124. sednica Vlade Republike Srbije, 16. jul 2009. godine

Na osnovu tačke 3. st. 3. i 4. Odluke o obrazovanju Komisije Republike Srbije za saradnju sa Organizacijom ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu (Unesko) („Službeni glasnik RS”, broj 91/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA I GENERALNOG SEKRETARA

KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE ZA SARADNjU SA ORGANIZACIJOM UJEDINjENIH NACIJA ZA PROSVETU, NAUKU I KULTURU – UNESKO

I

U Komisiju Republike Srbije za saradnju sa Organizacijom ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu – Unesko imenuju se:

1. za članove:

1) prof. dr Radivoje Mitrović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete;

2) Vesna Fila, pomoćnik ministra prosvete;

3) Radoslav Zelenović, direktor Jugoslovenske kinoteke;

4) Borivoje Dimitrijević, direktor Narodnog muzeja Zaječar;

5) prof. dr Anđelka Mihajlov, redovni profesor Fakulateta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu;

6) mr Gordana Brun, predsednik Udruženja građana „Škola za opstanak”;

7) dr Ratko Kadović, dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

8) prof. dr Snežana Pajović, državni sekretar u Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj;

9) dr Branka Vasiljević, naučni savetnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo;

10) Nataša Radović, šef Odseka za implementaciju projekata, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo;

11) Vladimir Stanković, savertnik u Sektoru za međunarodnu saradnju, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo;

12) dr Gordana Zindović Vukadinović, vanredni profesor pedagogije Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

13) prof. dr Mišo Kulić, profesor Fakulteta za uslužni biznis, Sremska Kamenica;

14) Vera Pavlović Lončarski, direktor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture;

15) dr Predrag J. Marković, naučni savetnik, Institut za savremenu istoriju;

16) akademik Nikola Tasić;

17) prof. dr Jasna Janićijević, profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

18) prof. dr Radovan Bigović, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univeziteta u Beogradu;

19) Jovan Ćirilov, dramaturg i publicista;

20) Isidora Žebeljan;

21) dr Jovan Ž. Despotović, docent Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

22) dr Dragan Milovanović, redovni profesor Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

23) dr Vladimir Kostić, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

24) Žaklina Nikolić Kušić, generalni direktor Publicis grupe u Beogradu;

25) dr Srbobran Branković, vanredni profesor, Megatrend univerzitet;

2. za generalnog sekretara:

– Jasna Zrnović, šef Odseka za Unesko u Ministarstvu spoljnih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4403/2009

U Beogradu, 16. jula 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik RS”, br. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-ispravka i 123/07-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ, IZGRADNjU I UREĐENjE TURISTIČKOG CENTRA „BABIN ZUB” NA STAROJ PLANINI

I

Razrešava se mr Aleksandar Vučićević dužnosti vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za razvoj, izgradnju i uređenje turističkog centra „Babin zub” na Staroj planini.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4467/2009

U Beogradu, 16. jula 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik RS”, br. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-ispravka i 123/07-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA „STARA PLANINA”, KNjAŽEVAC

I

Imenuje se Jasmina Rakočević za direktora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina”, Knjaževac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4412/2009

U Beogradu, 16. jula 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Ružica Stojiljković dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za pripremu budžeta, Ministarstvo finansija, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za pripremu budžeta u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4459/2009

U Beogradu, 16. jula 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Ružica Stojiljković na položaj pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za pripremu budžeta u Ministasrtvu finansija, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4525/2009

U Beogradu, 16. jula 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. stav 1. Odluke o osnivanju Privrednog društva „Centar za strna žita” d.o.o. Kragujevac („Službeni glasnik RS”, broj 78/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA

„CENTAR ZA STRNA ŽITA”, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, KRAGUJEVAC

I

Imenuje se Živomir Vučković za direktora Privrednog društva „Centar za strna žita”, društvo s ograničenom odgovornošću, Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4516/2009

U Beogradu, 16. jula 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA INFRASTRUKTURU

I

Postavlja se Milorad Ilić za pomoćnika ministra za infrastrukturu – Sektor za drumski transport.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4532/2009

U Beogradu, 16. jula 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA

UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Branislav Tončić za direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4540/2009

U Beogradu, 16. jula 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr.zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA

U SKUPŠTINU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „DVADESETPRVI MAJ – FABRIKA TURBOMOTORA I TRANSMISIJA”, BEOGRAD

I

U Skupštinu Društva sa ograničenom odgovornošću „Dvadesetprvi maj – Fabrika turbomotora i transmisija”, Beograd, kao predstavnici društvenog kapitala izvan preduzeća imenuju se:

1. Ivan Đukanović, diplomirani ekonomista;

2. Nenad Laketić, diplomirani pravnik;

3. Tanja Milosavljević, diplomirani ekonomista;

4. Biljana Petrović, diplomirani pravnik;

5. Đorđe Čabarkapa, diplomirani menadžer hotelijerstva;

6. Sandra Vuković, diplomirani ekonomista;

7. Dragana Dobrilović, diplomirani pravnik.

Ovlašćenja predsednika Skupštine vršiće Dragana Dobrilović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4548/2009

U Beogradu, 16. jula 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr.zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA

U SKUPŠTINU I UPRAVNI ODBOR DRUŠTVENOG PREDUZEĆA FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA „RAVANICA”, ĆUPRIJA

I

U Skupštinu Društvenog preduzeća Fabrika konditorskih proizvoda „Ravanica”, Ćuprija, imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Slađan Rakić, veterinarski tehničar, referent u JKP „Gradske tržnice”, Kragujevac;

2. Gligor Grigorov, diplomirani građevinski inženjer, direktor Građevinsko-zanatske zadruge „Standard”;

3. Vladan Arsić, diplomirani ekonomista, direktor Filijale Jagodina Nacionalne službe za zapošljavanje.

Ovlašćenja predsednika Skupštine vršiće Vlada Arsić.

II

U Upravni odbor Društvenog preduzeća Fabrika konditorskih proizvoda „Ravanica”, Ćuprija, imenuju se za predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Dragan Andrejić, policajac u penziji;

2. Dejan Savić, diplomirani geograf-turizmolog, direktor „Turističke organizacije Požarevac”, Požarevac;

3. Vuk Perić, diplomirani inženjer, direktor Sektora za aukcije u Agenciji za privatizaciju.

Ovlašćenja predsednika Upravnog odbora vršiće Vuk Perić.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4550/2009

U Beogradu, 16. jula 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr.zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA

U SKUPŠTINI I UPRAVNOM ODBORU DRUŠTVENOG PREDUZEĆA FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA „RAVANICA”, ĆUPRIJA

I

Razrešavaju se dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Skupštini Društvenog preduzeća Fabrika konditorskih proizvoda „Ravanica”, Ćuprija:

1. Miroslav Stanisavljević;

2. Dušan Petković;

3. Dušan Vuković.

II

Razrešavaju se dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru Društvenog preduzeća Fabrika konditorskih proizvoda „Ravanica”, Ćuprija:

1. Dragiša Ilić;

2. mr sci. Dušan Puača;

3. Ivan Đukanović.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4557/2009

U Beogradu, 16. jula 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Razrešava se mr Momčilo Jagodić dužnosti sekretara Ministarstva za Kosovo i Metohiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4585/2009

U Beogradu, 16. jula 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA MINISTARSTVA ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Vesna Koković za sekretara Ministarstva za Kosovo i Metohiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4586/2009

U Beogradu, 16. jula 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar