107. sednica Vlade Republike Srbije, 8. novembar 2013. godine

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU POTPREDSEDNIKA I ČLANOVA

NACIONALNOG SAVETA ZA PRIVREDNI OPORAVAK

I

Razrešavaju se dužnosti u Nacionalnom savetu za privredni oporavak:

1. mr Mlađan Dinkić, potpredsednik,

2. Dragoljub Vukadinović, član,

3. Miloš Bugarin, član,

4. Mila Jezdimirović, član.

II

U Nacionalni savet za privredni oporavak imenuju se:

1. za potpredsednike:

1) Lazar Krstić, ministar finansija,

2) Saša Radulović, ministar privrede;

2. za članove:

1) Željko Sertič, Privredna komora Srbije,

2) Marko Ćulibrk, Dunav osiguranje.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9369/2013

U Beogradu, 8. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 2. Odluke o osnivanju Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine („Službeni glasnik RS”, broj 50/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ZAMENIKA ČLANA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNJU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

I

Razrešava se Vladimir Cvetković dužnosti zamenika člana Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine.

II

Imenuje se Marko Brkić, prvi sekretar u Odeljenju za međunarodno-pravne poslove u Ministarstvu spoljnih poslova, za zamenika člana Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9399/2013

U Beogradu, 8. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA

ZA LEČENJE I REHABILITACIJU „NIŠKA BANJA”, NIŠ

I

Imenuje se dr Predrag Cvetković, specijalista interne medicine, Klinički centar Niš, za člana Nadzornog odbora Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9352/2013

U Beogradu, 8. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

MUZEJA ŽRTAVA GENOCIDA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Muzeja žrtava genocida:

1. Aleksandar Radosavljević, predsednik,

2. Predrag Cvetković, član,

3. Jovan Mirković, član,

4. Jasmina Dimitrijević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9402/2013

U Beogradu, 8. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

MUZEJA ŽRTAVA GENOCIDA

I

U Upravni odbor Muzeja žrtava genocida imenuju se:

1. za predsednika:

– Jovan Ćulibrk, episkop lipljanski;

2. za članove:

1) dr Zoran Janjetović, viši naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije,

2) Aleksandar Nećak, dipl. inženjer arhitekture iz Beograda,

3) Zoran Tucić, dipl. inženjer arhitekture, viši stručni saradnik, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda,

4) Dragan Cvetković, viši kustos, zaposlen u Muzeju žrtava genocida.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9401/2013

U Beogradu, 8. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

MUZEJA ŽRTAVA GENOCIDA

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Muzeja žrtava genocida:

1. Predrag Ilić, predsednik,

2. Ninoslava Milanović, član,

3. Dragan Cvetković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9400/2013

U Beogradu, 8. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

MUZEJA ŽRTAVA GENOCIDA

I

U Nadzorni odbor Muzeja žrtava genocida imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Aleksandar Životić, docent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

2. za članove:

1) mr Andrej Vujnović, muzejski savetnik, Istorijski muzej Srbije,

2) Nenad Antonijević, viši kustos, zaposlen u Muzeju žrtava genocida.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9398/2013

U Beogradu, 8. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZDRAVLJA

I

Razrešava se dr Miloš Jeftović dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9447/2013

U Beogradu, 8. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA

I

Razrešava se prof. dr Berislav Vekić dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9448/2013

U Beogradu, 8. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZDRAVLJA

I

Postavlja se prof. dr Berislav Vekić za državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9449/2013

U Beogradu, 8. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA

I

Postavlja se dr Nebojša Jokić za pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9452/2013

U Beogradu, 8. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, broj 129/07), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 3. stav 4. Odluke o obrazovanju Privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 31/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA U OPŠTINAMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA

I

U Rešenju o imenovanju predsednika i članova Privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, br. 31/13, 37/13 i 83/13), u tački II, podtačka 1) reči: „Snežana Paunović” zamenjuju se rečima: „Vuko Vuković”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9436/2013

U Beogradu, 8. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Saša Ćelić dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za ljudske i materijalne resurse u Ministarstvu finansija, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za ljudske i materijalne resurse u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9432/2013

U Beogradu, 8. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Marko Ivezić dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za informacione tehnologije u Ministarstvu finansija, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za informacione tehnologije u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9431/2013

U Beogradu, 8. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Saša Ćelić na položaj pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za ljudske i materijalne resurse u Ministarstvu finansija, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9434/2013

U Beogradu, 8. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Marko Ivezić na položaj pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za informacione tehnologije u Ministarstvu finansija, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9433/2013

U Beogradu, 8. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE

I

Postavlja se mr Petar Odorović za direktora Direkcije za železnice.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9580/2013

U Beogradu, 8. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 22. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje državnim putevima sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 46/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „PUTEVI SRBIJE”

I

Razrešava se Branislav Jovanović dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Putevi Srbije”.

II

Imenuje se Veselin Osmajlić, dipl. ekonomista iz Beograda, za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Putevi Srbije”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9582/2013

U Beogradu, 8. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 22. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje državnim putevima sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 46/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „PUTEVI SRBIJE”

I

U Rešenju o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Putevi Srbije” („Službeni glasnik RS”, broj 59/13), u tački I, podtačka 1), posle reči: „Beogradu” tačka i zapeta zamenjuju se zapetom i dodaju se reči: „nezavisan član;”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9581/2013

U Beogradu, 8. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar