105. sednica Vlade Republike Srbije, 1. novembar 2013. godine

*Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA INSTITUTA ZA REUMATOLOGIJU

I

Razrešava se prof. dr Nemanja Damjanov dužnosti direktora Instituta za reumatologiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9163/2013

U Beogradu, 1. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA INSTITUTA ZA REUMATOLOGIJU

I

Imenuje se prof. dr Nemanja Damjanov za direktora Instituta za reumatologiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9167/2013

U Beogradu, 1. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKE USTANOVE FILMSKE NOVOSTI

I

Razrešava se Anđelina Poposka dužnosti člana Nadzornog odbora Republičke ustanove Filmske novosti, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9180/2013

U Beogradu, 1. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKE USTANOVE FILMSKE NOVOSTI

I

Imenuje se Natalija Avramović, reditelj, zaposlena u Republičkoj ustanovi Filmske novosti, za člana Nadzornog odbora Republičke ustanove Filmske novosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9182/2013

U Beogradu, 1. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 133. stav 3. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09 i 32/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA

FONDA SOLIDARNOSTI

I

Razrešava se Snežana Stojković Dimiškovski dužnosti člana Nadzornog odbora Fonda solidarnosti – predstavnik Vlade.

II

Imenuje se Danilo Samardzić, dipl. pravnik u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, za člana Nadzornog odbora Fonda solidarnosti – predstavnik Vlade.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9208/2013

U Beogradu, 1. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine („Službeni glasnik RS”, broj 50/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNjU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONjENjE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENjA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINjENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

I

Postavlja se Zdravko Grujić za zamenika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9242/2013

U Beogradu, 1. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. Zakona o Javnom preduzeću „Jugoimport-SDPR” („Službeni list SRJ”, broj 46/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „JUGOIMPORT-SDPR”

I

Razrešava se Dalibor Novaković dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Jugoimport-SDPR”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9264/2013

U Beogradu, 1. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se Aleksandar Živković za državnog sekretara u Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9305/2013

U Beogradu, 1. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA MLADOST U ALEKSINCU

I

Razrešava se Miloš Stanojević dužnosti člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Mladost” u Aleksincu, kao predstavnik osnivača.

II

Imenuje se Ivana Milenković za člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Mladost” u Aleksincu, kao predstavnik osnivača.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9303/2013

U Beogradu, 1. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 8. Sporazuma o pitanjima sukcesije („Službeni list SRJ-Međunarodni ugovori”, broj 6/02), člana 21. Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o regulisanju članstva u međunarodnim finansijskim organizacijama i razgraničenju finansijskih prava i obaveza („Službeni glasnik RS”, broj 64/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU OVLAŠĆENOG PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE U MEŠOVITOM KOMITETU ZA RASPODELU FINANSIJSKE AKTIVE I PASIVE BIVŠE SFRJ IZ ANEKSA C SPORAZUMA O PITANjIMA SUKCESIJE

I

Razrešava se mr Mlađan Dinkić dužnosti ovlašćenog predstavnika Republike Srbije u mešovitom Komitetu za raspodelu finansijske aktive i pasive bivše SFRJ iz Aneksa C Sporazuma o pitanjima sukcesije.

II

Imenuje se Svetlana Bajić, zamenik generalnog direktora Sektora za međunarodnu saradnju u Narodnoj banci Srbije, za ovlašćenog predstavnika Republike Srbije u mešovitom Komitetu za raspodelu finansijske aktive i pasive bivše SFRJ iz Aneksa C Sporazuma o pitanjima sukcesije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9312/2013

U Beogradu, 1. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar