Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Borba protiv raka”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12- US, 72/12 i 7/14-US),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE

„BORBA PROTIV RAKA”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „Borba protiv raka” od 9. do 30. aprila 2014. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u tiražu od 2.000.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP „Pošta Srbije”, Beograd uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Borba protiv raka”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana namenjuju se Društvu Srbije za borbu protiv raka, Beograd, Pasterova 14 i Savezu društava Vojvodine za borbu protiv raka, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6, a koristiće se prema programu koji donosi svaki od korisnika tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke iz člana 2. stav 2. ove uredbe i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, aprila 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05), kojim je propisano da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada i članu 17. stav 1. i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12 i 7/14-US).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Ministarstvo zdravlja iniciralo je, na predlog Društva Srbije za borbu protiv raka i Saveza društava Vojvodine za borbu protiv raka da se u 2014. godini, izdaje tradicionalna doplatna poštanska maraka „Borba protiv raka”.

Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „Borba protiv raka” u 2014. godini, koristiće se za finansiranje aktivnosti od javnog interesa i šireg društvenog značaja usmerenih na prosvećivanje o prevenciji i lečenju malignih bolesti stanovnika Republike Srbije i pružanje podrške obolelima od ove teške bolesti i njihovim porodicama. Za realizaciju ovih aktivnosti Društvu Srbije za borbu protiv raka, od ukupno ostvarenih sredstava od prodaje doplatne poštanske marke, biće usmeren iznos u visini od 75%, a Savezu društava Vojvodine za borbu protiv raka iznos u visini od 25% tih sredstava.

Društvo Srbije za borbu protiv raka je dobrovoljna, nevladina, nedobitna, organizacija sa socijalno-humanitarnim ciljevima, osnovana kao četvrta u svetu 1927. godine.

Ovo društvo ima status pravnog lica i samostalno je u ostvarivanju svojih ciljeva, a svoje aktivnosti obavlja na području Republike Srbije sa podružnicama koje se nalaze u Nišu, Valjevu, Užicu, Prokuplju, Leskovcu, Kladovu, Loznici, Smederevu, Kruševcu, Negotinu, Boru, Pirotu i Čačku.

Globalni ciljevi Društva Srbije za borbu protiv raka i Saveza društava Vojvodine za borbu protiv raka su unapređenje medicinskog i naučnog razumevanja u istraživanju, dijagnostici, terapiji, primarnoj i sekundarnoj prevenciji raka i pomaganje u svim drugim aspektima borbe protiv raka u Republici Srbiji.

Specifični ciljevi društava su podsticanje i pomoć u oblasti medicinskog i naučnog istraživanja u etiologiji, prevenciji, detekciji, dijagnostici i klasifikaciji i tretmanu malignih tumora; podsticanje i pomoć u teorijskoj i praktičnoj edukaciji profesionalnih i neprofesionalnih lica u oblasti onkologije; edukacija stanovništva u oblasti koja se odnosi na maligne tumore; formiranje i jačanje regionalnih onkoloških podružnica u Republici Srbiji; saradnja sa drugim udruženjima u zemlji i sa međunarodnim organizacijama koje imaju iste ciljeve; publikovanje i distribucija časopisa, brošura i dr.

U skladu sa navedenim socijalno humanitarnim ciljevima koji su od šireg društvenog interesa, Društvo Srbije za borbu protiv raka sprovodi aktivnosti koje obuhvataju: predavanja za zdravstvene radnike i građane, štampanje časopisa „Rak-sprečiti-otkriti-lečiti” i publikacija, održavanje sajta ovog društva, organizovanje konkursa „Mladi u borbi protiv raka”, pomoć, koordinaciju i nadzor nad radom podružnica, podršku u radu devet stručnih udruženja sa onkološkim obeležjem, otvorenu telefonsku liniju za pružanje pomoći obolelima, pomoć udruženjima pacijenata (Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka-NURDOR, Udruženje pacijenata sa ileo-stomom, kolo-stomom i uro-stomom-ILKO i Radna grupa za podršku pacijenata-IORIS), međunarodnu saradnju i dr. Društvo je član Međunarodne unije za borbu protiv raka (UICC).

Program aktivnosti Društva Srbije za borbu protiv raka, odnosno Saveza društava Vojvodine za borbu protiv raka će se realizovati u skladu sa programima korišćenja sredstava od doplatne poštanske marke u 2014. godini, koja ova društva donose i na koje saglasnost daje Vlada.

Predlaže se da se doplatna poštanska marka „Borba protiv raka”, izdaje u periodu od 9. do 30. aprila 2014. godine, u tiražu od 2.000.000 komada, što bi pri visini apoena od 10 dinara, i realizacijom ukupnog tiraža, omogućilo ostvarenje bruto prihoda od 20.000.000 dinara. Od ukupno ostvarenih sredstava od prodaje doplatne poštanske marke „Borba protiv raka”, Društvu Srbije za borbu protiv raka biće usmeren iznos u visini od 75%, a Savezu društava Vojvodine za borbu protiv raka iznos u visini od 25%.

Odredbom člana 17. stav 1. Zakona o Vladi, pored ostalog, propisano je da Vlada kojoj je prestao mandat ne može donositi propise, izuzev ako njihovo donošenje nalažu potrebe države. Imajući u vidu da je neprikosnovena potreba Republike Srbije očuvanje i unapređenje zdravlja svojih građana i praćenje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva, a da donošenje ove uredbe ima za cilj obezbeđenje sredstava radi preduzimanja aktivnosti u cilju prevencije i očuvanja zdravlja kad se radi o najrasprostranjenijim i najtežim bolestima koje pogađaju građane Republike Srbije, malignim bolestima, to se predlaže da Vlada usvoji Predlog uredbe o izdavanju doplatne poštanske marke „Borba protiv raka” u 2014. godini.

III.REŠENJA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. ove uredbe predviđeno je plaćanje doplatne poštanske marke „Borba protiv raka” u periodu od 9. do 30. aprila 2014. godine, i to u tiražu od 2.000.000 komada, u apoenu u visini od 43,4% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama (koja iznosi 23 dinara), odnosno 10 dinara.

U članu 2. ove uredbe predviđeno je da sredstva od prodate doplatne poštanske marke, JP „Pošta Srbije”, Beograd uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Borba protiv raka”.

Sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke se preko Ministarstva zdravlja usmeravaju Društvu Srbije za borbu protiv raka, Beograd, Pasterova 14. i Savezu društava Vojvodine protiv raka, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6.

Ostvarena sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke koristiće se prema programu koji donosi svaki od korisnika tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

U članu 3. ove uredbe predviđeno je da se način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

U članu 4. ove uredbe predviđeno je stupanje na snagu ove uredbe narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU UREDBE U ROKU KRAĆEM OD OSAM DANA

Predlaže se da ova uredba stupi na snagu u roku kraćem od osam dana, iz razloga što je neophodno da se preduzmu odgovarajuće prethodne aktivnosti, odnosno štampanje i distribucija predmetne doplatne poštanske marke, kako bi se obezbedilo da realizacija, odnosno izdavanja iste otpočne u roku koji je predviđen ovom uredbom.

V. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe obezbeđuju se iz prihoda ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke.

Ostavite komentar