Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu o pravnom statusu Regionalnog centra za životnu sredinu u Republici Srbiji

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEđU REPUBLIKE SRBIJE I REGIONALNOG CENTRA ZA žIVOTNU SREDINU ZA CENTRALNU I ISTOčNU EVROPU O PRAVNOM STATUSU REGIONALNOG CENTRA ZA žIVOTNU SREDINU U REPUBLICI SRBIJI

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu o pravnom statusu Regionalnog centra za životnu sredinu u Republici Srbiji, sačinjen u Sent Andreji 27. juna 2008.g, u originalu na srpskom i engleskom jeziku .

Član 2.

Tekst Sporazuma između Republike Srbije i Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu o pravnom statusu Regionalnog centra za životnu sredinu u Republici Srbiji, u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEđU

REPUBLIKE SRBIJE

I

REGIONALNOG CENTRA ZA žIVOTNU SREDINU ZA CENTRALNU I ISTOčNU EVROPU

O

PRAVNOM STATUSU REGIONALNOG CENTRA ZA ŽIVOTNU SREDINU U REPUBLICI SRBIJI

Republika Srbija i Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), u daljem tekstu: Strane ovog sporazuma,

POZDRAVLJAJUćI aktivnost Regionalnog Centra za životnu sredinu u Republici Srbiji na planu unapređenja saradnje u oblasti zaštite životne sredine u zemljama Centralne i Istočne Evrope,

PODSEćAJUćI da je Republika Srbija potpisnica Osnivačke povelje Regionalnog Centra za životnu sredinu od 1991. godine i da je Republika Srbija potvrdila i zadržala ovaj status potpisivanjem Povelje REC iz 1996. god.,

POTVRđUJUćI da je Regionalnom centru za životnu sredinu dodeljena misija unapređenja regionalne saradnje i javnog učešća u svim pitanjima koja se tiču životne sredine, time pružajući podršku zemljama Centralne i Istočne Evrope prilikom tranzicije na demokratska civilna društva,

U NADI da će REC nastaviti da doprinosi naporima za rekonstrukciju životne sredine u Republici Srbiji,

POTVRđUJUćI pravni status REC utvrđen Poveljom iz 1996. godine,

POZIVAJUćI SE na Deklaraciju potpisnica Povelje REC na 15-toj godišnjici od osnivanja REC-a, a posebno u vezi sa odredbama o harmonizaciji pravnog statusa REC.

SMATRAJUćI da je neophodno da se zaključi formalni sporazum u cilju regulisanja pravnog statusa REC i njegovog osoblja i unapređenja efikasnosti njegovog rada, tako da omogućuje povećanje međunarodne pomoći na planu održivog razvoja u Republici Srbiji,

OVIM SPORAZUMOM utvrđuju sledeće:

Član 1.

Status REC-a

Strane ovog sporazuma potvrđuju da je Regionalni centar za životnu sredinu (REC) nezavisna, nestranačka, neprofitna međunarodna organizacija za zaštitu životne sredine. U cilju podrške svojih aktivnosti, REC je ovlašćen da prihvata donacije od zemalja potpisnica, od organizacija i pojedinaca koji podržavaju njegovu misiju.

Misija REC-a

Strane ovog sporazuma potvrđuju nastavak misije Regionalnog centra za životnu sredinu da pomaže u rešavanju problema životne sredine u Centralnoj i Istočnoj Evropi (CEE) promovisanjem međunarodne saradnje između nevladinih organizacija, vlada i drugih zainteresovanih strana, kao i da podržava slobodnu razmenu informacija i učešće javnosti u procesu odlučivanja o životnoj sredini. REC učestvuje u proceni aktuelnih potreba životne sredine u regionu i pruža finansijsku i stručnu podršku zaštiti životne sredine civilnog društva. Time pomaže međunarodnu razmenu podataka relevantnih za zaštitu životne sredine i očuvanje prirode, promoviše dijalog između država, organizacija i svih sektora društva, podiže svest javnosti i povećava stručnost eksperata i donosilaca odluka.

Aktivnost REC

U cilju ostvarivanja misije opisane u stavu 1 člana 1, Regionalni centar će

pratiti razvoj globalnih problema životne sredine;

sakupljati i distribuirati podatke o životnoj sredini koji se tiču zemalja iz regiona i regiona u celosti;

redovno procenjivati strateške potrebe životne sredine u Centralnoj i Istočnoj Evropi i služiti kao konsultant za iznalaženje rešenja;

stvarati prilike za međusobnu razmenu iskustava u oblasti zaštite životne sredine zainteresovanih zemalja, organizacija i pojedinaca;

promovisati saradnju u oblasti zaštite životne sredine između vlada, akademija i nevladinih organizacija i drugih zainteresovanih subjekata;

pružati podršku održivom razvoju i lakšoj implementaciji relevantnih sporazuma i politika iz oblasti zaštite životne sredine;

dodeljivati stipendije i organizovati obrazovne i naučne programe kao i obuku na polju zaštite životne sredine, menadžmenta i očuvanja prirode u Evropi.

Član 2.

Vlada Republike Srbije podstiče i podržava uspostavljanje partnerstava sa REC radi obezbeđivanja primene različitih mehanizama saradnje u zajedničkim programskim ciljevima.

REC na teritoriji Republike Srbije ima svojstvo pravnog lica.

Član 3.

Regionalni centar za životnu sredinu će na teritoriji Republike Srbije slobodno sprovoditi aktivnosti neophodne za ostvarivanje misije.

Vlada Republike Srbije će do najveće moguće mere olakšati sprovođenje aktivnosti Regionalnog centra vezanih za životnu sredinu. Posebno će dozvoliti i olakšati delovanje, kontakte i komunikaciju REC sa kancelarijama REC u drugim državama.

Član 4.

U Republici Srbiji, REC će delovati u skladu sa zakonima i propisima Republike Srbije.

Član 5.

REC će u Republici Srbiji imati isti pravni status i uživati sav imunitet i privilegije koje su odobrene svim Specijalizovanim agencijama Konvencijom Ujedinjenih nacija o privilegijama i imunitetu Specijalizovanih agencija od 21. novembra 1947. godine.

REC, sva njegova imovina i osnovna sredstva gde god se ona nalazila i u čijem god vlasništvu u okviru teritorije Republike Srbije, uživaće imunitet od bilo koje vrste pravnog postupka osim ako REC izričito ne naglasi da ga se dobrovoljno odriče. Sva imovina i dobra REC uključujući i vozila, uživaće imunitet od pretrage, zaplene, konfiskacije, oduzimanja poseda, osim u slučaju sudskih izvršnih postupaka.

Prostorije i arhiva REC kao i sveukupna njihova dokumentacija gde god se nalazila, biće nepovredivi.

Primenjivaće se zaštita autorskih prava na naziv i logo Regionalnog centra za životnu sredinu.

Član 6.

Neograničen finansijskom kontrolom, propisima ili moratorijumima bilo koje vrste:

REC može posedovati fondove ili valutu bilo koje vrste i koristiti račune u bilo kojoj valuti.

REC će imati slobodu da prebacuje sredstva ili valutu iz Republike Srbije u druge države nakon izmirivanja poreskih obaveza u Republici Srbiji, kao i da konvertuje valutu koju poseduje u bilo koju drugu valutu.

Član 7.

REC, njegova osnovna sredstva, prostorije, prihod i ostala imovina biće:

oslobođeni svih direktnih poreza (izuzev lokalnih taksi i zaduženja koja su zapravo troškovi javnih komunalnih usluga) na imovinu koja neposredno služi za obavljanje aktivnosti REC u cilju ostvarivanja njegove misije u skladu sa ovim Sporazumom, kao i poreza na prihode ostvarene u cilju misije REC u skladu sa ovim Sporazumom.

oslobođeni carine na uvoz i izvoz kao i zabrana i ograničenja u pogledu uvezene i izvezene robe i publikacija za službene potrebe REC.

oslobođeni tužbi i drugih zakonskih procesa u okviru zvaničnih aktivnosti, izuzev u slučaju ugovora o robi i uslugama, finansijskih obaveza i saobraćajnih nezgoda, kao i obaveza u vezi sa naknadom štete ili izvršnog postupka.

neotuđiva i pod nadzorom REC.

REC se odobrava refakcija poreza na dodatnu vrednost uključen u cenu robe i usluga koje su neophodne za vršenje svoje misije, kao što je navedeno u članu 1, a u skladu sa relevantnim zakonima i propisima Republike Srbije.

Član 8.

Zvanična pošta i druga komunikacija REC ničim neće biti ograničena.

REC će imati slobodan pristup nacionalnim i internacionalnim pisanim i audiovizuelnim medijima.

Član 9.

Osoblje REC i njihov pravni status

Osoblje REC čine:

a) članovi Upravnog odbora, imenovani u skladu sa Poveljom.

b) članovi Glavne skupštine, pozvani da služe Upravnom odboru.

v) izvršni direktor kojeg je imenovao Upravni odbor.

g) direktor i osoblje kancelarije REC u Republici Srbiji kao i osoblje

operativnih jedinica REC koje je angažovao Izvršni direktor.

Izvršni direktor saopštiće imena osoblja REC zaposlenih u Republici Srbiji–uključujući građane Republike Srbije kao i druge osobe sa stalnim boravkom u Republici Srbiji – Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije odmah po njihovom stupanju na dužnost.

Po prispeću ovog saopštenja, nadležni organi Republike Srbije izdaće odgovarajuću legitimaciju svom pomenutom osoblju, izuzev građanima Republike Srbije i osobama sa stalnim boravkom u Republici Srbiji.

Član 10.

Osoblje REC će zajedno sa svojim izdržavanim supružnicima i decom, uživati sledeće privilegije i imunitete u skladu sa principima međunarodnog prava koji se odnose na tretman predstavnika međunarodnih organizacija:

a) imunitet od zakonskih postupaka u pogledu izraženog mišljenja u vršenju službene funkcije/dužnosti;

b) oslobođenost od poreza na zaradu; pravo na beneficije i nadoknade od strane REC;

v) imunitet, koji važi i za njihove izdržavane supružnike i decu koji od njih zavise, od restrikcija na useljenje i registraciju stranih državljana, pravo na besplatnu vizu ukoliko su u obavezi da je imaju;

g) iste mogućnosti za razmenu kao i članovi ostalih međunarodnih organizacija u Republici Srbiji;

d) mogućnost povratka u domovinu, zajedno sa izdržavanim supružnicima i decom i mogućnost da, ukoliko žele, odu u najkraćem mogućem roku u slučaju međunarodne ili unutrašnje krize;

đ) pravo na oslobađanje od carine na uvoz nameštaja, ličnih stvari i jednog vozila po osobi u trenutku preuzimanja dužnosti u Republici Srbiji;

e) oslobođenost od tužbi i drugih zakonskih postupaka u okviru zvaničnih

aktivnosti, osim u slučaju ugovora o robi i uslugama, finansijskih obaveza i saobraćajnih nezgoda, obaveza u vezi sa naknadom štete, kao i krivičnih, odnosno izvršnih postupaka koje sprovode sudovi.

Privilegije i imunitet iz tačke 1. ovog člana neće važiti za državljane Republike Srbije i za osobe sa stalnim boravkom u Republici Srbiji.

S obzirom na to da su ove privilegije i imuniteti odobreni kako bi se zaštitilo nezavisno delovanje u okviru misije zaštite životne sredine, a ne lični interesi pojedinca, REC je u obavezi da, bez obzira na svoje interese, ukine imunitete i privilegije bilo kog svog člana pomenute u stavu 1 člana 9, u slučaju da oni, po njegovom mišljenju, ometaju tok pravde. REC će se na sve načine starati da osobe koje uživaju ove privilegije i imunitete poštuju zakone i propise Republike Srbije.

REC će izdati legitimaciju svom svojem osoblju na putu u okviru misije REC.

Član 11.

O svemu onome što ovaj sporazum ne predviđa odlučivaće se u skladu sa opštim principima međunarodnog prava u pogledu tretmana predstavnika međunarodnih organizacija.

Član 12.

Ovaj sporazum se zaključuje na period od pet godina i automatski će se produžavati za isti period u trenutku okončanja tekućeg perioda osim ukoliko jedna od Strana ovog sporazuma, pismenim putem ne obavesti drugu stranu o prekidu važenja sporazuma.

Odredbe ovog sporazuma će se privremeno primenjivati od datuma potpisivanja, a konačno će stupiti na snagu nakon što Vlada Republike Srbije obavesti REC da je završena neophodna interna procedura za njegovu ratifikaciju.

Ovaj sporazum može raskinuti bilo koja Strana ovog sporazuma pismenim putem. Ovaj raskid stupa na snagu šest meseci po prispeću ovog pismenog obaveštenja.

Bez obzira na istek roka važenja ovog sporazuma, njegove odredbe ostaju da se primenjuju za tekuće projekte i ugovore sve do njihovog okončanja, osim ako nije drugačije dogovoreno između Strana ovog sporazuma.

Sačinjeno u ______________, dana _____________2008. godine, u dva originalna primerka, svaki na srpskom i engleskom jeziku, pri čemu oba primerka teksta imaju istu važnost.

Za Republiky Srbijy Za Regionalni centar za životnusredinu za Centralnu i Istočnu Evropu dr Saša Dragin dr Korado Klini Ministar zaštite životne sredine Predsedavajući Odbora direktora

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

1. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona je član 99. stav. 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, po kojem Narodna skupština Republike Srbije potvrđuje međunarodne ugovore, kada je zakonom predviđena potreba njegovog potvrđivanja.

2. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DONOŠENjE ZAKONA

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), Sent Andreja, Mađarska, je nestranačka, nezavisna, neprofitna međunarodna organizacija čija je misija pružanje pomoći u rešavanju problema životne sredine u Centralnoj i Istočnoj Evropi (CEE). REC sprovodi svoju misiju promocijom saradnje nevladinih organizacija, vladinih institucija, poslovnog sektora i drugih partnera u oblasti zaštite životne sredine, kao i pružanjem podrške slobodnoj razmeni informacija i procesima učešća javnosti u donošenju odluka koje se tiču životne sredine.

REC interpretira i sprovodi u praksu svoju misiju u duhu Agende 21, posebno obraćajući pažnju na veze između socijalnih, ekonomskih i pitanja iz oblasti zaštite životne sredine.

REC su 1990. godine osnovale Evropska komisija, Sjedinjene Američke Države i Mađarska. Sedište REC-a je u Sentandreji, u Mađarskoj, a kancelarije se nalaze u svakoj od 16 zemalja korisnica: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Estoniji, Mađarskoj, Letoniji, Litvaniji, Makedoniji, Poljskoj, Rumuniji, Republici Srbiji, Crnoj Gori, Slovačkoj, Sloveniji i Turskoj.

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu je pravno utemeljen Poveljom koju su potpisale vlade dvadeset osam država i Evropska Komisija, kao i na Međunarodnom sporazumu sa Vladom Mađarske. Uživa poseban pravni status, baziran na međuvladinim multilateralnim sporazumima o saradnji i nameri uspostavljanja organizacije koja će imati posebnu svrhu u regionu. U Mađarskoj, na osnovu međunarodnog sporazuma, REC ima status međunarodne organizacije.

REC-om upravlja odbor koji čine sedam do devet direktora, koji na predlog vlada potpisnica REC-ove Povelje imaju mandate od tri godine. Odbor savetuje Generalna skupština, čije dve trećine čine delegacije država potpisnica a jednu trećinu nezavisni članovi. Redovnim aktivnostima REC-a rukovodi izvršni direktor.

Ovakva upravljačka struktura definiše javnu organizaciju međunarodnog karaktera, nezavisnu od direktnog uticaja vlada u svakodnevnim aktivnostima i u ispunjenju misije.

REC je neprofitna organizacija čije je finansiranje u potpunosti projektnog tipa. Izvori finansiranja za projekte su donacije i ugovori sa raznim vladama, međunarodnim organizacijama i privredom. Glavni izvori finansiranja u poslednjih pet godina su: Evropska komisija, vlade Italije, Holandije, Danske, Švajcarske, Norveške, SAD i Japana, kao i razne agencije UN.

REC je aktivan u raznim oblastima održivog razvoja, povezujući rešenja i zainteresovane strane po pitanjima kao što su politika zaštite životne sredine, biodiverzitet, klimatske promene, obnovljivi izvori energije, informacije iz oblasti životne sredine i upravljanje otpadom.

REC implementira oko 300 projekata godišnje. U poslednje tri godine neki od najznačajnijih regionalnih programa bili su: Regonalni program obnove za Jugoistočnu Evropu; multimedijalni obrazovni program – Zeleni paket; Eko veze; Integrisani održivi razvoj basena reke Tise; Izgradnja kapaciteta za poboljšanje kvaliteta emisije gasova koji prouzrokuju efekat staklene bašte (Evropa/CIS region); Identifikovanje investicija u oblasti zaštite životne sredine na opštinskom nivou i partnerstvo u procesu pridruživanja EU; Strateška procena uticaja na životnu sredinu; Pomoć u izradi zakona iz oblasti životne sredine u Jugoistočnoj Evropi.

Mreža nacionalnih kancelarija doprinosi misiji REC -a kao međunarodnom servisu usluga, obezbeđujući prisutnost lokalnih partnera, sprovođenje projekata i programa koji služe lokalnim potrebama, te obezbeđujući dostupnost REC -ovim uslugama na lokalnom nivou i garantujući da su u okviru REC -ovih aktivnosti interesi lokalnih partnera uzeti u obzir.

Snažno prisustvo REC u Republici Srbiji obezbeđeno je kroz delatnost nacionalne Kancelarije u Beogradu i Projektnih kancelarija u Pirotu i Ljuboviji. Posredstvom kancelarije implementiran je veliki broje projekata u zemlji.

Kancelarija sledi misiju REC da pomaže u rešavanju problema zaštite životne sredine, kroz obezbeđivanje različitih usluga, pospešivanju saradnje između relevantnih zainteresovanih strana (uključujući nacionalne vlasti i lokalne samouprave, privredu, nevladine organizacije i građane), pomažući besplatnu razmenu informacija i promovišući učešće javnosti u donošenju odluka od značaja za zaštitu životne sredine.

REC u republici Srbiji implementira projekte u sledećim programskim oblastima: izgradnja kapaciteta, ekonomija i investicije u oblasti zaštite životne sredine, održivi lokalni razvoj, informacije u oblasti zaštite životne sredine, klimatske promene, obnovljivi izvori energije, zakonodavstvo i strategije u oblasti zaštite životne sredine, međunarodni mandati/sekretarijati, lokalni razvoj u oblasti zaštite životne sredine i lokalne inicijative, podrška nevladinom sektoru, upravljanje resursima i očuvanje prirode, upravljanje otpadom i opasnim otpadom.

Na osnovu zaključaka Generalne skupštie Regionalnog centra za Centralnu i Istočnu Evropu (REC, koji se odnosi na potrebu harmonizacije statusa REC u zamljama u regionu, izvršni direktor REC pokrenula je inicijativu za zaključivanje Sporazuma između Republike Srbije i Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu o pravnom statusu Regionalnog centra u Republici Srbiji.

Zaključivanjem Sporazuma između Republike Srbije i Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu o pravnom statusu Regionalnog centra u Republici Srbiji, Republika Srbija, kao jedna od prvih zemalja u regionu, daje praktičan doprinos realizaciji zaključaka Generalne skupštine Regionalnog centra za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), koji se odnosi na potrebu harmonizacije statusa REC u zamljama u regionu.

Sporazum predstavlja širok i sadržajan okvir za intenziviranje saradnje širokog kruga mogućih učesnika u saradnji na polju zaštite životne sredine u Republici Srbiji, a osoblje REC u Republici Srbiji će biti zaštićeno u pogledu nezavisnog delovanja u okviru svoje misije zaštite životne sredine i efikasnijeg delovanja i sprovođenja aktivnosti od strane REC u Srbiji.

Sporazum omogućava efikasnije poslovanje REC, posebno u delu koji se odnosi na pravovremeno i svrsishodno korišćenje sredstava za realizaciju projekata u oblasti zaštite životne sredine, koji se finansiraju iz donacija Švedske, Italije, Japana, Holandije, Evropske komisije, itd. REC obavlja funkciju sekretarijata za regionalne programe EU u oblasti zaštite životne sredine, namenjene kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo (Regionalni program rekonstrukcije u oblasti zaštite životne sredine-REReP, Mreža i pristup za usaglašenost i sprovođenje u oblasti zaštite životne sredine-ECENA).

Polazeći od opštih razloga za zaključivanje, tekst Sporazuma utvrđuje status REC, misiju REC, aktivnosti REC, kao i niz elemenata kojima se definiše pravni status kancelarije REC u Republici Srbiji.

U Republici Srbiji REC će delovati u skladu sa zakonima i propisima Republike Srbije.

Posebnim članom određuje se pravni status REC u Republici Srbiji tako da će uživati sav imunitet i privilegije koje su odobrene svim specijalizovanim agencijama Konvencijom UN o privilegijama i imunitetu Specijalizovanih agencija UN od 21. novembra 1947. godine.

Takođe se utvrđuje da će REC u Republici Srbiji biti neograničen finansijskim kontrolama, propisima ili moratorijumima bilo koje vrste, da može da poseduje fondove ili valutu i račune bilo koje vrste i da će imati slobodu prebacivanja sredstava iz jedne države u drugu.

Osnovna sredstva, prostorije, prihod i ostala imovina biće oslobođeni svih direktnih taksi, carine na uvoz i izvoz i ograničenja u pogledu uvezene i izvezene robe i publikacija za zvaničnu upotrebu. REC u Republici Srbiji će biti oslobođen tužbi i drugih zakonskih procesa u okviru zvaničnih aktivnosti, izuzev u slučaju ugovora o robi i uslugama, finansijskih obaveza i saobraćajnih nezgoda.

REC u Republici Srbiji se odobrava povraćaj poreza na dodatnu vrednost uključen u cenu robe i usluga koje su neophodne za vršenje svoje misije, a u skladu sa relevantnim zakonima i propisima Republike Srbije.

Sadržajem dva člana utvrđuje se lista osoblja REC u Republici Srbiji i taksativno se navode privilegije i imuniteti u skladu sa principima međunarodnog prava koji se odnose na tretman predstavnika međunarodnih organizacija. Cilj ovih privilegija i imuniteta je da se zaštiti nezavisno delovanje u okviru misije zaštite životne sredine, a ne lični interesi pojedinca. Ovo se ne odnosi na osobe sa državljanstvom Republike Srbije.

U završnim odredbama utvrđuje se period/rok trajanja Sporazuma, način njegovog produžavanja, način i vreme njegove primene, način raskidanja, kao i uticaj roka trajanja na postojeće/tekuće projekte i ugovore.

Sporazum je potpisan na engleskom i srpskom jeziku.

3. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma između Republike Srbije i Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu o pravnom statusu Regionalnog centra u Republici Srbiji koji je sačinjen u Sent Andreji 27. juna 2008. godine u originalu na srpskom i engleskom jeziku.

U članu 2. Zakona dat je tekst Sporazuma između Republike Srbije i Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu o pravnom statusu Regionalnog centra u Republici Srbiji u originalu na srpskom jeziku.

U članu 3. Zakona propisano je stupanje na snagu i to tako da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

4. PROCENA FINANSIJSKE SREDSTAVA POTREBNIH ZA

SPROVOĐENjE ZAKONA

Izuzimajući činjenicu da će REC u Republici Srbiji biti oslobođen određenog broja finansijskih obaveza (takse, carina, povraćaj poreza na dodatnu vrednost) Sporazum ne stvara nikakve dodatne obaveze za budžet Republike Srbije.

Ostavite komentar