Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU ZAMENIKA DIREKTORA

GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE

I

Postavlja se Predrag Mijatović za zamenika direktora Geološkog zavoda Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10570/2013

U Beogradu, 9. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA

GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE

I

Postavlja se dr Jovan Kovačević za pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10561/2013

U Beogradu, 9. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA

GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE

I

Postavlja se dr Dejan Barjaktarović za pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10572/2013

U Beogradu, 9. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA

GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE

I

Postavlja se Dragan Mihajlović za pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10559/2013

U Beogradu, 9. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE

ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se dr Radomir Tešić za pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za finansijsko-materijalne i opšte poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10578/2013

U Beogradu, 9. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA „SLUŽBENI GLASNIK”

I

Konstatuje se da prof. dr Radošu Ljušiću prestaje mandat vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Službeni glasnik” 20. decembra 2013. godine.

II

Imenuje se prof. dr Radoš Ljušić za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Službeni glasnik” od 21. decembra 2013. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10545/2013

U Beogradu, 9. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se mr Stana Božović dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10618/2013

U Beogradu, 9. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se mr Stana Božović za državnog sekretara u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10615/2013

U Beogradu, 9. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se dr Nevenka Mihajlović za državnog sekretara u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10620/2013

U Beogradu, 9. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA SAOBRAĆAJA

I

Razrešava se Saša Mirković dužnosti pomoćnika ministra saobraćaja – Sektor za puteve i bezbednost saobraćaja, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10627/2013

U Beogradu, 9. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA SAOBRAĆAJA

I

Postavlja se dr Demir Hadžić na položaj pomoćnika ministra saobraćaja – Sektor za puteve i bezbednost saobraćaja, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10629/2013

U Beogradu, 9. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA SAOBRAĆAJA

I

Razrešava se Mirjana Trifunović dužnosti pomoćnika ministra saobraćaja – Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra saobraćaja – Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10630/2013

U Beogradu, 9. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA SAOBRAĆAJA

I

Postavlja se Mirjana Trifunović na položaj pomoćnika ministra saobraćaja – Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10632/2013

U Beogradu, 9. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA KLINIKE ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI

„DR LAZA LAZAREVIĆ”

I

Imenuje se prof. dr Milutin Nenadović za direktora Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10612/2013

U Beogradu, 9. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 20. stav 2. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 52/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike” imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Milan Jovanović, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu;

2) za članove:

(1) Vladimir Cvijović, dipl. ekonomista, zamenik direktora Ustanove Studentski centar Beograd,

(2) Bojana Đurđević, dipl. pravnik, Agencija za privredne registre, nezavisan član,

(3) Goran Pavlović, dipl. mašinski inženjer, direktor Sektora za marketing i prodaju u Javnom preduzeću „Zavod za udžbenike”, predstavnik zaposlenih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10623/2013

U Beogradu, 9. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 20. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 70/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „SRBIJAVODE”

I

U Nadzorni odbor Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” imenuju se:

1) za predsednika:

– Slobodan Stanojević, dipl. pravnik, pomoćnik generalnog direktora Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo-Beograd”;

2) za članove:

(1) mr Miodrag Tolimir, dipl. inženjer poljoprivrede, zamenik direktora Instituta za kukuruz „Zemun Polje”,

(2) Radovan Arežina, predsednik opštine Kladovo,

(3) Miodrag Ćurčić, direktor Društva za ekološku i sanitarnu zaštitu Visan d.o.o. Zemun, nezavisan član,

(4) Miloš Batalo, dipl. građevinski inženjer, Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode”, predstavnik zaposlenih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10631/2013

U Beogradu, 9. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić Na osnovu člana 27g stav 3. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA PROMOCIJU NAUKE

I

Razrešavaju dužnosti u Upravnom odboru Centra za promociju nauke:

1) dr Miomir Korać, predsednik,

2) Mladen Petrović, član,

3) Vladimir Janković, član.

II

U Upravni odbor Centra za promociju nauke imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Bogoljub Zečević, viši naučni saradnik, Institut za povrtarstvo d.o.o. Smederevska Palanka;

2) za članove:

(1) prof. dr Petar Stanojević, profesor Vojne akademije i Fakulteta za mala i srednja preduzeća,

(2) Ivan Radetić, dipl. mašinski inženjer, Pro-ING d.o.o. Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-10626/2013

U Beogradu, 9. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 14. stav 2. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 66/13 i 94/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „TRANSNAFTA”

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Transnafta” imenuju se:

1) za predsednika:

– Branko Jokić, dipl. mašinski inženjer iz Beograda;

2) za članove:

(1) Đura Knežević, master geoloških nauka iz Novog Sada,

(2) Dušan Cvetković, dipl. inženjer tehnologije iz Leskovca,

(3) Darko Minić, dipl. inženjer mašinstva iz Novog Sada nezavisan član,

(4) Ranko Miketić, dipl. ekonomista, Javno preduzeće „Transnafta”, predstavnik zaposlenih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10637/2013

U Beogradu, 9. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar