Zaključak u vezi sa Izveštajem Komisije za sprovođenje modela strateškog partnerstva o postupku otvaranja prijava i oceni ponuda, u vezi sa sprovođenjem modela strateškog partnerstva u postupku privatizacije subjekta privatizacije Privrednog društva „Galenika“ a.d. Beograd

Na osnovu člana 20. stav 2. Uredbe o strateškom partnerstvu („Službeni glasnik RSˮ, br. 129/14, 75/15 i 16/16) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12–US, 72/12, 7/14-US i 44/14), na predlog Ministarstva privrede,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

Vlada se upoznala sa Izveštajem Komisije za sprovođenje modela strateškog partnerstva o postupku otvaranja prijava i oceni ponuda, u vezi sa sprovođenjem modela strateškog partnerstva u postupku privatizacije subjekta privatizacije Akcionarsko društvo „GALENIKAˮ za proizvodnju lekova, dentala, antibiotika, farmaceutskih sirovina, parafarmaceutike, veterinarskih proizvoda i aditiva Beograd, Batajnički drum bb, šifra postupka: JP 2/16, koji je sastavni deo ovog zaključka.

Za izabranog ponuđača u postupku iz tačke 1. ovog zaključka proglašava se Konzorcijum LLC NPO Petrovax Pharm i Frontier Pharma Limited (u daljem tekstu: Izabrani ponuđač).

Vlada je odlučila da se, na osnovu izveštaja iz tačke 1. ovog zaključka, otpočnu pregovori sa Izabranim ponuđačem radi zaključenja ugovora o strateškom partnerstvu.

Zadužuje se Ministarstvo privrede da po prijemu ovog zaključka uputi poziv Izabranom ponuđaču za otpočinjanje pregovora radi zaključenja ugovora o strateškom partnerstvu.

Zadužuje se Kancelarija za saradnju s medijima da, u skladu sa članom 21. stav 1. Uredbe o strateškom partnerstvu, ovaj zaključak objavi na internet stranici Vlade.

Ovaj zaključak, radi realizacije, dostaviti Ministarstvu privrede, koje će po jedan primerak ovog zaključka dostaviti subjektu privatizacije Akcionarsko društvo „GALENIKAˮ za proizvodnju lekova, dentala, antibiotika, farmaceutskih sirovina, parafarmaceutike, veterinarskih proizvoda i aditiva Beograd, Batajnički drum bb, „EMS S/Aˮ Brazil, „Cadila Pharmaceuticals Limitedˮ Indija, Konzorcijumu LLC NPO Petrovax Pharm i Frontier Pharma Limited i članovima komisije iz tačke 1. ovog zaključka, kao i Kancelariji za saradnju s medijima.

05 Broj: 023-8716/2016-1

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARNovak Nedić PREDSEDNIK Aleksandar Vučić, s.r.

Ostavite komentar