152. sednica Vlade Republike Srbije, 1. oktobar 2009. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLjNIH POSLOVA

I

Razrešava se Milovan Božinović dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova – generalnog direktora Generalne direkcije za bilateralu, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6064/2009

U Beogradu, 1. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Dragutin Milovanović dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave – Regionalni centar Kragujevac u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6066/2009

U Beogradu, 1. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Radmila Simić za pomoćnika direktora Poreske uprave – Regionalni centar Kragujevac u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6067/2009

U Beogradu, 1. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, broj 49/92), a u vezi sa tačkom 18. stav 1. Odluke o osnivanju Republičke ustanove Filmske novosti („Službeni glasnik RS”, broj 110/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

SAVETA SAVEZNE JAVNE USTANOVE FILMSKE NOVOSTI

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Savezne javne ustanove Filmske novosti:

1. Života Antić, predsednik;

2. Slobodan Vuković, član;

3. Miroslav Živković, član;

4. Pero Radović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6041/2009

U Beogradu, 1. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 13. Odluke o osnivanju Republičke ustanove Filmske novosti („Službeni glasnik RS”, broj 110/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKE USTANOVE FILMSKE NOVOSTI

I

U Upravni odbor Republičke ustanove Filmske novosti imenuju se:

1. za predsednika:

– Saša Radojević, dipl. dramaturg iz Beograda;

2. za članove:

1) Dragan Kolarević, profesor književnosti, Radio televizija Srbije;

2) Maja Uzelac, dipl. filolog iz Beograda;

3) Jovana Kesić, Republička ustanova Filmske novosti;

4) Božidar Vrebac, Republička ustanova Filmske novosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6036/2009

U Beogradu, 1. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 8. stav 2. Uredbe o Saveznoj javnoj ustanovi Jugoslovenski pregled („Službeni list SRJ”, broj 3/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA

SAVEZNE JAVNE USTANOVE JUGOSLOVENSKI PREGLED

I

Razrešava se Vesna Dragović dužnosti člana Saveta Savezne javne ustanove Jugoslovenski pregled.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6039/2009

U Beogradu, 1. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 8. stav 2. Uredbe o Saveznoj javnoj ustanovi Jugoslovenski pregled („Službeni list SRJ”, broj 3/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA

SAVETA SAVEZNE JAVNE USTANOVE JUGOSLOVENSKI PREGLED

I

Imenuje se Dejan Protić, dipl. istoričar iz Beograda, za predsednika Saveta Savezne javne ustanove Jugoslovenski pregled.

II

Imenuje se Aida Ćorović, dipl. istoričar umetnosti, predsednik Nevladine organizacije URBAN-IN, Novi Pazar, za člana Saveta Savezne javne ustanove Jugoslovenski pregled.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6040/2009

U Beogradu, 1. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA JUGOSLOVENSKE KINOTEKE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Jugoslovenske kinoteke:

1. prof. dr Vojin Dimitrijević, predsednik;

2. Ljubiša Samardžić, član;

3. Goran Marković, član;

4. Aleksandar Erdeljanović, član;

5. Božidar Zečević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6034/2009

U Beogradu, 1. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA JUGOSLOVENSKE KINOTEKE

I

U Upravni odbor Jugoslovenske kinoteke imenuju se:

1. za predsednika:

– Veselin Simonović, glavni i odgovorni urednik dnevnog lista „Blic”, Beograd;

2. za članove:

1) Goran Šušljik, glumac iz Beograda;

2) Nenad Nikolić, dipl. dramaturg iz Beograda;

3) Ljubinka Terzić, Jugoslovenska kinoteka;

4) Božidar Marjanović, Jugoslovenska kinoteka.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6035/2009

U Beogradu, 1. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA

I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

ARHIVA SRBIJE I CRNE GORE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Arhiva Srbije i Crne Gore:

1. prof. dr Milan Ristović, vršilac dužnosti predsednika;

2. dr Tibor Živković, vršilac dužnosti člana;

3. Ivan Vejvoda, vršilac dužnosti člana;

4. Milan Medaković, vršilac dužnosti člana;

5. Mitar Todorović, vršilac dužnosti člana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6032/2009

U Beogradu, 1. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 10. stav 2. Odluke o osnivanju Arhiva Jugoslavije („Službeni glasnik RS”, broj 15/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA ARHIVA JUGOSLAVIJE

I

U Upravni odbor Arhiva Jugoslavije imenuju se:

1. za predsednika:

– Milorad Radević, dipl. sociolog iz Beograda;

2. za članove:

1) Branislava Jordanović, dipl. pedagog, muzejski savetnik u Pedagoškom muzeju u Beogradu;

2) Branko Jevtić, dipl. farmaceut iz Beograda;

3) Jelena Vilović, Arhiv Jugoslavije;

4) Mitar Todorović, Arhiv Jugoslavije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6033/2009

U Beogradu, 1. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA PROUČAVANjE KULTURNOG RAZVITKA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka:

1. dr Milena Dragićević Šešić, predsednik;

2. dr Branimir Stojković, član;

3. dr Miloš Nemanjić, član;

4. Biljana Jokić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6037/2009

U Beogradu, 1. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA PROUČAVANjE KULTURNOG RAZVITKA

I

U Upravni odbor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Vukašin Pavlović, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu;

2. za članvoe:

1) Aleksandra Šević, dipl. inž. arhitekture, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda;

2) mr Vladimir Ugrica, dipl. psiholog, Psihološko savetovalište „Lighthouse”, Novi Sad;

3) Dejan Zagorac, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka;

4) Slobodan Mrđa, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6038/2009

U Beogradu, 1. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE I SPORTA

I

Razrešava se dr Milka Andrić dužnosti pomoćnika ministra prosvete i sporta – Sektor za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6172/2009

U Beogradu, 1. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE

I

Razrešava se Milanko Perišić dužnosti pomoćnika ministra prosvete – Sektor za finansijske poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6170/2009

U Beogradu, 1. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE

I

Postavlja se mr Želimir Popov za pomoćnika ministra prosvete – Sektor za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6173/2009

U Beogradu, 1. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE

I

Postavlja se Bojana Mitrović za pomoćnika ministra prosvete – Sektor za finansije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6171/2009

U Beogradu, 1. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. stav 2. Odluke o osnivanju Kriminalističko-policijske akademije („Službeni glasnik RS”, broj 58/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA

SAVETA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKE AKADEMIJE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Kriminalističko-policijske akademije predstavnici osnivača:

1. Milorad Todorović;

2. Dejan Matić;

3. Rodoljub Milović.

II

Za članove Saveta Kriminalističko-policijske akademije imenuju se predstavnici osnivača:

1. Zorana Vlatković, savetnik ministra unutrašnjih poslova;

2. Željko Kojić, zamenik načelnika Sektora finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

3. Božidar Otašević, zamenik načelnika Uprave za stručno obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i nauku u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6178/2009

U Beogradu, 1. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Razrešava se Predrag Šekeljić dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike – Sektor za elektroenergetiku, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6219/2009

U Beogradu, 1. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE

I

Razrešava se doc. dr Milan Đukić dužnosti vršioca dužnosti direktora Univerzitetske dečje klinike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6209/2009

U Beogradu, 1. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE

I

Imenuje se prof. dr Ida Jovanović za direktora Univerzitetske dečje klinike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6211/2009

U Beogradu, 1. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLjE KRAGUJEVAC

I

Razrešava se prof. dr Dragoljub Đokić dužnosti vršioca dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6212/2009

U Beogradu, 1. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLjE KRAGUJEVAC

I

Imenuje se prof. dr Dragoljub Đokić za direktora Instituta za javno zdravlje Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6213/2009

U Beogradu, 1. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Kliničkog centra Kragujevac:

1. Bratislav Uraković;

2. Slavica Vukosavljević;

3. Goran Lekić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6235/2009

U Beogradu, 1. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC

I

U Upravni odbor Kliničkog centra Kragujevac imenuju se za članove:

1. dr Suzana Perović, specijalista neuropsihijatrije, Zavod za smeštaj odraslih lica „Male pčelice”, Kragujevac;

2. Goran Ivanović, dipl. pravnik, Skupština grada Kragujevca;

3. Radmila Ivanek, penzioner.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6236/2009

U Beogradu, 1. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar