149. sednica Vlade Republike Srbije, 24. septembar 2009. godine

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANjA U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Vojislav Popović za pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za informacione tehnologije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5834/2009

U Beogradu, 24. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANjA U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Bojan Živadinović za pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – za komunikaciju sa EU Komisijom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5835/2009

U Beogradu, 24. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANjA U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Žarko Radat za pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za strukturne podsticaje u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5836/2009

U Beogradu, 24. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLESTI

„DR LAZA LAZAREVIĆ”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za neuropsihijatrijske bolesti „dr Laza Lazarević”:

1. prof. dr sci. med. Marko Munjiza, predsednik;

2. mr sci. dr Snežana Alčaz, član;

3. prim. dr Aleksandar Ramah, član;

4. dr sci. med. spec. Rade Radosavljević, član;

5. dr Dragiša Ranđelović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5840/2009

U Beogradu, 24. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLESTI

„DR LAZA LAZAREVIĆ”

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Instituta za neuropsihijatrijske bolesti „dr Laza Lazarević”:

1. Goran Vlahović, predsednik;

2. Slobodanka Radulović, član;

3. dr Mirjana Milović Tatarević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5845/2009

U Beogradu, 24. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova:

1. Milan Savić, predsednik;

2. dr Ana Đurković, član;

3. prim. dr Dragoslav Novaković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5842/2009

U Beogradu, 24. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA

I

Imenuje se Vanja Vukić za predsednika Upravnog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5843/2009

U Beogradu, 24. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA

I

Razrešavaju se dužnosti člana Nadzornog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova:

1. dr Bora Đorđević;

2. dr Zorica Nešić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5844/2009

U Beogradu, 24. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 50/06-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PEDAGOŠKA ISTRAŽIVANjA U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Aleksandra Petrović dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za pedagoška istraživanja u Beogradu.

II

Imenuje se dr Slavica Maksić, naučni savetnik u Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu, za člana Upravnog odbora Instituta za pedagoška istraživanja u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5816/2009

U Beogradu, 24. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04, 101/05-dr. zakon i 116/08), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U ALIBUNARU

I

Silviji Romanović prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Alibunaru sa 27. avgustom 2009. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5780/2009-1

U Beogradu, 24. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjUDIREKTORA

UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Ivan Maričić dužnosti direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5979/2009

U Beogradu, 24. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA

UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Svetlana Ljubičić za direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5980/2009

U Beogradu, 24. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS”, br. 85/05 i 72/09), člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA UPRAVE

ZA IZVRŠENjE ZAVODSKIH SANKCIJA U MINISTARSTVU PRAVDE

I

Razrešava se Milan Obradović dužnosti direktora Uprave za izvršenje zavodskih sankcija u Ministarstvu pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5950/2009

U Beogradu, 24. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS”, br. 85/05 i 72/09), člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA UPRAVE

ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA U MINISTARSTVU PRAVDE

I

Postavlja se Milan Obradović za direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5951/2009

U Beogradu, 24. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 96. stav 6. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 i 85/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJE

I

Razrešava se Dejan Čapo dužnosti člana Upravnog odbora Državne lutrije Srbije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5971/2009

U Beogradu, 24. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 96. stav 6. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 i 85/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJE

I

Imenuje se Zoran Šćepanović za člana Upravnog odbora Državne lutrije Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5972/2009

U Beogradu, 24. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 155. stav 3. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RC”, br. 34/03, 64/04-US, 84/04-dr. zakon, 85/05, 101/05-dr. zakon, 63/06-US i 5/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

I

Razrešava se dr Meho Mahmutović dužnosti člana Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Imenuje se dr Miladin Kovačević za člana Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5990/2009

U Beogradu, 24. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 10. stav 1. Uredbe o Saveznoj javnoj ustanovi Jugoslovenski pregled („Službeni list SRJ”, broj 3/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

SAVEZNE JAVNE USTANOVE JUGOSLOVENSKI PREGLED

I

Razrešava se Ile Kovačević dužnosti vršioca dužnosti direktora Savezne javne ustanove Jugoslovenski pregled.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5968/2009

U Beogradu, 24. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 10. stav 1. Uredbe o Saveznoj javnoj ustanovi Jugoslovenski pregled („Službeni list SRJ”, broj 3/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

SAVEZNE JAVNE USTANOVE JUGOSLOVENSKI PREGLED

I

Imenuje se Vojislav Kovačević za direktora Savezne javne ustanove Jugoslovenski pregled.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5969/2009

U Beogradu, 24. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu:

1. Branka Radović;

2. Nela Mihajlović;

3. Milica Bezmarević.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5966/2009

U Beogradu, 24. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Narodnog pozorišta u Beogradu imenuju se:

1. za predsednika:

– Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste banke, Novi Sad;

2. za članove:

1) Branka Radović, muzikolog iz Beograda;

2) Živorad Ajdačić, reditelj iz Beograda;

3) Aleksandar Denić, scenograf iz Beograda;

4) Ljiljana Blagojević, Narodno pozorište u Beogradu;

5) Dina Bobić, Narodno pozorište u Beogradu;

6) Željko Rudić, Narodno pozorište u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5967/2009

U Beogradu, 24. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Narodnog muzeja u Beogradu imenuju se:

1. za predsednika:

– Branislav Mitrović, redovni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

2. za članove:

1) prof. dr Vuk Ognjanović, doktor ekonomskih nauka iz Beograda;

2) Ivona Rajačić Barandovski, dipl. istoričar umetnosti iz Beograda;

3) Marina Andrić, dipl. istoričar umetnosti iz Beograda;

4) Neda Jevremović, Narodni muzej u Beogradu;

5) Zoran Pavlović, Narodni muzej u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5970/2009

U Beogradu, 24. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNjIH POSLOVA

I

Postavlja se Slobodan Nedeljković za pomoćnika ministra unutrašnjih poslova – načelnika Sektora za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6002/2009

U Beogradu, 24. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONO DRUŠTVO

I

Razrešava se Boris Barjaktarović dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5935/2009

U Beogradu, 24. septembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar