131. sednica Vlade Republike Srbije, 27. jul 2009. godine

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 46/09), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA DECENTRALIZACIJU

REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se Marinika Čobanu za zamenika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4862/2009

U Beogradu, 27. jula 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 46/09), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA DECENTRALIZACIJU

REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se Nebojša Vrebalov za pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4864/2009

U Beogradu, 27. jula 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 46/09), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA DECENTRALIZACIJU

REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se Nataša Dragojlović za pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4863/2009

U Beogradu, 27. jula 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 13. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje nuklearnim objektima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 50/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA

„NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE”

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije” imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Uranija Kozmidis Luburić, redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu;

2. za zamenika predsednika:

– Jadranka Đuričić, viši savetnik, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj;

3. za članove:

1) dr Ilija Plećaš, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke „Vinča”;

2) mr Slavko Dimović, istraživač, Institut za nuklearne nauke „Vinča”;

3) Slaviša Simić, samostalni savetnik, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja;

4) dr Milan Pešić, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke „Vinča”;

5) Milutin Božović, pravnik, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4746/2009-1

U Beogradu, 27. jula 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar