Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Razrešava se Đorđe Kardum dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda – Sektor za odbranu od grada.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3733/2009

U Beogradu, 25. juna 2009. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK dr Jovan Krkobabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Postavlja se Miroljub Milutinović za pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda – Sektor za odbranu od grada.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3734/2009

U Beogradu, 25. juna 2009. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK dr Jovan Krkobabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Razrešava se Dragan Jovanović dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda – Sektor za meteorologiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3731/2009

U Beogradu, 25. juna 2009. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK dr Jovan Krkobabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Postavlja se Predrag Petković za pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda – Sektor za meteorologiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3732/2009

U Beogradu, 25. juna 2009. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK dr Jovan Krkobabić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

MUZEJA ŽRTAVA GENOCIDA

I

Razrešava se dr Ivan Čukalović dužnosti člana Upravnog odbora Muzeja žrtava genocida.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3778/2009

U Beogradu, 25. juna 2009. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK dr Jovan Krkobabić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA

UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJE

„DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ”, BEOGRAD

I

Razrešava se dr Milica Vukašinović Vesić dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”, Beograd, na lični zahtev.

II

Imenuje se dr Aleksandar Kojić, specijalista ortopedije i traumatologije, za člana Upravnog odbora Instituta za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”, Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3730/2009

U Beogradu, 25. juna 2009. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK dr Jovan Krkobabić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA

UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MENTALNO ZDRAVLjE, BEOGRAD

I

Razrešava se Vladica Živković dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za mentalno zdravlje, Beograd, na lični zahtev.

II

Imenuje se dr Dušan Smiljanić, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije, za člana Upravnog odbora Instituta za mentalno zdravlje, Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3728/2009

U Beogradu, 25. juna 2009. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK dr Jovan Krkobabić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA

UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA REUMATOLOGIJU – BEOGRAD

I

Razrešava se Vojislav Kosanović dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za reumatologiju – Beograd, na lični zahtev.

II

Imenuje se dr Draža Dožić, specijalista ortopedije sa traumatologijom, za člana Upravnog odbora Instituta za reumatologiju – Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3726/2009

U Beogradu, 25. juna 2009. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK dr Jovan Krkobabić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA

UPRAVNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA NIŠ

I

Razrešava se prof. dr Stojan Radić dužnosti člana Upravnog odbora Kliničkog centra Niš.

II

Imenuje se prof. dr Zvonimir Budić za člana Upravnog odbora Kliničkog centra Niš.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3718/2009

U Beogradu, 25. juna 2009. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK dr Jovan Krkobabić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA

UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLjE KRAGUJEVAC

I

Razrešava se Slađan Rakić dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za javno zdravlje Kragujevac, na lični zahtev.

II

Imenuje se dr Tatjana Jocić za člana Upravnog odbora Instituta za javno zdravlje Kragujevac.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3717/2009

U Beogradu, 25. juna 2009. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK dr Jovan Krkobabić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA

NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA REHABILITACIJU BEOGRAD

I

Razrešava se dr Zoran Railić dužnosti člana Nadzornog odbora Instituta za rehabilitaciju Beograd, na lični zahtev.

II

Imenuje se dr Snežana Pavković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, za člana Nadzornog odbora Instituta za rehabilitaciju Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3729/2009

U Beogradu, 25. juna 2009. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK dr Jovan Krkobabić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA

NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU, BEOGRAD

I

Razrešava se dr Dejan Moskovljević dužnosti člana Nadzornog odbora Instituta za neonatologiju, Beograd, na lični zahtev.

II

Imenuje se dr Marko Stojanović, specijalista opšte medicine, za člana Nadzornog odbora Instituta za neonatologiju, Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3727/2009

U Beogradu, 25. juna 2009. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK dr Jovan Krkobabić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA

NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA REUMATOLOGIJU – BEOGRAD

I

Razrešava se dr Branislav Starčević dužnosti člana Nadzornog odbora Instituta za reumatologiju – Beograd, na lični zahtev.

II

Imenuje se dr Slobodan Palamarević, specijalista opšte medicine, za člana Nadzornog odbora Instituta za reumatologiju – Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3725/2009

U Beogradu, 25. juna 2009. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK dr Jovan Krkobabić

Na osnovu tačke 7. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 95/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU SEKRETARA PODGRUPE ZA PREDUZETNIŠTVO I INDUSTRIJSKU POLITIKU STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešava se Dubravka Bucalović dužnosti sekretara Podgrupe za preduzetništvo i industrijsku politiku Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji.

II

Imenuje se Aleksandra Vučetić, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, za sekretara Podgrupe za preduzetništvo i industrijsku politiku Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3816/2009

U Beogradu, 25. juna 2009. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK dr Jovan Krkobabić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

I

Konstatuje se da je Dubravki Drakulić prestala dužnost predsednika, a Vladanu Milićeviću i Bajramu Šehoviću, prestala dužnost člana Nadzornog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje, na dan 23. maja 2009. godine kada je stupio na snagu novi Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3876/2009

U Beogradu, 25. juna 2009. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK dr Jovan Krkobabić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 46/09), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA DECENTRALIZACIJU REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se Nataša Čorbić za direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3979/2009

U Beogradu, 25. juna 2009. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK dr Jovan Krkobabić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se mr Dejan Vidojević dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za računarsku podršku u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3952/2009

U Beogradu, 25. juna 2009. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK dr Jovan Krkobabić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se mr Dejan Vidojević za pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za razvoj i računarsku podršku u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3953/2009

U Beogradu, 25. juna 2009. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK dr Jovan Krkobabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE

I

Razrešava se Zoran Trninić dužnosti pomoćnika ministra prosvete – Sektor za učenički i studentski standard.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3967/2009

U Beogradu, 25. juna 2009. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK dr Jovan Krkobabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE

I

Razrešava se mr Zoran Kostić dužnosti pomoćnika ministra prosvete – Sektor za inspekcijske i nadzorne poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3969/2009

U Beogradu, 25. juna 2009. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK dr Jovan Krkobabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE

I

Postavlja se Zoran Trninić za pomoćnika ministra prosvete – Sektor za investicije, učenički i studentski standard i javne nabavke.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3968/2009

U Beogradu, 25. juna 2009. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK dr Jovan Krkobabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE

I

Postavlja se mr Zoran Kostić za pomoćnika ministra prosvete – Sektor za inspekcijske i nadzorne poslove i školske uprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3970/2009

U Beogradu, 25. juna 2009. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK dr Jovan Krkobabić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode („Službeni glasnik RS”, broj 41/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

KOMPENZACIONOG FONDA REPUBLIKE SRBIJE

I

Imenuje se Milan Đakov za direktora Kompenzacionog fonda Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3971/2009

U Beogradu, 25. juna 2009. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK dr Jovan Krkobabić

Ostavite komentar