123. sednica Vlade Republike Srbije, 30. decembar 2013. godine

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANJA

I

Imenuje se Aleksandar Đoković, predsednik Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik”, za člana Komisije za imenovanja, za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik”.

II

Ovim rešenjem stavlja se van snage Rešenje Vlade 24 Broj: 119-8314/2013 od 3. oktobra 2013. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11271/2013

U Beogradu, 30. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANJA

I

Imenuje se Branimir Stojanović, predsednik Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Šar planina”, za člana Komisije za imenovanja, za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Šar planina”.

II

Ovim rešenjem stavlja se van snage Rešenje Vlade 24 Broj: 119-8310/2013 od 3. oktobra 2013. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11275/2013

U Beogradu, 30. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANJA

I

Imenuje se mr Zoran Škobić, predsednik Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap”, za člana Komisije za imenovanja, za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap”.

II

Ovim rešenjem stavlja se van snage Rešenje Vlade 24 Broj: 119-8309/2013 od 3. oktobra 2013. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11278/2013

U Beogradu, 30. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANJA

I

Imenuje se dr Aleksandar Lučić, predsednik Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara”, za člana Komisije za imenovanja, za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara”.

II

Ovim rešenjem stavlja se van snage Rešenje Vlade 24 Broj: 119-8313/2013 od 3. oktobra 2013. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11276/2013

U Beogradu, 30. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANJA

I

Imenuje se Radovan Durutović, predsednik Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora”, za člana Komisije za imenovanja, za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora”.

II

Ovim rešenjem stavlja se van snage Rešenje Vlade 24 Broj: 119-8311/2013 od 3. oktobra 2013. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11272/2013

U Beogradu, 30. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANJA

I

Imenuje se Vladimir Cvijović, član Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike”, za člana Komisije za imenovanja, za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike”.

II

Ovim rešenjem stavlja se van snage Rešenje Vlade 24 Broj: 119-6630/2013 od 9. avgusta 2013. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11330/2013

U Beogradu, 30. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE I

DRŽAVNE UPRAVE

I

Razrešava se Nina Fira dužnosti pomoćnika ministra pravde i državne uprave – Sektor za ljudska i manjinska prava i ostvarivanje slobode udruživanja građana, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra pravde i državne uprave – Sektor za ljudska i manjinska prava i ostvarivanje slobode udruživanja građana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11353/2013

U Beogradu, 30. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE I

DRŽAVNE UPRAVE

I

Postavlja se Nina Fira na položaj pomoćnika ministra pravde i državne uprave – Sektor za ljudska i manjinska prava i ostvarivanje slobode udruživanja građana, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11352/2013

U Beogradu, 30. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE I

DRŽAVNE UPRAVE

I

Razrešava se Igor Todoroski dužnosti pomoćnika ministra pravde i državne uprave – Sektor za elektronsku upravu, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra pravde i državne uprave – Sektor za elektronsku upravu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11349/2013

U Beogradu, 30. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE I

DRŽAVNE UPRAVE

I

Postavlja se Igor Todoroski na položaj pomoćnika ministra pravde i državne uprave – Sektor za elektronsku upravu, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11351/2013

U Beogradu, 30. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE I

DRŽAVNE UPRAVE

I

Postavlja se Vladimir Davidović na položaj pomoćnika ministra pravde i državne uprave – Sektor za normativne poslove, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11350/2013

U Beogradu, 30. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM U MINISTARSTVU PRAVDE I

DRŽAVNE UPRAVE

I

Postavlja se Vladimir Ćeklić na položaj pomoćnika direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom – Sektor za preuzimanje i upravljanje oduzetom imovinom u Ministarstvu pravde i državne uprave, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11346/2013

U Beogradu, 30. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I SEKRETARA SAVETA

ZA MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za međunarodno privatno pravo:

1) Vojkan Simić, član,

2) mr Milisav Čogurić, član,

3) Ranko Dragnić, član,

4) dr Božidar Jovanović, član,

5) Vojka Janjić, sekretar.

II

U Savet za međunarodno privatno pravo imenuju se:

1) za članove:

(1) Ljiljana Blagojević, pomoćnik ministra pravde i državne uprave,

(2) Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda,

(3) Jasminka Obućina, sudija Privrednog apelacionog suda,

(4) dr Slavoljub Carić, načelnik Odeljenja za međunarodne pravne poslove u Ministarstvu spoljnih poslova;

2) za sekretara:

– Snežana Đurđević, načelnik Odeljenja za međunarodnu pravnu pomoć u građanskim stvarima u Ministarstvu pravde i državne uprave.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11263/2013

U Beogradu, 30. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME„TORLAK”

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”:

1. dr Vesna Kovačević Jovanović,

2. Borislav Nedeljković,

3. Jadranka Dikić.

II

Razrešavaju se dužnosti člana Nadzornog odbora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”:

1. Olga Popović,

2. mr sci. med. Katarina Radojević.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11286/2013

U Beogradu, 30. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME„TORLAK”

I

U Upravni odbor Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” imenuju se za članove:

1) dr Slavica Rakić Adrović, specijalista imunologije, Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”,

2) Jadranka Dikić, dipl. pravnik, Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”,

3) Anđelka Marković Milin, dipl. ekonomista, Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”.

II

U Nadzorni odbor Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” imenuju se za članove:

1) Spomenka Pavlović, dipl. hemičar, specijalista biohemijskih nauka, Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”,

2) mr Stanka Bekčić, dipl. inženjer tehnologije, specijalista biotehnologije, Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11288/2013

U Beogradu, 30. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA RADNE GRUPE ZA DEFINISANJE NACIONALNE ŠIROKOPOJASNE MREŽE U REPUBLICI SRBIJI

I

Razrešava se Lazar Krstić dužnosti člana Radne grupe za definisanje nacionalne širokopojasne mreže u Republici Srbiji.

II

Imenuje se Boris Dragović, šef Kabineta ministra finansija, za člana Radne grupe za definisanje nacionalne širokopojasne mreže u Republici Srbiji.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11355/2013

U Beogradu, 30. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA „SRBIJAŠUME”

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume” imenuju se:

1) za predsednika:

– Miloš Srećković, dipl. pravnik iz Novog Sada;

2) za članove:

(1) Saša Stamatović, dipl. inženjer šumarstva iz Beograda, nezavisan član,

(2) Boban Đurović, dipl. inženjer šumarstva iz Podunavaca,

(3) Saša Radulović, dipl. inženjer šumarstva iz Beograda,

(4) Seniša Jovanović, dipl. inženjer šumarstva, Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume”, predstavnik zaposlenih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11210/2013-1

U Beogradu, 30. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA DAVANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

I

Razrešava se Svetlana Stojković dužnosti člana Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava.

II

Imenuje se Slavica Manojlović, rukovodilac Grupe za sistem finansiranja plata u Ministarstvu finansija, za člana Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11395/2013

U Beogradu, 30. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 38. stav 4. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, br. 72/12 i 76/13), a u vezi sa članom 30. stav 3. Zakona o o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Razrešava se Ivan Simič dužnosti vršioca dužnosti direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija i privrede sa 31. decembrom 2013. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11399/2013

U Beogradu, 30. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar