramovski Velovan, član;

3. Zoran Rodić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1383/2008-2

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA

I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU

I

U Nadzorni odbor Etnografskog muzeja u Beogradu imenuju se:

1. za vršioca dužnosti predsednika:

– Snežana Marijanović Antonović, sekretar Muzeja savremene umetnosti u Beogradu;

2. za vršioce dužnosti članova:

1) mr Angelina Raičković, istraživač u Arheološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti;

2) Vesna Marjanović, zaposlena u Etnografskom muzeju u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1371/2008-2

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ARHIVA SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Arhiva Srbije:

1. dr Ljubodrag Dinić, predsednik;

2. dr Mile Bjelajac, član;

3. Aleksandar Spasojević, član;

4. mr Boro Majdanac, član;

5. Radmila Petrović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1367/2008-2

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA

I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ARHIVA SRBIJE

I

U Upravni odbor Arhiva Srbije imenuju se:

1. za vršioca dužnosti predsednika:

– prof. dr Dragor Hiber, profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu;

2. za vršioce dužnosti članova:

1) prof. dr Miroslav Jovanović, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu;

2) dr Vera Gudac, viši naučni saradnik u Institutu za noviju istoriju Srbije u Beogradu;

3) Jelica Reljić, zaposlena u Arhivu Srbije;

4) Aleksandar Raković, zaposlen u Arhivu Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1366/2008-2

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

ARHIVA SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Arhiva Srbije:

1. mr Dragan Vujadinović, predsednik;

2. Milan Jakšić, član;

3. Zvezdobranka Krunić Marković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1365/2008-2

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ARHIVA SRBIJE

I

U Nadzorni odbor Arhiva Srbije imenuju se:

1. za vršioca dužnosti predsednika:

– Mila Korugić, dipl. ekonomista, zaposlena u Pireus banci Beograd;

2. za vršioce dužnosti članova:

1) Daniela Milinković, savetnik u Sekretarijatu za kulturu grada Beograda;

2) Zlatibor Marković, zaposlen u Arhivu Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1364/2008-2

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE „KOLO”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo”:

1. Predrag Cune Gojković, predsednik;

2. Otac Petar Lukić, član;

3. Vladimir Slijepčević, član;

4. Milorad Vuletić, član;

5. Mihajlo Kuzmanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1373/2008-2

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA

I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE „KOLO”

I

U Upravni odbor Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo” imenuju se:

1. za vršioca dužnosti predsednika:

– prof. dr Dimitrije Golemović, profesor na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu;

2. za vršioce dužnosti članova:

1) Biljana Krstić, muzički urednik Prvog programa Radio Beograda Radio televizije Srbije;

2) Nađa Ivanji Švab, novinar Radio televizije Srbije;

3) Darinka Marković, igrač-pevač Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo”;

4) Aleksandar Jovanović, igrač-pevač Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1370/2008-2

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE „KOLO”

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo”:

1. Ljiljana Stojiljković, predsednik;

2. Novica Antić, član;

3. Goran Nikolić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1372/2008-2

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA

I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE „KOLO”

I

U Nadzorni odbor Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo” imenuju se:

1. za vršioca dužnosti predsednika:

– Nataša Milićević, sekretar Istorijskog muzeja Srbije u Beogradu;

2. za vršioce dužnosti članova:

1) Dragan Jovanović, pomoćnik direktora Sava Centra u Beogradu;

2) Slobodan Bošković, muzičar Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1376/2008-2

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ISTORIJSKOG MUZEJA SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Istorijskog muzeja Srbije:

1. prof. dr Mihailo Vojvodić, predsednik;

2. Čedomir Vasić, član;

3. Boris Milosavljević, član;

4. Željka Škorić, član;

5. Nebojša Damnjanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1377/2008-2

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA

I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

ISTORIJSKOG MUZEJA SRBIJE

I

U Upravni odbor Istorijskog muzeja Srbije imenuju se:

1. za vršioca dužnosti predsednika:

– prof. dr Ljubinka Trgovčević Mitrović, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu;

2. za vršioce dužnosti članova:

1) prof. dr Smilja Marjanović, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu;

2) dr Olga Manojlović Pintar, naučni saradnik u Institutu za noviju istoriju Srbije u Beogradu;

3) Slađana Bojković, zaposlena u Istorijskom muzeju Srbije;

4) Tijana Češka Jovanović, zaposlena u Istorijskom muzeju Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1378/2008-2

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ISTORIJSKOG MUZEJA SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Istorijskog muzeja Srbije:

1. Nada Mraković, predsednik;

2. Slobodan Delić, član;

3. Slađana Bojković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1379/2008-2

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

ISTORIJSKOG MUZEJA SRBIJE

I

U Nadzorni odbor Istorijskog muzeja Srbije imenuju se:

1. za vršioca dužnosti predsednika:

– Nada Obradović, zamenik načelnika Opštinske uprave Palilula;

2. za vršioce dužnosti članova:

1) Radivoje Bojović, viši kustos u Narodnom muzeju Čačak;

2) Štefica Radovanović, zaposlena u Istorijskom muzeju Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1380/2008-2

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ARHIVA SRBIJE I CRNE GORE

I

U Upravni odbor Arhiva Srbije i Crne Gore imenuju se:

1. za vršioca dužnosti predsednika:

– prof. dr Milan Ristović, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu;

2. za vršioce dužnosti članova:

1) dr Tibor Živković, direktor Istorijskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti;

2) Ivan Vejvoda, izvršni direktor Balkanskog fonda za demokratiju u Beogradu;

3) Milan Medaković, zaposlen u Arhivu Srbije i Crne Gore;

4) Mitar Todorović, zaposlen u Arhivu Srbije i Crne Gore.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1369/2008-2

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ARHIVA

SRBIJE I CRNE GORE

I

U Nadzorni odbor Arhiva Srbije i Crne Gore imenuju se:

1. za vršioca dužnosti predsednika:

– prof. dr Đorđe Lazin, profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu;

2. za vršioce dužnosti članova:

1) dr Kosta Nikolić, naučni savetnik u Institutu za savremenu istoriju Srbije u Beogradu;

2) Jelena Vilović, zaposlena u Arhivu Srbije i Crne Gore.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1368/2008-2

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92), tačke 9. stav 4. Odluke o osnivanju Muzeja istorije Jugoslavije kao ustanove u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 106/07) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA ISTORIJE JUGOSLAVIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Muzeja istorije Jugoslavije:

1. Slađana Bojković, predsednik;

2. Mira Pokrajac, član;

3. Gordana Stanišić, član;

4. Lilijana Ratković, član;

5. Goran Đorđević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1418/2008-2

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92), tačke 9. stav 4. Odluke o osnivanju Muzeja istorije Jugoslavije kao ustanove u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 106/07) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA ISTORIJE JUGOSLAVIJE

I

U Upravni odbor Muzeja istorije Jugoslavije imenuju se:

1. za vršioca dužnosti predsednika:

– dr Predrag Marković, naučni savetnik u Institutu za savremenu istoriju, Beograd;

2. za vršioce dužnosti članova:

1) prof. dr Ljubodrag Dimić, profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu;

2) dr Mile Bjelajac, naučni savetnik u Institutu za noviju istoriju Srbije u Beogradu;

3) Nataša Vučković, advokat iz Beograda;

4) mr Miodrag Bata Knežević, akademski slikar-grafičar iz Beograda;

5) Ana Panić, zaposlena u Muzeju istorije Jugoslavije;

6) Momo Cvijović, zaposlen u Muzeju istorije Jugoslavije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1417/2008-2

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92), tačke 9. stav 4. Odluke o osnivanju Muzeja istorije Jugoslavije kao ustanove u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 106/07) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA ISTORIJE JUGOSLAVIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Muzeja istorije Jugoslavije:

1. Neda Jevremović, predsednik;

2. Nikola Šeatović, član;

3. Svetlana Sabljić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1420/2008-2

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92), tačke 9. stav 4. Odluke o osnivanju Muzeja istorije Jugoslavije kao ustanove u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 106/07) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

MUZEJA ISTORIJE JUGOSLAVIJE

I

U Nadzorni odbor Muzeja istorije Jugoslavije imenuju se:

1. za vršioca dužnosti predsednika:

– dr Snežana Golubović, naučni savetnik u Arheološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti;

2. za vršioce dužnosti članova:

1) Ivana Ranković, savetnik u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture;

2) Svetlana Sabljić, zaposlena u Muzeju istorije Jugoslavije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1419/2008-2

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92), tačke 9. stav 4. Odluke o osnivanju Muzeja istorije Jugoslavije kao ustanove u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 106/07) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA MUZEJA ISTORIJE JUGOSLAVIJE

I

Razrešava se Ljiljana Cetinić dužnosti direktora Muzeja istorije Jugoslavije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1416/2008-2

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92), tačke 9. stav 4. Odluke o osnivanju Muzeja istorije Jugoslavije kao ustanove u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 106/07) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

MUZEJA ISTORIJE JUGOSLAVIJE

I

Imenuje se Katarina Živanović za vršioca dužnosti direktora Muzeja istorije Jugoslavije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1415/2008-2

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Beogradske filharmonije:

1. Srđan Janićijević, predsednik;

2. Igor Jecl, član;

3. Slobodan Macura, član;

4. Srđan Palačković, član;

5. Miroslav Pavlović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1795/2008

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE

I

U Upravni odbor Beogradske filharmonije imenuju se:

1. za vršioca dužnosti predsednika:

– Aleksandra Drecun, specijalni savetnik ministra bez portfelja;

2. za vršioce dužnosti članova:

1) Snežana Spasojević, farmaceut iz Beograda;

2) Žaklina Kušić, direktor Publicise grupe iz Beograda;

3) Marina Nenadović, zaposlena u Beogradskoj filharmoniji;

4) Svetlana Stančev Radovanović, zaposlena u Beogradskoj filharmoniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1795/2008-1

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 54. st. 1, 7. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka) i člana 17. st. 1. i 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA I IMENOVANjU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA EVROPSKE STUDIJE

U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za evropske studije u Beogradu, zbog prestanka radnog odnosa:

1. dr Đuro Kovačević;

2. dr Božo Stojanović.

II

U Upravni odbor Instituta za evropske studije u Beogradu imenuju se za vršioce dužnosti članova:

1. dr Milan Subotić, viši naučni saradnik u Institutu za evropske studije;

2. dr Momčilo Diklić, naučni saradnik u Institutu za evropske studije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1811/2008

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 54. st. 1, 7. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka) i člana 17. st. 1. i 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA I IMENOVANjU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO U NOVOM SADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu:

1. dr Radivoje Jevtić;

2. Jovan Babović.

II

U Upravni odbor Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu imenuju se vršioce dužnosti članova:

1. dr Srđan Petrović, predsednik Izvršnog odbora Panonske banke a.d. Novi Sad;

2. Aleksandar Davidov, dipl. inž. poljoprivrede, DP Poljoprivredna stanica Novi Sad.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1870/2008

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Postupajući po presudi Vrhovnog suda Srbije U. 2470/06 od 29. novembra 2007. godine,

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Nišu sa 13. aprilom 2006. godine:

1. Goran Đorđević, predsednik;

2. Valentina Aleksandrović, član;

3. Silvija Dimitrijević, član.

II

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Nišu imenuju se sa 13. aprilom 2006. godine:

1. za predsednika:

– Dragoslav Stojiljković, dipl. veterinar, Specijalistička ambulanta za male životinje;

2. za članove:

– iz reda osnivača:

1) Ivica Dimitrijević, dipl. hemičar, JKP „Naisus”, Niš;

2) Milan Petković, dipl. mašinski inženjer, Niška televizija.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1899/2008

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 98. i člana 104. st. 1. i 6. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon), člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU SUDIJA I STAREŠINA

OPŠTINSKIH ORGANA ZA PREKRŠAJE I SUDIJA VEĆA ZA PREKRŠAJE

I

Za sudije i starešine opštinskih organa za prekršaje:

– za područje Veća za prekršaje u Beogradu imenuju se:

1. Jelena Jakovljević, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

2. Jelena Berdović, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

3. Srđan Veža, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

4. Dragana Jovanović Tireli, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

5. Olga Nešović, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

6. Goran Milutinović, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda,

– za područje Veća za prekršaje u Valjevu imenuju se:

1. Zoran Krunić, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Lajkovcu;

2. Valentina Korać, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Loznici,

– za područje Veća za prekršaje u Kragujevcu imenuju se:

1. Dragana Miletić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Jagodini;

2. Ljiljana Milijanović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Aranđelovcu;

3. Tanja Nikolić, za sudiju i starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Svilajncu;

4. Nataša Radovanović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Svilajncu;

5. Dušica Lipović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Kniću,

– za područje Veća za prekršaje u Kraljevu imenuju se:

1. Verica Isailović, za sudiju i starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Gornjem Milanovcu;

2. Suzana Popović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Kraljevu;

3. Dubravka Šokorac, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Kruševcu;

4. Mirjana Zbiljić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Trsteniku;

5. Snežana Todorović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Trsteniku,

– za područje Veća za prekršaje u Nišu imenuje se:

Slaviša Mihajlović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Aleksincu,

– za područje Veća za prekršaje u Novom Sadu imenuju se:

1. Ljiljana Vukosavljević, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Kovinu;

2. Slavka Bilbija, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Sremskoj Mitrovici;

3. Reda Drid, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Sremskoj Mitrovici;

4. Zorica Marinković Ilijeski, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Sremskoj Mitrovici,

– za područje Veća za prekršaje u Užicu imenuje se:

Momčilo Vidović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Priboju.

II

Za sudije Veća za prekršaje:

– za područje Veća za prekršaje u Zaječaru imenuje se:

Tatjana Dinulović, za sudiju Veća za prekršaje u Zaječaru,

– za područje Veća za prekršaje u Nišu imenuje se:

Slavica Ristić, za sudiju Veća za prekršaje u Nišu,

– za područje Veća za prekršaje u Novom Sadu imenuje se:

Milorad Vukajlović, za sudiju Veća za prekršaje u Novom Sadu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1905/2008

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Ostavite komentar