10. sednica Vlade Republike Srbije, 17. avgust 2017. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se dr Stevica Deđanski za državnog sekretara u Ministarstvu rudarstva i energetike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7876/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Danijela Milosavljević Ostojić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za pravne i normativne poslove od 11. avgusta 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7558/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Bojan Gavrić za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede od 11. avgusta 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7557/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE

I

Postavlja se Marija Mitrović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike – Sektor za pravne i finansijske poslove i upravljanje ljudskim resursima od 14. jula 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7724/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

I

Danijeli Popović Roko prestaje rad na položaju pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije – Sektor za opšte, pravne i kadrovske poslove, zbog podnošenja pismene ostavke – 10. avgusta 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7646/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom („Službeni glasnik RS”, broj 26/10), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE

ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

I

Postavlja se Žarko Stepanović za vršioca dužnosti direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom od 17. avgusta 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7892/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 8. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 48/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU

I

Razrešava se Rastko Janković dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu – Sektor za unapređenje kulturnih, prosvetno-obrazovnih i drugih vidova saradnje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6538/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU

U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA

I

Postavlja se Rastko Janković za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu – Sektor za poslovnu saradnju i lokalno povezivanje sa dijasporom i Srbima u regionu, unapređenje kulturnih, prosvetno-obrazovnih i drugih vidova saradnje u Ministarstvu spoljnih poslova, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7756/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima („Službeni glasnik RS”, broj 95/15), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA

I

Postavlja se Zoran Dizdarević za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima od 29. avgusta 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7755/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima („Službeni glasnik RS”, broj 95/15), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA

I

Postavlja se Neda Maletić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima od 29. avgusta 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7754/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 6. stav 1. Uredbe o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RSˮ, broj 63/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Milica Lukešević za vršioca dužnosti zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa od 11. avgusta 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7621/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

I

Razrešava se Jasmina Milošević dužnosti vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja sa 30. julom 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7787/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

I

Imenuje se Jasmina Milošević za vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja od 31. jula 2017. godine, najduže na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7788/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), a u vezi sa članom 56. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 108/13, 142/14 i 88/15 – US) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU

I

Imenuje se Aleksandar Jugović, profesor srpskog jezika i književnosti iz Čačka, za člana Upravnog odbora Agencije za restituciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7891/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 3. stav 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o formiranju Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 1/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINOG JUGOSLOVENSKORUSKOG KOMITETA ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNOTEHNIČKU SARADNJU

I

Konstatuje se da je Ivici Dačiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju 29. juna 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7725/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 3. stav 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o formiranju Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 1/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINOG JUGOSLOVENSKORUSKOG KOMITETA ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNOTEHNIČKU SARADNJU

I

Imenuje se Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova, za predsednika srpskog dela Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7726/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 7. stav 1. Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Kine („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU SA NARODNOM REPUBLIKOM KINOM

I

Konstatuje se da je prof. dr Zorani Mihajlović prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju sa Narodnom Republikom Kinom 29. juna 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7727/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 7. stav 1. Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Kine („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU

SA NARODNOM REPUBLIKOM KINOM

I

Imenuje se prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, za predsednika srpskog dela Mešovite međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju sa Narodnom Republikom Kinom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7728/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Belorusije o formiranju Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKOBELORUSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKOEKONOMSKU SARADNJU

I

Konstatuje se da je Goranu Kneževiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju 29. juna 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7729/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Belorusije o formiranju Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKOBELORUSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKOEKONOMSKU SARADNJU

I

Imenuje se Goran Knežević, ministar privrede, za predsednika srpskog dela Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7730/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu čl. 18. i 23. Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 11/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE SRPSKOKAZAHSTANSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKOEKONOMSKU SARADNJU

I

Konstatuje se da je Goranu Kneževiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Međuvladine srpsko-kazahstanske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju 29. juna 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7731/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu čl. 18. i 23. Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 11/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE

SRPSKOKAZAHSTANSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKOEKONOMSKU SARADNJU

I

Imenuje se Goran Knežević, ministar privrede, za predsednika srpskog dela Međuvladine srpsko-kazahstanske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7732/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 9. stav 1. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o trgovini i ekonomskoj saradnji („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 10/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE AZERBEJDŽAN

I

Konstatuje se da je dr Rasimu Ljajiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju između Republike Srbije i Republike Azerbejdžan 29. juna 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7733/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 9. stav 1. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o trgovini i ekonomskoj saradnji („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 10/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE KOMISIJE

ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE

I REPUBLIKE AZERBEJDŽAN

I

Imenuje se dr Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, za predsednika srpskog dela Međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju između Republike Srbije i Republike Azerbejdžan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7734/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 155. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RC”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

I

Razrešava se Milan Grujić dužnosti člana Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, predstavnik Saveza samostalnih sindikata Srbije.

II

Imenuje se Zoran Mihajlović, sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, za člana Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, predstavnik Saveza samostalnih sindikata Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7796/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA

UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Beogradu:

1. Marko Nikić, predsednik,

2. Milan Petrović, član,

3. Stevan Vilotijević, član,

4. Miodrag Jovanović, član,

5. Milija Bakić, član,

6. Katarina Popović, član,

7. Vesna Jevtović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7790/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA

UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– Marko Nikić, dipl. inženjer menadžmenta iz Beograda;

2) za članove:

predstavnici osnivača:

(1) Milan Petrović, dipl. inženjer saobraćaja iz Beograda,

(2) Stevan Vilotijević, dipl. inženjer mašinstva iz Beograda;

predstavnici roditelja učenika:

(1) Slađana Popović, radnik iz Aleksandrovca,

(2) Siniša Lazić, dipl. ekonomista iz Kosovske Mitrovice;

predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Katarina Popović, dipl. organizator filmske i televizijske delatnosti,

(2) Vesna Jevtović, referent za učenički standard.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7784/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U ZAJEČARU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Zaječaru, predstavnici osnivača:

1. Branislava Tošić, predsednik,

2. Milena Pintarić, član,

3. Saša Radulović, član.

II

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Zaječaru imenuju se:

1) za predsednika:

– Jelena Rajić, dipl. glumac iz Zaječara;

2) za članove:

predstavnici osnivača:

(1) Dalibor Jovanović, dipl. inženjer informacionih tehnologija iz Zaječara,

(2) Marina Stojanović, dipl. geograf iz Zaječara.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7783/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA MLADE

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za mlade članovi:

1. Snežana Marković,

2. Negovan Stanković,

3. doc. dr Ferenc Vicko,

4. Dušanka Jovanović,

5. Olivera Zečević.

II

U Savet za mlade imenuju se za članove:

(1) dr Aleksandar Pajić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(2) Jovana Milovanović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

(3) dr Vesna Knjeginjić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra zdravlja,

(4) Tijana Dimić, savetnik u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave,

(5) Marija Dujaković, inspektor u Odseku za prevenciju i suzbijanje maloletničke delikvencije u Službi za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7736/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA PRIRODNJAČKOG MUZEJA U BEOGRADU

I

Razrešava se Slavko Spasić dužnosti direktora Prirodnjačkog muzeja u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6594/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA PRIRODNJAČKOG MUZEJA

I

Imenuje se dr Milan Paunović za direktora Prirodnjačkog muzeja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6597/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 42. stav 7. i člana 43. stav 2. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA

UPRAVNOG ODBORA ARHIVA SRBIJE

I

Imenuje se prof. dr Đorđe Bubalo, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, za vršioca dužnosti predsednika Upravnog odbora Arhiva Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6588/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Muzeja savremene umetnosti:

1. dr Petar Arsić, predsednik,

2. Dušan Basta, član,

3. mr Nikola Kolja Božović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6592/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI

I

U Nadzorni odbor Muzeja savremene umetnosti imenuju se:

1) za predsednika:

– Stevan Gregović, dipl. ekonomista, konsultant za finansije i globalna tržišta Svetske banke – Beograd;

2) za članove:

(1) Danica Popadić, dipl. ekonomista, viši savetnik u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije,

(2) Dušan Basta, pravnik, zaposlen u Muzeju savremene umetnosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6590/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI

I

Razrešava se Tatjana Bojić Jurić dužnosti člana Nadzornog odbora Muzeja primenjene umetnosti, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6584/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA MUZEJA

PRIMENJENE UMETNOSTI

I

Imenuje se Ksenija Golubović Filipović, advokat iz Beograda, za člana Nadzornog odbora Muzeja primenjene umetnosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6585/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 7. stav 1. Uredbe o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RSˮ, broj 63/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Razrešava se Zdravko Kurćubić dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za investicije i investiciono i tekuće održavanje, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za investicije i investiciono i tekuće održavanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7624/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), člana 7. stav 1. Uredbe o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RSˮ, broj 63/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Zdravko Kurćubić na položaj pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za investicije i investiciono i tekuće održavanje, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7620/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se Ivana Ćirković za vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave – Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju od 19. avgusta 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7915/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Ostavite komentar