145. sednica Vlade Republike Srbije, 14. mart 2014. godine

Na osnovu člana 158. stav 3. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13 i 108/13) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZBORU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO

I INVALIDSKO OSIGURANJE

I

Daje se saglasnost na Odluku 08/2 Broj: 022.2-11/7 o izboru Ivane Lekić za predsednika Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koju je doneo Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje na sednici od 7. februara 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1225/2014

U Beogradu, 14. marta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 158. stav 3. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13 i 108/13) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA

ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

I

Daje se saglasnost na Odluku 08/2 Broj: 022.2-11/8 o izboru Dragoslava Đukanovića za zamenika predsednika Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koju je doneo Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje na sednici od 7. februara 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1226/2014

U Beogradu, 14. marta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar