116. sednica Vlade Republike Srbije, 6. decembar 2013. godine

Na osnovu tačke 3. stav 1. Odluke o obrazovanju Komisije za kontrolu postupka uništavanja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci („Službeni glasnik RS”, br. 19/12 i 97/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPKA UNIŠTAVANJA ODUZETIH PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI

I

U Komisiju za kontrolu postupka uništavanja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci imenuju se:

1) za predsednika:

– Jasna Markov Pećanac, viši savetnik u Odeljenju za opojne droge i prekursore u Ministarstvu zdravlja;

2) za članove:

(1) Dušan Ilić, savetnik u Odeljenju za opojne droge i prekursore u Ministarstvu zdravlja,

(2) Ivan Brandić, načelnik Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja narkotika u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala Uprave kriminalističke policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova,

(3) Saša Mitić, šef Odseka za prevenciju i suzbijanje delikata opojnih droga u Službi za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova,

(4) Branislav Galešev, republički inspektor za zaštitu životne sredine u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

(5) Igor Radoman, mlađi carinski inspektor Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja u Upravi carina u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-10583/2013

U Beogradu, 6. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar