138. sednica Vlade Republike Srbije, 27. avgust 2009. godine

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLjE NIŠ

I

Razrešava se doc. dr Zoran Milošević dužnosti vršioca dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4844/2009

U Beogradu, 27. avgusta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLjE NIŠ

I

Imenuje se doc. dr Zoran Milošević za direktora Instituta za javno zdravlje Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4845/2009

U Beogradu, 27. avgusta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 14. stav 1. Odluke o osnivanju Privrednog društva „Centar za vinogradarstvo i vinarstvo” d.o.o. Niš („Službeni glasnik RS”, broj 78/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA

„CENTAR ZA VINOGRADARSTVO I VINARSTVO” DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, NIŠ

I

Imenuje se Miloš Ristić za direktora Privrednog društva „Centar za vinogradarstvo i vinarstvo” društvo s ograničenom odgovornošću, Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5286/2009

U Beogradu, 27. avgusta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 2. Odluke o osnivanju Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine („Službeni glasnik RS”, broj 50/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNjU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONjENjE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENjA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINjENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

I

Razrešava se Stanimir Vukićević dužnosti člana Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine.

II

Imenuje se Mirko Stefanović, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova, za člana Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5287/2009

U Beogradu, 27. avgusta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA INSTITUTA ZA

ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE

I

Razrešava se prof. dr Nenad Borojević dužnosti direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5310/2009

U Beogradu, 27. avgusta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA INSTITUTA ZA

ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE

I

Imenije se prof. dr Nenad Borojević za direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5311/2009

U Beogradu, 27. avgusta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA INSTITUTA ZA

TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE

I

Razrešava se dr Snežana Drašković dužnosti direktora Instituta za transfuziju krvi Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5312/2009

U Beogradu, 27. avgusta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA INSTITUTA ZA

TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE

I

Imenuje se dr Snežana Drašković za direktora Instituta za transfuziju krvi Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5313/2009

U Beogradu, 27. avgusta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA INSTITUTA ZA REHABILITACIJU BEOGRAD

I

Razrešava se dr sci. Stanka Vidaković dužnosti direktora Instituta za rehabilitaciju Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5307/2009

U Beogradu, 27. avgusta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA INSTITUTA ZA REHABILITACIJU BEOGRAD

I

Imenuje se prof. dr Milica Lazović za direktora Instituta za rehabilitaciju Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5308/2009

U Beogradu, 27. avgusta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA INSTITUTA ZA MENTALNO ZDRAVLjE, BEOGRAD

I

Razrešava se prof. dr Dušica Lečić Toševski dužnosti direktora Instituta za mentalno zdravlje, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5314/2009

U Beogradu, 27. avgusta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA INSTITUTA ZA MENTALNO ZDRAVLjE, BEOGRAD

I

Imenuje se prof. dr Dušica Lečić Toševski za direktora Instituta za mentalno zdravlje, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5315/2009

U Beogradu, 27. avgusta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJE „DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ” U OSNIVANjU

I

Razrešava se prof. dr Milan Pavlović dužnosti vršioca dužnosti direktora Instituta za medicinu rada Srbije „dr Dragomir Karajović” u osnivanju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5305/2009-1

U Beogradu, 27. avgusta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJE „DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ”, BEOGRAD

I

Imenuje se prof. dr Aleksandar Milovanović za direktora Instituta za medicinu rada Srbije „dr Dragomir Karajović”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5306/2009

U Beogradu, 27. avgusta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

INSTITUTA ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA KRAGUJEVAC

I

Razrešava se doc. dr Dejan D. Baskić dužnosti vršioca dužnosti direktora Instituta za zaštitu zdravlja Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5334/2009

U Beogradu, 27. avgusta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLjE KRAGUJEVAC

I

Imenuje se prof. dr Dragoljub Đokić za vršioca dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5335/2009

U Beogradu, 27. avgusta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Postavlja se Goran Pejanović za pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda – Sektor Nacionalnog centra za klimatske promene.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4524/2009

U Beogradu, 27. avgusta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar