Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Postavlja se Anja Rović za državnog sekretara u Ministarstvu za evropske integracije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8315/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Razrešava se mr Đorđe Milić dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8223/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se mr Đorđe Milić na položaj pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8224/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Razrešava se Jovanka Atanacković dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za stambenu i arhitektonsku politiku, komunalne delatnosti i energetsku efikasnost, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za stambenu i arhitektonsku politiku, komunalne delatnosti i energetsku efikasnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8221/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Jovanka Atanacković na položaj pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za stambenu i arhitektonsku politiku, komunalne delatnosti i energetsku efikasnost, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8222/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Darinka Đuran za vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za građevinske poslove, sprovođenje objedinjene procedure i ozakonjenje od 30. avgusta 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8248/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Saša Stojanović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za drumski transport, puteve i bezbednost saobraćaja od 7. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8250/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Zoran Ilić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za vazdušni saobraćaj i transport opasne robe od 4. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8249/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Maja Matija Ristić za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture od 16. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8251/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se prof. dr Miloš Banjac za vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike – Sektor za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije od 14. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8371/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA

MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Razrešava se Vanja Jovanović dužnosti vršioca dužnosti sekretara Ministarstva rudarstva i energetike, zbog postavljenja na položaj sekretara Ministarstva rudarstva i energetike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8368/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA

RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se Vanja Jovanović na položaj sekretara Ministarstva rudarstva i energetike, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8369/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA

ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

I

Postavlja se Bojana Stanić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za rad i zapošljavanje, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8121/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Ljilja Jovanović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za imovinsko-pravne poslove od 16. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8273/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Milica Jovanović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije od 8. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8275/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Milena Kovačević za vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za kontrolu javnih sredstava od 8. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8276/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se dr Nataša Kovačević za vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za fiskalni sistem od 4. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8278/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se mr Larisa Zdravković za vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija ‒ Sektor za internu kontrolu i internu reviziju od 3. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8277/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Dušan Čarkić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija ‒ Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije od 17. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8279/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Snežana Veličković za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave ‒ Sektor za obrazovanje, komunikaciju i međunarodnu saradnju u Ministarstvu finansija od 7. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8280/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE CARINA

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Miloš Tomić za vršioca dužnosti direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija od 14. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8271/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se doc. dr Željko Radovanović za vršioca dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija od 9. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8269/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se dr Sofija Radulović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za finansijske, investicione i pravne poslove u Ministarstvu finansija od 14. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8272/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Daria Janjić Nišavić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za međunarodnu saradnju od 31. avgusta 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8101/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Nenad Vujović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor poljoprivredne inspekcije od 31. avgusta 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8103/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME

U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Saša Stamatović za vršioca dužnosti direktora Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede od 28. avgusta 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8106/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Dragoslav Milutinović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za odobravanje projekata u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede od 28. avgusta 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8107/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Bojan Živković za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za ekonomsko-finansijske poslove u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede od 28. avgusta 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8109/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

U MINISTARSTVU PRAVDE

I

Postavlja se dr Marko Nikolić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama – Sektor za odnose sa crkvama i verskim zajednicama i opšte poslove u Ministarstvu pravde od 3. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8053/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA

OMLADINE I SPORTA

I

Postavlja se Darko Udovičić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra omladine i sporta – Sektor za sport, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8339/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 48/10), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Razrešava se Ksenija Milenković dužnosti vršioca dužnosti direktora Kancelarije za evropske integracije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8325/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA

ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Postavlja se Ksenija Milenković za vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije – Sektor za koordinaciju procesa pristupanja, koordinaciju pripreme i sprovođenja Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije i praćenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8316/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 7. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 48/10), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Razrešava se Mihajilo Dašić dužnosti vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za evropske integracije – koordinatora za fondove Evropske unije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8326/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA

ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Postavlja se Mihajilo Dašić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije – Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnju sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom nivou radi efikasnijeg korišćenja fondova, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8319/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 8. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 48/10), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Razrešava se Branko Budimir dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije – Sektor za koordinaciju procesa pristupanja i praćenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju – ekonomski kriterijumi.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8327/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA

ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Postavlja se Branko Budimir za vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije – Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8318/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA

ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Postavlja se Tamara Delić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije – Sektor za komunikacije i obuku i pripremu srpske verzije pravnih tekovina Evropske unije, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8320/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE

I

Postavlja se Dijana Ilić Zogović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike – Sektor za razvoj i unapređenje javnih politika od 31. avgusta 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8225/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 7. stav 1. Uredbe o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RSˮ, br. 63/13, 73/17 – dr. propis i 76/17), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Aleksandar Rebić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za pravne i informaciono-dokumentacione i administrativne poslove od 8. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8212/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini („Službeni glasnik RS”, broj 24/15), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI

I

Razrešava se Nada Obradović dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini – Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8110/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 46. stav 1, a u vezi sa članom 53. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU MANDATA IZVRŠNIH DIREKTORA U ODBORU DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ PUTNIKA

SRBIJA VOZ”, BEOGRAD

I

Konstatuje se da je prestao mandat izvršnim direktorima u Odboru direktora Akcionarskog društva za železnički prevoz putnika „Srbija Voz”, Beograd 26. avgusta 2017. godine:

1. Jugoslavu Joviću,

2. Vesni Brajović,

3. Vesni Radosavljević.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8186/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 52. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ PUTNIKA

SRBIJA VOZ”, BEOGRAD

I

Imenuje se Jugoslav Jović za vršioca dužnosti generalnog direktora Akcionarskog društva za železnički prevoz putnika „Srbija Voz”, Beograd od 26. avgusta 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8182/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 46. stav 1, a u vezi sa članom 53. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU MANDATA IZVRŠNIH DIREKTORA U ODBORU DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ ROBE

SRBIJA KARGO”, BEOGRAD

I

Konstatuje se da je prestao mandat izvršnim direktorima u Odboru direktora Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija kargo”, Beograd 26. avgusta 2017. godine:

1. Miroljubu Jevtiću,

2. Zvezdani Pavićević,

3. Radoljubu Gemaljeviću.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8187/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 52, a u vezi sa članom 53. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ ROBE

SRBIJA KARGO”, BEOGRAD

I

Imenuje se dr Miroljub Jevtić za vršioca dužnosti generalnog direktora Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija kargo”, Beograd od 26. avgusta 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8184/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 4. stav 1. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Mađarske („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

ZAJEDNIČKE KOMISIJE SA MAĐARSKOM

I

Konstatuje se da je Goranu Kneževiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Zajedničke komisije sa Mađarskom 29. juna 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8091/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 4. stav 1. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Mađarske („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

ZAJEDNIČKE KOMISIJE SA MAĐARSKOM

I

Imenuje se Goran Knežević, ministar privrede, za predsednika srpskog dela Zajedničke komisije sa Mađarskom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8092/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 5. stav 1. Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Slovačke Republike o ekonomskoj saradnji („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 14/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITE KOMISIJE SA SLOVAČKOM REPUBLIKOM

I

Konstatuje se da je prof. dr Zorani Mihajlović prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Slovačkom Republikom 29. juna 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8233/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 5. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Grčke o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 3/03) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG

KOMITETA SA REPUBLIKOM GRČKOM

I

Konstatuje se da je Aleksandru Vulinu prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta sa Republikom Grčkom 29. juna 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8234/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 5. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Grčke o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 3/03) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG

KOMITETA SA REPUBLIKOM GRČKOM

I

Imenuje se Aleksandar Vulin, ministar odbrane, za predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta sa Republikom Grčkom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8232/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 4. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 1/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA CRNOM GOROM

I

Konstatuje se da je Goranu Kneževiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku saradnju sa Crnom Gorom 29. juna 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8089/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 4. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 1/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE

KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA CRNOM GOROM

I

Imenuje se Goran Knežević, ministar privrede, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku saradnju sa Crnom Gorom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8088/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 3. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o ekonomskoj saradnji („Službeni glasnik RS- Međunarodni ugovori”, broj 1/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKOG KOMITETA ZA EKONOMSKU SARADNJU SA REPUBLIKOM TURSKOM

I

Konstatuje se da je dr Rasimu Ljajiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Zajedničkog komiteta za ekonomsku saradnju sa Republikom Turskom 29. juna 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8265/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 3. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o ekonomskoj saradnji („Službeni glasnik RS- Međunarodni ugovori”, broj 1/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKOG KOMITETA ZA EKONOMSKU SARADNJU SA REPUBLIKOM TURSKOM

I

Imenuje se dr Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, za predsednika srpskog dela Zajedničkog komiteta za ekonomsku saradnju sa Republikom Turskom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8264/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 5. stav 1. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Veća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 105/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

ZAJEDNIČKE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNJU SA BOSNOM

I HERCEGOVINOM

I

Konstatuje se da je dr Rasimu Ljajiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Zajedničke komisije za ekonomsku saradnju sa Bosnom i Hercegovinom 29. juna 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8263/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 5. stav 1. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Veća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 105/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE KOMISIJE

ZA EKONOMSKU SARADNJU SA BOSNOM I HERCEGOVINOM

I

Imenuje se dr Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, za predsednika srpskog dela Zajedničke komisije za ekonomsku saradnju sa Bosnom i Hercegovinom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8262/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 29. Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 105/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

ZAJEDNIČKOG KOMITETA SA REPUBLIKOM TURSKOM

I

Konstatuje se da je Jagodi Lazarević prestala dužnost predsednika srpskog dela Zajedničkog komiteta sa Republikom Turskom 29. juna 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8268/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 29. Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 105/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKOG KOMITETA SA REPUBLIKOM TURSKOM

I

Imenuje se Jagoda Lazarević, savetnik potpredsednika Vlade dr Rasima Ljajića, za predsednika srpskog dela Zajedničkog komiteta sa Republikom Turskom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8267/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA LEČENJE I REHABILITACIJUNIŠKA BANJA”, NIŠ

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš:

1. Dušica Ignjatović,

2. ass. mr sci. dr Valentina Živković.

II

U Upravni odbor Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš imenuju se za članove:

1. Jadranka Miljković, pravnik, Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš,

2. Ljubinka Đokić, medicinska sestra, Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8202/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), a u vezi sa članom 1. stav 1.3. Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj od 9. juna 2017. godine,

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU SRPSKOG DELA SAVETA ZA KOORDINACIJU PROJEKATA

I

U srpski deo Saveta za koordinaciju projekata imenuju se:

1. za predsedavajućeg:

– Danijel Nikolić, šef Kabineta Generalnog sekretara Vlade;

2. za članove:

1) Žikica Nestorović, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave,

2) Veljko Odalović, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova,

3) Maja Majić, predstavnik Ministarstva za evropske integarcije,

4) Marija Žižik, savetnik u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8199/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG KOMITETA

ZA OLAKŠICE U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU

I

Imenuje se Biljana Miškov, savetnik u Ministarstvu zaštite životne sredine, za člana Nacionalnog komiteta za olakšice u vazdušnom saobraćaju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8219/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu tačke 6. stav 6. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 , 79/14 i 92/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešava se Gordana Predić dužnosti člana Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8310/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu tačke 6. stav 6. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 , 79/14 i 92/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Imenuje se prof. dr Vladimir Džamić, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, za člana Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8313/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14, 79/14 i 92/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA

I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA OBRAZOVANJE I KULTURU KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za obrazovanje i kulturu:

1) Gordana Predić, predsednik,

2) Biljana Stojanović, zamenik predsednika,

3) Mirko Ožegović, sekretar,

4) Katarina Ranđić, zamenik sekretara.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8307/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14, 79/14 i 92/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA

I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA OBRAZOVANJE I KULTURU KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

U Pregovaračku grupu za obrazovanje i kulturu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Vladimir Džamić, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

2) za zamenika predsednika:

– Biljana Stojanović, rukovodilac Grupe za planiranje i pripremu projekata u okviru instrumenata za predpristupnu pomoć u Sektoru za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

3) za sekretara:

– Mirko Ožegović, rukovodilac Grupe za sprovođenje projekata u okviru instrumenata za predpristupnu pomoć u Sektoru za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

4) za zamenika sekretara:

– Katarina Ranđić, Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8309/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu tačke 3. stav 1. Odluke o Nacionalnom savetu za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom („Službeni glasnik RS”, broj 49/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM

I

U Rešenju o imenovanju predsednika i članova Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom („Službeni glasnik RS”, broj 56/17), u delu I, tačka 2), posle podtačke (7) dodaje se podtačka (8), koja glasi:

„(8) ministar nadležan za trgovinu, turizam i telekomunikacije.”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8266/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA KRAGUJEVAC

I

Razrešava se Ivana Maraš Jovanović dužnosti vršioca dužnosti direktora Studentskog kulturnog centra Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8347/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA KRAGUJEVAC

I

Imenuje se Ivana Maraš Jovanović za direktora Studentskog kulturnog centra Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8346/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI KOMESARA

KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

I

Postavlja se Vladimir Cucić za vršioca dužnosti komesara Komesarijata za izbeglice i migracije od 7. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8416/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Ostavite komentar