120. sednica Vlade Republike Srbije, 18. decembar 2013. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA

I

Razrešava se Damjan Jović dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova – Sektor za bilateralnu saradnju, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10935/2013

U Beogradu, 18. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA

I

Razrešava se Ljubica Vasić dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova – Sektor za Evropsku uniju, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10607/2013

U Beogradu, 18. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE

I

Razrešava se Vladana Jović dužnosti pomoćnika ministra pravde i državne uprave – Sektor za normativne poslove, zbog stupanja na funkciju u državnom organu, sa 1. decembrom 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10825/2013

U Beogradu, 18. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU SEKRETARA MINISTARSTVA PRIVREDE

I

Razrešava se Danica Vasiljević dužnosti sekretara Ministarstva privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10701/2013-1

U Beogradu, 18. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU SEKRETARA MINISTARSTVA PRIVREDE

I

Postavlja se Danica Stojanović za sekretara Ministarstva privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10703/2013-1

U Beogradu, 18. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 34. stav 3. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA ARHIVA SRBIJE

I

Razrešava se dr Miroslav Perišić dužnosti direktora Arhiva Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10854/2013

U Beogradu, 18. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA ARHIVA SRBIJEUSTANOVE KULTURE

OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Imenuje se dr Miroslav Perišić za direktora Arhiva Srbije Ustanove kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10857/2013

U Beogradu, 18. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

FILMSKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešava se Milan Lučić dužnosti vršioca dužnosti direktora Filmskog centra Srbije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10764/2013

U Beogradu, 18. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA FILMSKOG CENTRA SRBIJEUSTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Imenuje se Mirjana Petrović za vršioca dužnosti direktora Filmskog centra Srbije – Ustanove kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10766/2013

U Beogradu, 18. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU NIŠ

I

Razrešava se doc. dr Dragan Krasić dužnosti direktora Klinike za stomatologiju Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9170/2013-1

U Beogradu, 18. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU NIŠ

I

Imenuje se prof. dr Nikola Burić za vršioca dužnosti direktora Klinike za stomatologiju Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9165/2013-1

U Beogradu, 18. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 20. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 54/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆASKIJALIŠTA SRBIJE

I

Imenuje se Vida Uzelac, dipl. ekonomista, za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10945/2013

U Beogradu, 18. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 218. stav 3. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, broj 31/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU OVLAŠĆENOG PREDSTAVNIKA U SKUPŠTINI AKCIONARA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA

OD VREDNOSTI

I

Razrešava se Milena Kovačević dužnosti ovlašćenog predstavnika u Skupštini akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10896/2013

U Beogradu, 18. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 218. stav 3. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, broj 31/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU OVLAŠĆENOG PREDSTAVNIKA U SKUPŠTINI AKCIONARA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA

OD VREDNOSTI

I

Imenuje se Aleksandra Dragović Delić, samostalni savetnik u Ministarstvu finansija, za ovlašćenog predstavnika u Skupštini akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10897/2013

U Beogradu, 18. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za javno zdravlje Niš:

1. Dragan Mihajlović, predsednik,

2. Dragoljub Milosavljević, član,

3. dr Predrag Cvetković, član,

4. prof. dr Borislav Kamenov, član,

5. mr sci. dr Dragan Bogdanović, član,

6. mr sci. dr Ljiljana Stošić, član,

7. doc. dr Biljana Kocić, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Instituta za javno zdravlje Niš:

1. Dušan Milić, predsednik,

2. Miloš Otašević, član,

3. dr Zvezdana Antić, član,

4. Branislav Kostić, član,

5. dr Dejan Milosavljević, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10966/2013

U Beogradu, 18. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ

I

U Upravni odbor Instituta za javno zdravlje Niš imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Saša Stanković, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu;

2) za članove:

(1) Boban Milosavljević, dipl. inženjer zaštite na radu iz Niša,

(2) Predrag Lazarević, strukovni menadžer iz Niša,

(3) Božidar Stojanović,

(4) prof. dr Dobrila Stanković, Institut za javno zdravlje Niš,

(5) prof. dr Zoran Veličković, Institut za javno zdravlje Niš,

(6) mr sci. med. dr Dragan Nikolić, Institut za javno zdravlje Niš.

II

U Nadzorni odbor Instituta za javno zdravlje Niš imenuju se:

1) za predsednika:

– Mara Krstić, dipl. pravnik iz Niša;

2) za članove:

(1) dr Miloš Milutinović, lekar iz Niša,

(2) dr Slobodanka Milovanović, lekar iz Niša,

(3) prof. dr Dušica Stojanović, Institut za javno zdravlje Niš,

(4) prim. dr Mariola Stojanović, Institut za javno zdravlje Niš.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10968/2013

U Beogradu, 18. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU NIŠ

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Klinike za stomatologiju Niš:

1. Jovica Lakićević, predsednik,

2. Dragan Stojiljković, član,

3. Slobodan Savatić, član,

4. dr Tomislav Kostić, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Klinike za stomatologiju Niš:

1. Gordana Đurđević, predsednik,

2. Branislav Krstić, član,

3. dr Nebojša Arsić, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10967/2013

U Beogradu, 18. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU NIŠ

I

U Upravni odbor Klinike za stomatologiju Niš imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Slavica Stojnev, doktor medicine iz Niša;

2) za članove:

(1) dr Radomir Pešić, doktor medicine, oftalmolog specijalista iz Niša,

(2) dr Tatjana Đorđević, lekar opšte stomatologije iz Niša,

(3) dr Ivan Kocić, doktor stomatologije iz Niša.

II

U Nadzorni odbor Klinike za stomatologiju Niš imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Aleksandar Marinković, doktor medicine, specijalista dečje hirurgije i ortopedije iz Niša;

2) za članove:

(1) dr Ivan Cvetković, doktor medicine, neurohirurg specijalista iz Niša,

(2) Marija Stojković iz Niša.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10969/2013

U Beogradu, 18. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

Razrešavaju se dužnosti u Nacionalnom savetu za regionalni razvoj članovi:

1. Ivica Eždenci,

2. Dragan Đilas,

3. Saša Stamenković.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10977/2013

U Beogradu, 18. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG SAVETA ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

Imenuje se Miloš Ignjatović, vršilac dužnosti direktora Nacionalne agencije za regionalni razvoj, za člana Nacionalnog saveta za regionalni razvoj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10980/2013

U Beogradu, 18. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar