Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA NAUČNOG INSTITUTA ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA „TEMERIN”

I

Razrešava se dr Spasoje Veselinović dužnosti direktora Naučnog instituta za reprodukciju i veštačko osemenjavanje domaćih životinja „Temerin”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11016/2013

U Beogradu, 20. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA NAUČNOG INSTITUTA ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA „TEMERIN”

SA SEDIŠTEM U TEMERINU

I

Imenuje se dr Miroslav Urošević za direktora Naučnog instituta za reprodukciju i veštačko osemenjavanje domaćih životinja „Temerin” sa sedištem u Temerinu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11017/2013

U Beogradu, 20. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA SUDSKU MEDICINU NIŠ

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Zavoda za sudsku medicinu Niš:

1. dr Dragan Radenković, predsednik,

2. Marko Filipović, član,

3. Radovan Mitić, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Zavoda za sudsku medicinu Niš:

1. Saša Veličković, predsednik,

2. Ljubiša Nikolić, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11019/2013

U Beogradu, 20. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA SUDSKU MEDICINU NIŠ

I

U Upravni odbor Zavoda za sudsku medicinu Niš imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Vladimir Živković, asistent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu;

2) za članove:

(1) dr Nikola Dimitrijević, doktor medicine iz Gadžinog Hana,

(2) Desanka Spasić, dipl. pravnik iz Niša.

II

U Nadzorni odbor Zavoda za sudsku medicinu Niš imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Sanja Smiljković Petrović, stručni saradnik na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu;

2) za člana:

(1) Božidar Stojanović, medicinski tehničar u penziji iz Niša.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11020/2013

U Beogradu, 20. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 20. stav 2. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 52/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA

„ZAVOD ZA UDŽBENIKE”

I

Imenuje se Meho Omerović, dipl. politikolog, za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11085/2013

U Beogradu, 20. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 109/09), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA

I

Postavlja se Milovan Ivanović za direktora Službe za upravljanje kadrovima.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11099/2013

U Beogradu, 20. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU SEKRETARA MINISTARSTVA FINANSIJA

I

Razrešava se Suzana Šulejić dužnosti sekretara Ministarstva finansija, zbog postavljenja na položaj sekretara Ministarstva finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11089/2013

U Beogradu, 20. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA FINANSIJA

I

Postavlja se Suzana Šulejić na položaj sekretara Ministarstva finansija, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11090/2013

U Beogradu, 20. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 23. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija” sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 70/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „POŠTA SRBIJE”, BEOGRAD

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd imenuju se:

1) za predsednika:

– Vesna Lončar, dipl. pravnik iz Beograda;

2) za članove:

(1) Milan Stevanović, dipl. matematičar iz Beograda,

(2) Dragan Grgurević, dipl. inženjer mašinstva iz Beograda,

(3) Goran Đerić, dipl. inženjer saobraćaja, Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Beograd, predstavnik zaposlenih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11123/2013

U Beogradu, 20. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar