10. sednica Vlade Republike Srbije, 5. oktobar 2016. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZDRAVLJA

I

Postavlja se dr Meho Mahmutović za državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9418/2016

U Beogradu, 5. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA PRIVREDE

I

Postavlja se Vladimir Petrović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede ‒ Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije od 10. oktobra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9215/2016

U Beogradu, 5. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA

I

Postavlja se Ivana Dedić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja – Sektor za razvoj digitalne istraživačke infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8038/2016

U Beogradu, 5. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Razrešava se Vesna Lukić dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za pravne poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8003/2016

U Beogradu, 5. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se Mirjana Popović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za pravne poslove, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8988/2016-1

U Beogradu, 5. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Razrešava se mr Ljubiša Antonijević dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za učenički i studentski standard i investicije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9409/2016

U Beogradu, 5. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se mr Ljubiša Antonijević za vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za učenički i studentski standard, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9403/2016

U Beogradu, 5. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se Spomenka Simonić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za investicije, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9405/2016

U Beogradu, 5. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Slavoljub Stanojević za vršioca dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine od 24. avgusta 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9383/2016

U Beogradu, 5. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Branka Sarić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave ‒ Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju u Ministarstvu finansija od 9. oktobra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9281/2016

U Beogradu, 5. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Predrag Ivanović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija od 16. oktobra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9280/2016

U Beogradu, 5. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA ELEKTRONSKU UPRAVU U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se Darinka Radojević za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za elektronsku upravu – Sektor za elektronsku upravu u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9322/2016

U Beogradu, 5. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini („Službeni glasnik RS”, broj 24/15), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE

ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI

I

Postavlja se Dragan Vladisavljević za vršioca dužnosti direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini od 1. oktobra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9223/2016

U Beogradu, 5. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU

I

Postavlja se Gordana Stamenić za vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu Državnog pravobranilaštva u Beogradu od 12. oktobra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9419/2016

U Beogradu, 5. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJEDR MILAN JOVANOVIĆ BATUT

I

Imenuje se prim. dr Verica Jovanović za vršioca dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9225/2016

U Beogradu, 5. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka, 18/10 i 112/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA NAUČNI I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

I

Razrešavaju se dužnosti u Nacionalnom savetu za naučni i tehnološki razvoj, zbog isteka mandata:

1. dr Vera Dondur, predsednik,

2. dr Sanja Vraneš, član,

3. akademik dr Zoran Petrović, član,

4. dr Vesna Matović, član,

5. akademik dr Stevan Pilipović, član,

6. dr Miodrag Petković, član,

7. dr Miloš Đuran, član,

8. akademik Nikola Tasić, član,

9. akademik Ljubisav Rakić, član,

10. dr Ljubomirka Krkljuš, član,

11. Aleksandar Jovanović, član,

12. pukovnik akademik Miodrag Čolić, član,

13. Slobodan Spasović, član,

14. Miodrag Babić, član,

15. Miroslav Bogićević, član,

16. Kostin Bork, član,

17. Goran Pitić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7872/2016

U Beogradu, 5. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka, 18/10 i 112/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA NAUČNI I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

I

U Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj imenuju se:

1) za predsednika:

– akademik prof. dr Zoran Popović, Institut za fiziku, Beograd;

2) za članove:

(1) dr Vladimir Panić, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd,

(2) dr Vojislav Mihailović, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad,

(3) prof. dr Mirjana Radović Marković, Institut ekonomskih nauka, Beograd,

(4) prof. dr Bogdan Šolaja, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu,

(5) prof. dr Milan Škulić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu,

(6) prof. dr Vladimir Jakovljević, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu,

(7) akademik prof. dr Jasmina Grković Mejdžor, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu,

(8) akademik dr Milena Stevanović, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd,

(9) prof. dr Dragan Stanić, Matica srpska, Novi Sad,

(10) pukovnik prof. dr Boban Đorović, Vojna akademija Univerziteta odbrane, Beograd,

(11) Vladimir Obradović, Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije”, Beograd,

(12) Đorđe Lazić, Belit d.o.o. Beograd,

(13) dr Nebojša Nešković, Institut za nuklearne nauke „Vinča”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7873/2016-2

U Beogradu, 5. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 44/14 – dr. zakon i 116/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja:

1. Mira Stanojev, predstavnik Poreske uprave,

2. Vesna Fabian, predstavnik Nacionalne službe za zapošljavanje.

II

U Upravni odbor Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja imenuju se za članove:

(1) Dragoslav Glišović, predstavnik Poreske uprave,

(2) Neda Milanović, predstavnik Nacionalne službe za zapošljavanje.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9292/2016

U Beogradu, 5. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA

POŠTA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Razrešava se Vesna Lončar dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9421/2016

U Beogradu, 5. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 9. stav 1. Sporazuma o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Slovenije („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/01) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKOSLOVENAČKE KOMISIJE

I

Konstatuje se da je Stevanu Nikčeviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-slovenačke komisije 11. avgusta 2016. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9217/2016

U Beogradu, 5. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 9. stav 1. Sporazuma o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Slovenije („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/01) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKOSLOVENAČKE KOMISIJE

I

Imenuje se Stevan Nikčević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, za predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-slovenačke komisije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9219/2016

U Beogradu, 5. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 19. stav 5. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, br. 18/92, 45/02 i 30/10 i „Službeni list SRJ”, broj 42/02 – SUS) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji za rešavanje stambenih potreba izbeglica:

1) Snežana Šokčanić, predsednik,

2) Ljiljana Stevanović, član,

3) Marija Vujošević, član,

4) Janićije Jeremić, član,

5) Miodrag Rakić, član,

6) Saša Novaković, član,

7) Darinka Tufegdžić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9379/2016

U Beogradu, 5. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 19. stav 5. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, br. 18/92, 45/02 i 30/10 i „Službeni list SRJ”, broj 42/02 – SUS) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA

I

U Komisiju za rešavanje stambenih potreba izbeglica imenuju se:

1) za predsednika:

– Snežana Šokčanić, samostalni savetnik u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i ifrastrukture;

2) za članove:

(1) Saša Novaković, viši savetnik u Ministarstvu finansija,

(2) Dragana Jakšić, načelnik Odeljenja za stambene poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova,

(3) Zoran Panjković, savetnik u Kancelariji za ljudska i manjinska prava,

(4) Janićije Jeremić, viši savetnik u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

(5) Srđan Marković, savetnik u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

(6) Ljiljana Stevanović, savetnik u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i ifrastrukture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9380/2016

U Beogradu, 5. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 3. stav 2. Odluke o obrazovanju Radne grupe za saradnju sa Evropskom unijom u Jadransko-jonskom regionu („Službeni glasnik RS”, broj 135/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA SARADNJU SA EVROPSKOM UNIJOM U JADRANSKOJONSKOM REGIONU

I

Razrešavaju se dužnosti u Radnoj grupi za saradnju sa Evropskom unijom u Jadransko-jonskom regionu:

1. dr Marina Jovićević, predsednik,

2. Milanka Davidović, član.

II

U Radnu grupu za saradnju sa Evropskom unijom u Jadransko-jonskom regionu imenuju se:

1) za predsednika:

– Dejan Ralević, zamenik pomoćnika ministra spoljnih poslova;

2) za članove:

(1) Slobodan Erdeljan, vršilac dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine,

(2) Renata Pindžo, vršilac dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9355/2016

U Beogradu, 5. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Edin Zećirović za državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9435/2016

U Beogradu, 5. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se mr Đorđe Milić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam od 4. septembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9432/2016

U Beogradu, 5. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Jovanka Atanacković za vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za stambenu i arhitektonsku politiku, komunalne delatosti i energetsku efikasnost od 26. avgusta 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9430/2016

U Beogradu, 5. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Darinka Đuran za vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za građevinske poslove, sprovođenje objedinjene procedure i ozakonjenje od 26. avgusta 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9434/2016

U Beogradu, 5. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆANUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE

I

Imenuje se Ivana Maksimović, master inženjer elektrotehnike i računarstva iz Beograda, za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije”, iz reda zaposlenih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9428/2016

U Beogradu, 5. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar