Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA REZERVE ENERGENATA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se Miroslav Pivić za vršioca dužnosti direktora Uprave za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike od 11. avgusta 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8151/2015

U Beogradu, 4. avgusta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆASLUŽBENI GLASNIK

I

Konstatuje se da dr Jeleni Trivan mandat vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Službeni glasnik” prestaje 27. jula 2015. godine.

II

Imenuje se dr Jelena Trivan za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Službeni glasnik” od 28. jula 2015. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8351/2015

U Beogradu, 4. avgusta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešava se prof. dr Miljko Ristić dužnosti direktora Kliničkog centra Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8366/2015

U Beogradu, 4. avgusta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

Imenuje se doc. dr Milika Ašanin za vršioca dužnosti direktora Kliničkog centra Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8368/2015

U Beogradu, 4. avgusta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 3. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

FONDA SOLIDARNOSTI

I

Razrešava se Zoran Mihajlović dužnosti člana Upravnog odbora Fonda solidarnosti – predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije.

II

Imenuje se Radomir Stević, član predsedništva Saveza samostalnih sindikata Srbije, za člana Upravnog odbora Fonda solidarnosti – predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8255/2015

U Beogradu, 4. avgusta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 133. stav 3. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

FONDA SOLIDARNOSTI

I

Razrešava se Radomir Stević dužnosti člana Nadzornog odbora Fonda solidarnosti – predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije.

II

Imenuje se Milomir Bošković, član Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, za člana Nadzornog odbora Fonda solidarnosti – predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8253/2015

U Beogradu, 4. avgusta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA REHABILITACIJU

I

Razrešava se doc. dr Nikola Vojvodić dužnosti predsednika Upravnog odbora Instituta za rehabilitaciju.

II

Imenuje se Dragana Milosavljević, dipl. ekonomista, Klinički centar Srbije, za predsednika Upravnog odbora Instituta za rehabilitaciju.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8260/2015

U Beogradu, 4. avgusta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar