144. sednica Vlade Republike Srbije, 7. mart 2014. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

I

Vesni Jokanović prestaje rad na položaju pomoćnika ministra kulture, informisanja i informacionog društva – Sektor za ekonomsko-finansijske poslove, zbog proteka vremena na koje je postavljena na položaj – 5. marta 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2128/2014

U Beogradu, 7. marta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12 i 116/13 – autentično tumačenje) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆAELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Konstatuje se da mr Aleksandru Obradoviću prestaje mandat vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd 10. marta 2014. godine.

II

Imenuje se mr Aleksandar Obradović za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd od 11. marta 2014. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2061/2014

U Beogradu, 7. marta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA APOTEKE PEĆ

I

Imenuje se Snežana Paunović za vršioca dužnosti direktora Apoteke Peć.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2214/2014

U Beogradu, 7. marta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar