Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Alpha Bank Srbija a.d, Vojvođanske banke a.d Novi Sad i Piraeus Bank a.d. Beograd

PREDLOG ZAKONA

O ZADUŽIVANjU REPUBLIKE SRBIJE KOD ALPHA BANK SRBIJA A.D, VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD I

PIRAEUS BANK A.D. BEOGRAD

Član 1.

Republika Srbija zadužiće se, u iznosu od 90 miliona evra kod Alpha Bank Srbija a.d, Vojvođanska banka a.d. Novi Sad i Piraeus Bank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banke) za finansiranje budžetskog deficita.

Član 2.

Zaduživanje iz člana 1. ovog zakona izvršiće se zaključivanjem ugovora o dugoročnom kreditu, i to:

1) između Republike Srbije kao zajmoprimca i Alpha Bank Srbija a.d, kao zajmodavca, u iznosu od 30 miliona evra;

2) između Republike Srbije, kao zajmoprimca i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, kao zajmodavca, u iznosu od 20 miliona evra;

3) između Republike Srbije, kao zajmoprimca i Piraeus Bank a.d. Beograd, kao zajmodavca, u iznosu od 40 miliona evra.

Član 3.

Ugovori iz člana 2. ovog zakona sadržaće obavezno sledeće elemente:

1) kamatna stopa jednaka zbiru jednomesečne referentne kamatne stope za zaduživanje u evrima (EURIBOR) i fiksne kamatne marže od 4,75%;

2) troškovi obrade i puštanja kredita u tečaj u visini od 1% od iznosa kredita;

3) period otplate kredita u trajanju od 60 meseci, uključujući period mirovanja otplate od 12 meseci, računajući od dana puštanja prve tranše kredita u tečaj;

4) pravo zajmoprimca na prevremenu otplatu kredita bez plaćanja naknade zajmodavcu.

Član 4.

Sredstva pribavljena od banaka na osnovu ugovora iz člana 2. ovog zakona koristiće se za finansiranje budžetskog deficita.

Član 5.

Sredstva za izmirivanje obaveza po osnovu ugovora iz člana 2. ovog zakona obezbeđivaće se u budžetu Republike Srbije.

Republika Srbija obezbeđivaće sredstva iz stava 1. ovog člana u budžetu za tekuću godinu za izmirenje dospelih obaveza, u skladu sa odredbama ugovora.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI, ODNOSNO PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. tač. 8. i 15. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom i druge ekonomske i socijalne odnose od opšteg interesa. Istovremeno član 5. stav 2. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) propisuje da Narodna skupština Republike Srbije odlučuje o zaduživanju Republike putem uzimanja dugoročnih kredita.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje zakona o zaduženju Republike Srbije kod Alpha Bank Srbija a.d, Vojvođanske banke a.d. Novi Sad i Piraeus Bank a.d. Beograd sadržani su u članu 5. stav 2. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i članu 2. stav 1. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09).

Naime, članom 5. stav 2. Zakona o javnom dugu propisano je da Narodna skupština Republike Srbije odlučuje o zaduživanju Republike putem uzimanja dugoročnih kredita.

Članom 2. stav 1. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu propisano je da se sredstva za finansiranje budžetskog deficita obezbeđuju, između ostalog, iz kredita.

Vlada je, u cilju pribavljanja finansijskih sredstava potrebnih za finansiranje budžetskog deficita, donela Zaključak Vlade 05 Broj: 401-1971/2009-1, od 3. aprila 2009. godine, kojim je prihvaćena Informacija o potrebi zaduživanja Republike Srbije radi finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja duga Republike Srbije i pokretanja postupka javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za zaduživanje uzimanjem dugoročnog kredita i ovlastila Ministarstvo finansija da, u ime i za račun Republike Srbije, sprovede postupak javne nabavke finansijskih usluga – kredita kod poslovnih banaka za potrebe finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja duga Republike Srbije.

Istovremeno, Vlada je na napred navedenoj sednici donela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke finansijskih usluga – kredita kod poslovnih banaka za finansiranje budžetskog deficita i refinansiranja duga Republike Srbije i Rešenje o obrazovanju komisije za javnu nabavku finansijskih usluga – kredita kod poslovnih banaka za potrebe finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja duga Republike Srbije, 05 Broj: 119-1973/2009-1.

Javna nabavka sprovedena je primenom pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva, shodno odredbi člana 24. stav 1. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 116/08).

Tokom sprovođenja postupka javne nabavke utvrđeno je da su tri poslovne banke koje su učestvovale u postupku, i to Alpha Bank Srbija a.d, Vojvođanska banka a.d. Novi Sad i Piraeus Bank a.d. Beograd, podnele istovetnu ponudu koja je ocenjena kao najpovoljnija.

Na osnovu Izveštaja komisije za javnu nabavku finansijskih usluga kredita kod poslovnih banaka za potrebe finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja duga Republike Srbije, Vlada je na sednici održanoj 10. jula 2009. godine donela Odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke finansijskih usluga – kredita kod poslovnih banaka za potrebe finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja duga Republike Srbije (u daljem tekstu: Odluka).

Odlukom je kao najpovoljnija odabrana ponuda koju su podnele sledeće poslovne banke, i to:

Alpha Bank Srbija a.d, kredit u iznosu od 30 miliona evra;

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, kredit u iznosu od 20 miliona evra;

Piraeus Bank a.d. Beograd, kredit u iznosu od 40 miliona evra.

Najpovoljnija ponuda je odabrana primenom kriterijuma najniže ponuđene cene, koja je izražena kroz efektivnu kamatnu stopu i jednaka je zbiru jednomesečne referentne kamatne stope za valutu evro (jednomesečni EURIBOR), fiksne kamatne marže od 4,75% i provizije od 1%.

Takođe, prilikom sprovođenja postupka javne nabavke utvrđeni su i sledeći bitni elementi ugovora o kreditu:

period otplate kredita u trajanju od 5 godina, uključujući period mirovanja otplate od 12 meseci;

polugodišnja otplata kredita;

pravo zajmoprimca na prevremenu otplatu kredita bez plaćanja naknade.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. predviđa se zaduživanje Republike Srbije u iznosu od 90 miliona evra kod Alpha Bank Srbija a.d, Vojvođanske banke a.d. Novi Sad i Piraeus Bank a.d. Beograd za potrebe finansiranja budžetskog deficita.

Odredbom člana 2. propisuje se na koji način, i u kojim iznosima će se izvršiti zaduživanje Republike Srbije kod Alpha Bank Srbija a.d, Vojvođanske banke a.d. Novi Sad i Piraeus Bank a.d. Beograd.

Odredbom člana 3. propisuju se uslovi pod kojima će se izvršiti zaduživanje Republike Srbije kod Alpha Bank Srbija a.d, Vojvođanske banke a.d. Novi Sad i Piraeus Bank a.d. Beograd.

Odredbom člana 4. propisuje se za koje namene će se koristiti sredstva pribavljena zaduživanjem Republike Srbije.

Odredbom člana 5. propisuje se da se sredstva za izmirivanje obaveza po osnovu ugovora koji će se zaključiti sa Alpha Bank Srbija a.d, Vojvođanskom bankom a.d. Novi Sad i Piraeus Bank a.d. Beograd obezbeđuju u budžetu Republike Srbije.

Odredbom člana 6. uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 164. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 14/09-prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je zaključivanje ugovora o kreditu, u cilju obezbeđivanja potrebnih novčanih sredstava za finansiranje ostvarivanja nadležnosti Republike Srbije, uslovljeno stupanjem na snagu ovog zakona.

Ostavite komentar