115. sednica Vlade Republike Srbije, 4. decembar 2013. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE

I

Dr Branislavu Boškoviću prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Direkcije za železnice − Sektor za međunarodnu saradnju i zajedničke poslove, zbog podnošenja pismene ostavke – sa 15. decembrom 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10405/2013

U Beogradu, 4. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Razrešava se Krstimir Pantić dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10400/2013

U Beogradu, 4. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Krstimir Pantić za zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10396/2013

U Beogradu, 4. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Razrešava se Malinka Mitrović dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10399/2013

U Beogradu, 4. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Malinka Mitrović za zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10394/2013

U Beogradu, 4. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Razrešava se Aleksandar Stojanović dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za ljudske i materijalne resurse i podršku lokalnoj samoupravi.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10393/2013

U Beogradu, 4. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Aleksandar Stojanović za zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10392/2013

U Beogradu, 4. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Razrešava se Branka Gajić dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za održivi povratak i opstanak.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10395/2013

U Beogradu, 4. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Branka Gajić za pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za održivi povratak i opstanak.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10387/2013

U Beogradu, 4. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Razrešava se Zoran Lazić dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za ekonomski razvoj i imovinsko pravne poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10401/2013

U Beogradu, 4. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Zoran Lazić za pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za imovinsko-pravne poslove na Kosovu i Metohiji, međunarodnu saradnju i projekte.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10381/2013

U Beogradu, 4. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Razrešava se Mirko Krlić dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za brigu o obrazovanju, zdravstvu, kulturnom nasleđu i saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10398/2013

U Beogradu, 4. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Mirko Krlić za pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10383/2013

U Beogradu, 4. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Mile Radivojević za pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za opšte poslove i podršku lokalnoj samoupravi.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10382/2013

U Beogradu, 4. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Snežana Baćanović za pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za finansijske poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10389/2013

U Beogradu, 4. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Dejan Pavićević za pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – oficir za vezu pri misiji Evropske unije u Prištini, Sektor za implementaciju sporazuma i podršku oficiru za vezu pri misiji Evropske unije u Prištini.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10386/2013

U Beogradu, 4. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1, člana 10. i člana 13. stav 1. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 48/10), a u vezi sa članom 2. Uredbe o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Kancelarije za stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu („Službeni glasnik RS”, broj 100/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA STRUČNE

I OPERATIVNE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU

I

Konstatuje se da je Dejanu Pavićeviću prestala dužnost direktora Kancelarije za stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu danom prestanka rada Kancelarije za stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu – 26. novembra 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-10403/2013

U Beogradu, 4. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić Na osnovu člana 51. stav 2. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 47/11 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA FINANSIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji za finansiranje lokalne samouprave:

1) Ljubiša Milosavljević, predsednik,

2) Edi Majstorović, član,

3) prof. dr Radivoje Mitrović, član,

4) Dejan Novaković, član,

5) Zoran Martinović, član.

II

U Komisiju za finansiranje lokalne samouprave imenuju se:

1) za predsednika:

– Ljubiša Milosavljević, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

2) za članove:

(1) Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave,

(2) prof. dr Aleksandar Gajić, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(3) Dušan Mrakić, državni sekretar u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

(4) Dragi Vidojević, državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-10333/2013

U Beogradu, 4. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 108. stav 5. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, br. 24/11 i 99/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA SPORT

I MEDICINU SPORTA REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije:

1. Đorđe Višacki,

2. Aleksandar Boričić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-10247/2013

U Beogradu, 4. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 108. stav 5. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, br. 24/11 i 99/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA SPORT

I MEDICINU SPORTA REPUBLIKE SRBIJE

I

U Upravni odbor Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije imenuju se za članove:

1. Predrag Manojlović, predsednik Komisije za saradnju sa evropskim sportskim institucijama i savetnik u Olimpijskom komitetu Srbije,

2. Nemanja Marjan, generalni sekretar Vaterpolo saveza Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-10250/2013

U Beogradu, 4. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 32. stav 3. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Instituta za standardizaciju Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 88/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za standardizaciju Srbije:

1. Aleksandar Ivić, predsednik,

2. prof. dr Branko Glavonjić, član,

3. dr Zlatomir Živanović, član,

4. pukovnik dr Dragoslav Ugarak, član,

5. Zoran Spasić, član,

6. dr Aleksandar Sedmak, član,

7. Anđelina Zebić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10244/2013

U Beogradu, 4. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 32. stav 3. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Instituta za standardizaciju Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 88/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE

I

U Upravni odbor Instituta za standardizaciju Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– Vladimir Vukašinović, generalni direktor Akcionarskog društva za ispitivanje kvaliteta „Kvalitet”, Niš;

2) za članove:

(1) dr Mirko Đapić, vanredni profesor Mašinskog fakulteta u Kraljevu Univerziteta u Kragujevcu,

(2) Dušan Vučković, načelnik odeljenja u Sektoru za infrastrukturu kvaliteta u Ministarstvu privrede,

(3) dr Zlatomir Živanović, viši naučni saradnik Instituta za nauklearne nauke „Vinča” u Beogradu,

(4) dr Miloš Jelić, zamenik generalnog direktora Instituta „Kirilo Savić”,

(5) Lela Tasić, menadžer za kvalitet i bezbednost roba i usluga, Asocijacija potrošača Srbije, Novi Sad,

(6) Aleksandar Stefanović, vodeći inženjer standardizacije u Odeljenju za mašinstvo, Institut za standardizaciju Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10245/2013

U Beogradu, 4. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE KARIJERNOG VOĐENJA I SAVETOVANJA U REPUBLICI SRBIJI

I

Razrešavaju se dužnosti člana Radne grupe za sprovođenje Strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji:

1. Jelena Rančić,

2. Dragan Đukić.

II

U Radnu grupu za sprovođenje Strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji imenuju se za članove:

1. Ljubiša Milosavljević, državni sekretar u Ministarstvu finansija,

2. prof. dr Dušan Pavlović, savetnik ministra privrede,

3. Vesna Čekić, načelnik Odeljenja za profesionalnu orijentaciju i planiranje karijere u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10262/2013

U Beogradu, 4. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE

ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA MLADE

I

Razrešava se Jelena Rančić dužnosti člana Radne grupe za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade.

II

U Radnu grupu za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade imenuju se za članove:

1. Nikša Vušurović, državni sekretar u Ministarstvu finansija,

2. prof. dr Dušan Pavlović, savetnik ministra privrede.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10263/2013

U Beogradu, 4. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Lucija Stojić dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za odobravanje projekata u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-10426/2013

U Beogradu, 4. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA

I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Mićo Bogojević za pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za kontrolu na licu mesta u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-10428/2013

U Beogradu, 4. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINU I UPRAVNI ODBOR „JUGOINSPEKT” AD ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Skupštini „Jugoinspekt” AD za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe, Beograd:

1. Aleksandar Kotarac,

2. Zoran Mladenović.

II

U Skupštinu „Jugoinspekt” AD za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe, Beograd imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Vladimir Albijanić, dipl. ekonomista iz Beograda,

2. Miloš Petrović, dipl. ekonomista za međunarodnu trgovinu iz Beograda.

Ovlašćenja predsednika Skupštine vršiće Vladimir Albijanić.

III

Razrešavaju se dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru „Jugoinspekt” AD za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe, Beograd:

1. Borislav Andrić,

2. Aleksandar Mihajlović.

IV

U Upravni odbor „Jugoinspekt” AD za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe, Beograd imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Milan Banjac, dipl. ekonomista iz Zemuna,

2. Jovo Gvozdić, dipl. ekonomista iz Zemuna.

Ovlašćenja predsednika Upravnog odbora vršiće Milan Banjac.

V

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10457/2013

U Beogradu, 4. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 20. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 54/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „SKIJALIŠTA SRBIJE”

I

Imenuje se Slobodan Unković, dipl. menadžer u hotelijerstvu, za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10460/2013

U Beogradu, 4. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 88/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IZMENI REŠENJA O ODREĐIVANJU PREDSTAVNIKA VLADE KOJI OBAVLJAJU POSLOVE SKUPŠTINE AGENCIJE ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE

I

U Rešenju o određivanju predstavnika Vlade koji obavljaju poslove Skupštine Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 68/05 i 99/13), u tački I, podtačka 3) menja se glasi:

„3) Ljubiša Đurović, diplomirani ekonomista;”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10462/2013

U Beogradu, 4. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o Kancelariji za saradnju s crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS”, broj 75/12), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA SARADNJU

S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

I

Postavlja se Bratislav Petković za zamenika direktora Kancelarije za saradnju s crkvama i verskim zajednicama.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10468/2013

U Beogradu, 4. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar