135. sednica Vlade Republike Srbije, 2. jul 2015. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Razrešava se prof. dr Petar Stanojević dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7079/2015

U Beogradu, 2. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA

MINISTARSTVA ODBRANE

I

Postavlja se Nebojša Nikolić za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva odbrane od 7. jula 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7240/2015

U Beogradu, 2. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Postavlja se Darko Radojičić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za pripremu propisa, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7191/2015

U Beogradu, 2. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE

I

Razrešava se dr Nikola Makojević dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike ‒ Sektor za planiranje i koordinaciju javnih politika, zbog proteka vremena na koje je postavljen – 30. juna 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7237/2015

U Beogradu, 2. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA

I

Razrešava se Danijela Vazura dužnosti vršioca dužnosti direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7022/2015

U Beogradu, 2. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 1. i člana 28. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE

STEČAJNIH UPRAVNIKA

I

Imenuje se Danijela Vazura za direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7024/2015

U Beogradu, 2. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94, 79/05 – dr. zakon i 83/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „PANČEVOˮ SA SEDIŠTEM U PANČEVU

I

Razrešava se Slobodan Ilić dužnosti direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Pančevoˮ sa sedištem u Pančevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6837/2015

U Beogradu, 2. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94, 79/05 – dr. zakon i 83/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „PANČEVOˮ SA SEDIŠTEM U PANČEVU

I

Imenuje se Vladan Đurković za direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Pančevoˮ sa sedištem u Pančevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6839/2015

U Beogradu, 2. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 11. stav 2. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS”, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika:

1. pukovnik prof. dr Zoran Šegrt, predsednik,

2. brigadni general Siniša Radović, zamenik predsednika,

3. general-major Đokica Petrović, član,

4. major Rodoljub Dragojlović, član,

5. potpukovnik Đuro Jovanić, član,

6. potpukovnik Aleksandar Turundžić, član,

7. zastavnik prve klase Milojko Milosavljević, član,

8. general-major u penziji Svetomir Obrenčević, član,

9. pukovnik u penziji dr Časlav Antić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7094/2015

U Beogradu, 2. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 11. stav 2. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS”, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA

I

U Upravni odbor Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika imenuju se:

1) za predsednika:

– general-major u penziji Svetomir Obrenčević;

2) za zamenika predsednika:

– brigadni general Siniša Radović, šef Kabineta ministra odbrane;

3) za članove:

(1) general-major Đokica Petrović, Komanda za obuku Vojske Srbije,

(2) potpukovnik Aleksandar Turundžić, Sektor za budžet i finansije Ministarstva odbrane,

(3) potpukovnik Đuro Jovanić, Kabinet ministra odbrane,

(4) potpukovnik Velibor Đošić, Uprava za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane,

(5) major Radoljub Dragojlović, Sektor za budžet i finansije Ministarstva odbrane,

(6) zastavnik prve klase Milojko Milosavljević, Kabinet načelnika Generalštaba Vojske Srbije,

(7) pukovnik u penziji dr Časlav Antić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7095/2015

U Beogradu, 2. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 13. stav 2. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS”, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA

FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA

I

Razrešava se pukovnik doc. dr Janko Pejović dužnosti zamenika predsednika Nadzornog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7121/2015

U Beogradu, 2. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 13. stav 2. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS”, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA

FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA

I

Imenuje se potpukovnik dr Dragan Đorđević, načelnik Odeljenja za lečenje Sektora za lečenje Vojnomedicinske akademije, za zamenika predsednika Nadzornog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7092/2015

U Beogradu, 2. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA KULTURE

„STUDENTSKI GRAD” BEOGRAD

I

Miodragu Miloševiću prestaje dužnost direktora Doma kulture „Studentski grad” Beograd, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6616/2015

U Beogradu, 2. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DOMA KULTURE „STUDENTSKI GRAD” BEOGRAD

I

Imenuje se Bojana Jeremić za vršioca dužnosti direktora Doma kulture „Studentski grad” Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6617/2015

U Beogradu, 2. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA „JELICA MILOVANOVIĆ” U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola „Jelica Milovanović” u Beogradu:

1. Radmila Korica Tošović, predsednik,

2. Neda Čolić, član,

3. Zagorka Starović, član,

4. Momir Petrićević, član,

5. Verica Lukić, član,

6. Anka Kočić, član,

7. Ljubinka Ćupina, član,

8. Svetozar Knežević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7208/2015

U Beogradu, 2. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA „JELICA MILOVANOVIĆ” U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola „Jelica Milovanović” u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Ljubomir Protić, profesor Univerziteta u penziji;

2) za članove:

predstavnici osnivača:

(1) Maja Petrović, dipl. psiholog,

(2) Dušan Stupljanin, profesor geografije;

predstavnici roditelja učenika:

(1) Milica Jolkić, ekonomski tehničar iz Velike Plane,

(2) Jasmina Mitić, nastavnik razredne nastave iz Krnjeva;

predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Dragana Trifunović, dipl. pedagog, šef vaspitne službe,

(2) Vesna Krtolica, dipl. socijalni radnik, vaspitač.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7211/2015

U Beogradu, 2. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U LESKOVCU

I

Razrešava se Ljiljana Mladenović dužnosti predsednika Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Leskovcu, na lični zahtev.

II

Imenuje se Milan Popović za predsednika Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Leskovcu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7214/2015

U Beogradu, 2. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94, 79/05 – dr. zakon i 83/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA

„POŽAREVAC” SA SEDIŠTEM U POŽAREVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Veterinarskog specijalističkog instituta „Požarevac” sa sedištem u Požarevcu:

1. Milica Lazić, predsednik,

2. Gordana Dimitrijević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6834/2015

U Beogradu, 2. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94, 79/05 – dr. zakon i 83/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA

„POŽAREVAC” SA SEDIŠTEM U POŽAREVCU

I

U Upravni odbor Veterinarskog specijalističkog instituta „Požarevac” sa sedištem u Požarevcu imenuju se:

1) za predsednika:

– dr sci. Ivan Dobrosavljević, doktor veterinarskih nauka, Veterinarski specijalistički institut „Požarevac” sa sedištem u Požarevcu;

2) za člana:

– dr sci. Dragan Rogožarski, doktor veterinarskih nauka, Veterinarski specijalistički institut „Požarevac” sa sedištem u Požarevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6836/2015

U Beogradu, 2. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94, 79/05 – dr. zakon i 83/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „ZAJEČAR”

SA SEDIŠTEM U ZAJEČARU

I

U Upravni odbor Veterinarskog specijalističkog instituta „Zaječar” sa sedištem u Zaječaru imenuju se za članove:

1. Milijana Nešković, dipl. veterinar, Veterinarski specijalistički institut „Zaječar” sa sedištem u Zaječaru,

2. Ljiljana Bocić, dipl. ekonomista, Veterinarski specijalistički institut „Zaječar” sa sedištem u Zaječaru.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6840/2015

U Beogradu, 2. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

KLINIČKOG CENTRA NIŠ

I

Razrešava se Irena Đorđević dužnosti predsednika Upravnog odbora Kliničkog centra Niš, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6778/2015

U Beogradu, 2. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni glasnik SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS, 36/02 i „Službeni glasnik RS”, br. 125/04 – dr. zakon, 36/11 – dr. zakon, 99/11 – dr. zakon, 83/14 – dr. zakon i 5/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI I UPRAVNOM ODBORU RUDARSKO-TOPIONIČARSKOG BASENA BOR – GRUPA „TOPIONICA I RAFINACIJA BAKRA BOR” DRUŠTVO SA

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BOR

I

Razrešavaju se dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Skupštini Rudarsko-topioničarskog basena Bor – Grupa „Topionica i rafinacija bakra Bor” društvo sa ograničenom odgovornošću, Bor:

1. Mirko Đurić,

2. Dragan Đorđević,

3. dr Tomislav Gredić.

II

Razrešavaju se dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru Rudarsko-topioničarskog basena Bor – Grupa „Topionica i rafinacija bakra Bor” društvo sa ograničenom odgovornošću, Bor:

1. Budimir Milutinović,

2. Nenad Jakovljević,

3. Dragana Tančić,

4. Vojislav Stojićević,

5. Aleksandar Senić.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7353/2015

U Beogradu, 2. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni glasnik SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS, 36/02 i „Službeni glasnik RS”, br. 125/04 – dr. zakon, 36/11 – dr. zakon, 99/11 – dr. zakon, 83/14 – dr. zakon i 5/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI I UPRAVNOM ODBORU RUDARSKO-TOPIONIČARSKOG BASENA BOR – GRUPA „TOPIONICA I RAFINACIJA BAKRA BOR” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BOR

I

U Skupštinu Rudarsko-topioničarskog basena Bor – Grupa „Topionica i rafinacija bakra Bor” društvo sa ograničenom odgovornošću, Bor imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Dragutin Damnjanović, dipl. inženjer mašinstva iz Bora,

2. Gordana Videnović, dipl. inženjer metalurgije iz Bora,

3. Marko Nikolovski, apsolvent iz Bora.

Ovlašćenja predsednika Skupštine vršiće Dragutin Damnjanović.

II

U Upravni odbor Rudarsko-topioničarskog basena Bor – Grupa „Topionica i rafinacija bakra Bor” društvo sa ograničenom odgovornošću, Bor imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Dragan Marinković, dipl. inženjer mašinstva iz Bora,

2. Jovana Cvetanović, master inženjer menadžmenta iz Bora,

3. Mirko Đurić, dipl. inženjer mašinstva iz Beograda,

4. Dalibor Orsovanović, dipl. inženjer metalurgije iz Bora,

5. Slaviša Frišković, dipl. inženjer mašinstva iz Bora.

Ovlašćenja predsednika Upravnog odbora vršiće Dragan Marinković.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7356/2015

U Beogradu, 2. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Ostavite komentar