85. sednica Vlade Republike Srbije, 29. maj 2008. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMATIČKO DRUŠTVO

I

Razrešava se dr Milenko Cvetinović dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu za telekomunikacije i informatičko društvo, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1938/2008-1

U Beogradu, 29. maja 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 96. stav 2. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 135/04) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA NADZORNOG ODBORA

FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se Ivan Živadinović dužnosti člana Nadzornog odbora Fonda za zaštitu životne sredine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-895/2008-1

U Beogradu, 29. maja 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

„GADžIN HAN” SA SEDIŠTEM U GADžINOM HANU

I

Razrešava se Zvonko Zlatanović dužnosti direktora Veterinarske stanice „Gadžin Han” sa sedištem u Gadžinom Hanu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2098/2008

U Beogradu, 29. maja 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VETERINARSKE STANICE „GADžIN HAN” SA SEDIŠTEM

U GADžINOM HANU

I

Imenuje se Miroslav Marjanović za vršioca dužnosti direktora Veterinarske stanice „Gadžin Han” sa sedištem u Gadžinom Hanu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2098/2008-1

U Beogradu, 29. maja 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Ostavite komentar