Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, broj 129/07), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 3. stav 4. Odluke o obrazovanju Privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 47/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IZMENAMA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA U OPŠTINAMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA

I

U Rešenju o imenovanju predsednika i članova Privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 47/13), u tački IV, podtačka 1), reči: „Radovan Stojković”, zamenjuju se rečima: „Zoran Stojković”.

U podtački 2), alineja prva reči: „Zoran Stojković”, zamenjuju se rečima: „Radovan Stojković”.

U tački V, podtačka 2), alineja treća reči: „Dalibor Dajić”, zamenjuju se rečima: „Slobodan Stojilković”.

U podtački 2), alineja četvrta reči: „Jordan Krčmarević”, zamenjuju se rečima: „Miloš Perić”.

U tački H, podtačka 2), alineja prva reči: „Zoran Maksimović”, zamenjuju se rečima: „Vojislav Nojić”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10040/2013

U Beogradu, 23. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU DIREKTORA OSNOVNE ŠKOLE

„MARKO RAJKOVIĆ”, VRBOVAC

I

Razrešava se Milovan Rakić dužnosti direktora Osnovne škole „Marko Rajković”, Vrbovac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10198/2013

U Beogradu, 23. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

OSNOVNE ŠKOLE „MARKO RAJKOVIĆ”, VRBOVAC

I

Imenuje se Slavica Stanković za vršioca dužnosti direktora Osnovne škole „Marko Rajković”, Vrbovac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10199/2013

U Beogradu, 23. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU DIREKTORA OSNOVNE ŠKOLE

„DESANKA MAKSIMOVIĆ”, KOSOVSKA KAMENICA

I

Razrešava se Zoran Pejčev dužnosti direktora Osnovne škole „Desanka Maksimović”, Kosovska Kamenica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10201/2013

U Beogradu, 23. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA OSNOVNE ŠKOLE

„DESANKA MAKSIMOVIĆ”, KOSOVSKA KAMENICA

I

Imenuje se Bogoljub Milošević za vršioca dužnosti direktora Osnovne škole „Desanka Maksimović”, Kosovska Kamenica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10203/2013

U Beogradu, 23. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU DIREKTORA TEHNIČKE ŠKOLE, KOSOVSKA KAMENICA

I

Razrešava se Vojislav Veličković dužnosti direktora Tehničke škole, Kosovska Kamenica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10194/2013

U Beogradu, 23. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TEHNIČKE ŠKOLE, KOSOVSKA KAMENICA

I

Imenuje se Vladica Perić za vršioca dužnosti direktora Tehničke škole, Kosovska Kamenica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10196/2013

U Beogradu, 23. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU DIREKTORA ELEKTROTEHNIČKE ŠKOLE

„MILADIN POPOVIĆ”, PRIŠTINA-SUŠICA

I

Razrešava se Zoran Todorović dužnosti direktora Elektrotehničke škole „Miladin Popović”, Priština-Sušica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10200/2013

U Beogradu, 23. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ELEKTROTEHNIČKE ŠKOLE „MILADIN POPOVIĆ”, PRIŠTINA-SUŠICA

I

Imenuje se Milan Dimitrijević za vršioca dužnosti direktora Elektrotehničke škole „Miladin Popović”, Priština-Sušica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10202/2013

U Beogradu, 23. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU DIREKTORA GRAĐEVINSKO-SAOBRAĆAJNE

ŠKOLE, GRAČANICA

I

Razrešava se Živorad Mitrović dužnosti direktora Građevisnko-saobraćajne škole, Gračanica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10197/2013

U Beogradu, 23. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

GRAĐEVINSKO-SAOBRAĆAJNE ŠKOLE, GRAČANICA

I

Imenuje se Dejan Petković za vršioca dužnosti direktora Građevinsko-saobraćajne škole, Gračanica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10192/2013

U Beogradu, 23. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU DIREKTORA MEDICINSKE ŠKOLE, GRAČANICA

I

Razrešava se Zlatibor Vasić dužnosti direktora Medicinske škole, Gračanica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10205/2013

U Beogradu, 23. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA MEDICINSKE ŠKOLE, GRAČANICA

I

Imenuje se Miodrag Živić za vršioca dužnosti direktora Medicinske škole, Gračanica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10204/2013

U Beogradu, 23. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar