Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA

ZA ZAKONODAVSTVO

I

Razrešava se Gradimir Nenadović dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, zbog postavljenja na položaj direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2283/2009

U Beogradu, 23. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Postavlja se Gradimir Nenadović na položaj direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2283/2009-1

U Beogradu, 23. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Razrešava se Novica Antić dužnosti direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, zbog postavljenja na položaj direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2286/2009

U Beogradu, 23. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Novica Antić na položaj direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2286/2009-1

U Beogradu, 23. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 17. stav 1. Zakona o Javnom preduzeću Novinska agencija TANJUG („Službeni list SRJ”, broj 11/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA NOVINSKA AGENCIJA TANJUG

I

Imenuje se Ivan Pajdić, dipl. pravnik, novinar „Večernjih novosti”, za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2323/2009

U Beogradu, 23. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA „PANE ĐUKIĆ-LIMAR”

U KRUŠEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola „Pane Đukić-Limar” u Kruševcu:

1. mr Mirjana Đokić, predsednik;

dr Snežana Rašović, član;

Miloš Radojković, član;

Danijela Krstić, član;

Srboljub Petrašinović, član;

Milan Milosavljević, član;

Emina Stanković, član;

Dragiša Ramić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5705/2008

U Beogradu, 23. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA „PANE ĐUKIĆ-LIMAR”

U KRUŠEVCU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola „Pane Đukić-Limar” u Kruševcu imenuju se:

1. za predsednika:

– Miloš Jovanović;

2. za članove:

– predstavnici osnivača

1) Desanka Šljivić, profesor;

2) Ivan Perić;

3) Aleksandra Jovanović;

– predstavnici roditelja

1) Ivan Radojković, laborant;

2) Vesna Jović, službenik;

– predstavnici zaposlenih u Ustanovi

1) Biljana Avramović-Čolić, vaspitač-defektolog u Domu;

2) Dejan Petković, vaspitač-profesor fizičke kulture u Domu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5706/2008-3

U Beogradu, 23. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA „PANE ĐUKIĆ-LIMAR”

U KRUŠEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Doma učenika srednjih škola „Pane Đukić-Limar” u Kruševcu:

1. Biljana Mihajlović, predsednik;

2. Branka Miljković, član;

3. Milan Obradović, član;

4. Đorđe Džopalić, član;

5. Branislav Nikolić, član;

6. Milorad Miholjčić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5707/2008

U Beogradu, 23. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA „PANE ĐUKIĆ-LIMAR”

U KRUŠEVCU

I

U Nadzorni odbor Doma učenika srednjih škola „Pane Đukić-Limar” u Kruševcu imenuju se:

1. za predsednika:

– Srbijanka Đorđević;

2. za članove:

– predstavnici osnivača

1) Ivan Smiljković, ekonomista;

2) Jelena Milutinović;

– predstavnici roditelja učenika

1) Zorica Miljković, ekonomista;

2) Milan Kačar, automehaničar;

– predstavnik zaposlenih u Ustanovi

1) Ljubinka Petrović, vaspitačica-dipl. pedagog.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5707/2008-3

U Beogradu, 23. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U TRSTENIKU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Doma učenika srednjih škola u Trsteniku:

1. Milica Todorović, predsednik;

2. Mirko Aleksić, član;

3. Tomislav Dimitrijević, član;

4. Ljubiša Milićević, član;

5. Dragan Anđelković, član;

6. Svetlana Milivojević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-557/2009

U Beogradu, 23. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U TRSTENIKU

I

U Nadzorni odbor Doma učenika srednjih škola u Trsteniku imenuju se:

1. za predsednika:

– Sanja Živković, ekonomista;

2. za članove

predstavnici osnivača:

1) Ivana Miletić, tehničar;

2) Ljubomir Milašinović;

predstavnici roditelja:

1) Dragan Nedić, metalostrugar;

2) Zoran Radonjić, mašinbravar-monter;

predstavnik zaposlenih u ustanovi:

1) Lela Minašević, blagajnik.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1527/2009-3

U Beogradu, 23. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U ČAČKU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Čačku:

Božidar Bojanović, predsednik;

Bojan Jovanović, član;

Aca Tomić, član;

Milovan Erić, član;

Slobodan Obradović, član;

Dragoljub Niđović, član;

Jasminka Ocokoljić, član;

Olgica Krstović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1213/2009

U Beogradu, 23. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U ČAČKU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Čačku imenuju se:

1. za predsednika:

– Vesna Stanković;

2. za članove:

– predstavnici osnivača

1) Dobrosav Ćuslović;

2) Ivana Plavšić;

3) Ljubica Vučićević;

– predstavnici roditelja

1) Ljiljana Obrenović, dipl. hemičar;

2) Rajko Vidaković;

– predstavnici zaposlenih u Ustanovi

1) Aleksandar Adžemović, vaspitač;

2) Goran Tomljanović, vaspitač.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1214/2009-3

U Beogradu, 23. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U ČAČKU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Doma učenika srednjih škola u Čačku:

Ljubodrag Grbić, predsednik;

Slavica Đorđević, član;

Milutin Delić, član;

Gordana Marušić, član;

Milić Bogdanović, član;

Nataša Jelić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1215/2009

U Beogradu, 23. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U ČAČKU

I

U Nadzorni odbor Doma učenika srednjih škola u Čačku imenuju se:

1. za predsednika:

– Milomir Nikolić, komercijalista;

2. za članove:

– predstavnici osnivača

1) Milanka Savić;

2) Branko Bojović;

– predstavnici roditelja

1) Gorica Janić, ekonomski tehničar, Grabovac kod Gruže;

2) Vesna Mihailović;

– predstavnici zaposlenih u Ustanovi

1) Biserka Negovanović, vaspitač.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1216/2009-3

U Beogradu, 23. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 54. st. 1, 4. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 50/06-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA STOČARSTVO U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za stočarstvo u Beogradu:

1. dr Zlatko Giba, predsednik;

2. dr Marija Milutinović, član;

3. dr Dragan Kataranovski, član;

4. dr Zoran Rajić, član.

II

U Upravni odbor Instituta za stočarstvo u Beogradu imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Dimitrije Prvulović, Zavod za poljoprivredu, Negotin;

2. za članove:

1) dr Miloš Pavlović, Fakultet veterinarske medicine u Beogradu;

2) dr Marijana Pešaković, Institut za voćarstvo, Čačak;

3) dr Ljiljana Janković, Fakultet veterinarske medicine u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2320/2009-1

U Beogradu, 23. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar