Uredba o transformaciji vojnih ustanova koje obavljaju proizvodnu i uslužnu delatnost, po principu sticanja i raspodele dobiti i o pravima i obavezama civilnih lica na službi u Vojsci Srbije zaposlenih u tim ustanovama

Na osnovu člana 195. stav 1. Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 116/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O TRANSFORMACIJI VOJNIH USTANOVA KOJE OBAVLjAJU PROIZVODNU I USLUŽNU DELATNOST PO PRINCIPU STICANjA I RASPODELE DOBITI I O PRAVIMA I OBAVEZAMA CIVILNIH LICA NA SLUŽBI U VOJSCI SRBIJE ZAPOSLENIH U TIM USTANOVAMA

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi, način i postupak transformacije vojnih ustanova koje obavljaju proizvodnu i uslužnu delatnost, odnosno posluju po principu sticanja i raspodele dobiti i prava i obaveze civilnih lica na službi u Vojsci Srbije zaposlenih u tim ustanovama do završetka transformacije.

Član 2.

Vojne ustanove koje obavljaju proizvodnu i uslužnu delatnost, odnosno posluju po principu sticanja i raspodele dobiti (u daljem tekstu: postojeće vojne ustanove) mogu se transformisati u:

vojne ustanove koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane (u daljem tekstu: Ministarstvo) i u kojima se ne obavljaju poslovi iz delokruga Ministarstva;

jednočlana privredna društva čiji osnivač je Republika Srbija, u skladu sa propisima kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava.

Član 3.

Postojeće vojne ustanove mogu se transformisati u vojne ustanove iz člana 2. tačka 1) ove uredbe ako su u funkciji realizacije logističke podrške Vojsci Srbije i zadovoljenja njenih potreba u:

proizvodnji, modernizaciji i održavanju naoružanja i vojne opreme;

snabdevanju naoružanjem i vojnom opremom i drugim sredstvima;

opštim logističkim potrebama;

planiranju izgradnje i održavanja objekata infrastrukture;

pružanju reprezentativnih usluga i obavljanju poslova iz oblasti lovno-šumske delatnosti;

obavljanju poslova izdavačke delatnosti.

Organizacijsko-formacijsku strukturu vojnih ustanova iz stava 1. ovog člana urediće ministar nadležan za poslove odbrane (u daljem tekstu: ministar).

Član 4.

Postojeće vojne ustanove koje ne transformišu u vojne ustanove iz člana 2. tačka 1) ove uredbe mogu se na predlog ministra organizovati kao jednočlana privredna društva čiji osnivač je Republika Srbija.

Postojeće vojne ustanove mogu se transformisati u jednočlana privredna društva čiji osnivač je Republika Srbija ako obavljaju privrednu delatnost i ako mogu samostalno poslovati na tržištu radi sticanja dobiti.

Član 5.

Vojne ustanove iz člana 2. tačka 1) ove uredbe preuzeće od postojećih vojnih ustanova sredstva koja su u funkciji obavljanja delatnosti za koju se te vojne ustanove osnivaju po visini i obimu koje utvrdi ministar, civilna lica na službi u Vojsci Srbije zaposlena u postojećim vojnim ustanovama koja su potrebna za obavljanje delatnosti za koju se te ustanove osnivaju i obaveze i potraživanja od trećih lica.

Član 6.

Postojeće vojne ustanove izvršiće popis imovine koju koriste i sastaviće završni račun, u skladu sa zakonom.

Član 7.

Organizacione jedinice Ministarstva pretpostavljene postojećim vojnim ustanovama pripremiće i dostaviti ministru predlog programa transformacije tih vojnih ustanova.

Član 8.

Dugovanja postojećih vojnih ustanova koja se transformišu u jednočlana privredna društva čiji je osnivač Republika Srbija, a koja do dana osnivanja tog privrednog društva nastanu na ime neisplaćenih zarada, doprinosa i pripadajućih naknada zaposlenima u tim ustanovama, kao i dugovanja tih ustanova prema trećim licima, izmiriće Ministarstvo.

Potraživanja postojećih vojnih ustanova koja se transformišu u jednočlana privredna društva čiji je osnivač Republika Srbija prema trećim licima i obaveze koje proizlaze iz njih, a koje nastanu do dana osnivanja privrednog društva iz člana 2. tačka 2) ove uredbe, preuzeće Ministarstvo.

Član 9.

Civilna lica na službi u Vojsci Srbije zaposlena u postojećim vojnim ustanovama posle izvršene transformacije tih ustanova u vojne ustanove iz člana 2. tačka 1) ove uredbe prevode se u vojne službenike ili vojne nameštenike u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.

Civilnim licima na službi u Vojsci Srbije zaposlenim u postojećim vojnim ustanovama, koja posle izvršene transformacije tih ustanova u vojne ustanove iz člana 2. tačka 1) ove uredbe ne budu raspoređena na odgovarajuća radna mesta, odnosno koja ne budu preuzeta u te vojne ustanove, prestaje služba u Vojsci Srbije.

Lica iz stava 2. ovog člana imaju pravo na otpremninu u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 5. juna 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar