127. sednica Vlade Republike Srbije, 14. januar 2014. godine

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Razrešava se Krstimir Pantić dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-267/2014

U Beogradu, 14. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, broj 129/07), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i tačke 4. stav 4. Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Kosovska Mitrovica i obrazovanju Privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica („Službeni glasnik RS”, broj 80/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA PRIVREMENOG ORGANA

OPŠTINE KOSOVSKA MITROVICA

I

Razrešava se Krstimir Pantić dužnosti predsednika Privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-269/2014

U Beogradu, 14. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, br. 72/12 i 76/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), na sednici održanoj dana 14. januara 2014. godine, postupajući po presudi Upravnog suda 19 U. 11775/12 od 17. oktobra 2013. godine, a u pravnoj stvari prestanka rada na položaju direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija dr Dragutina Radosavljevića iz Kragujevca, ul. Milovana Gušića br. 23/16, na predlog Ministarstva finansija,

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA PORESKE UPRAVE

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Dr Dragutinu Radosavljeviću prestaje rad na položaju direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija s obzirom da imenovani kao državni službenik na položaju nije ostvarivao rezultate u svom radu čime su ispunjeni uslovi iz člana 38. stav 1. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, br. 72/12 i 76/13), sa 9. avgustom 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-288/2014

U Beogradu, 14. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 167a stav 4. Zakona o preskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13 i 108/13), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU ZAMENIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Miodrag Pavićević za zamenika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-287/2014

U Beogradu, 14. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar