Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12 i 116/13 – autentično tumačenje) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA „TRANSNAFTA”

I

Konstatuje se da Tomislavu Basti prestaje mandat vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Transnafta” 30. marta 2014. godine.

II

Imenuje se Tomislav Basta za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Transnafta” od 31. marta 2014. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2130/2014

U Beogradu, 28. marta 2014. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Aleksandar Vučić

Ostavite komentar