16. sednica Vlade Republike Srbije, 22. septembar 2017. godine

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Slavoljub Stanojević za vršioca dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede od 28. avgusta 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8105/2017-1

U Beogradu, 22. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE

I

Postavlja se dr Mileta Radojević za vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde od 28. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-9023/2017

U Beogradu, 22. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Veselin Milošević za vršioca dužnosti pomoćnika direktora – koordinatora Uprave carina u Ministarstvu finansija od 1. oktobra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-9015/2017

U Beogradu, 22. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se mr Sonja Lazarević za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za kontrolu primene carinskih propisa u Ministarstvu finansija od 1. oktobra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-9017/2017

U Beogradu, 22. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Ljubica Barbulj za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za informacione i komunikacione tehnologije u Ministarstvu finansija od 1. oktobra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-9014/2017

U Beogradu, 22. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE

I

Postavlja se dr Predrag Jovanović za vršioca dužnosti direktora Uprave za javne nabavke od 21. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9139/2017

U Beogradu, 22. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE

I

Postavlja se Zorica Anđelković za vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za robne rezerve od 21. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9142/2017

U Beogradu, 22. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE

I

Postavlja se Bojana Tošić za vršioca dužnosti zamenika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike od 21. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9158/2017

U Beogradu, 22. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE

I

Postavlja se Ninoslav Kekić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike ‒ Sektor za obezbeđenje kvaliteta javnih politika od 24. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9159/2017

U Beogradu, 22. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se dr Radomir Tešić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za finansijsko-materijalne i opšte poslove od 28. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8917/2017

U Beogradu, 22. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

I

Postavlja se Ivan Gerginov za vršioca dužnosti pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije – Sektor za prihvat, zbrinjavanje, readmisiju i trajna rešenja od 28. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8790/2017

U Beogradu, 22. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o Kancelariji za ljudska i manjinska prava („Službeni glasnik RS”, broj 75/12), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA

KANCELARIJE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

I

Postavlja se dr Dragoljub Acković za vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava od 29. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9108/2017

U Beogradu, 22. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima („Službeni glasnik RS”, broj 95/15), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE

ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA

I

Postavlja se Marko Blagojević za vršioca dužnosti direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima od 17. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9137/2017

U Beogradu, 22. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini („Službeni glasnik RS”, broj 24/15), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI

I

Postavlja se Milija Marković za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini – Sektor za stručno operativne poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini od 25. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9053/2017

U Beogradu, 22. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 4. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 105/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKOG ODBORA ZA SPROVOĐENJE I PODSTICANJE EKONOMSKE SARADNJE SA

REPUBLIKOM HRVATSKOM I KONTROLU SPROVOĐENJA SPORAZUMA

I

Konstatuje se da je Stevanu Nikčeviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Zajedničkog odbora za sprovođenje i podsticanje ekonomske saradnje sa Republikom Hrvatskom i kontrolu sprovođenja Sporazuma 29. juna 2017. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9092/2017

U Beogradu, 22. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 4. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 105/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKOG ODBORA

ZA SPROVOĐENJE I PODSTICANJE EKONOMSKE SARADNJE SA REPUBLIKOM HRVATSKOM I KONTROLU SPROVOĐENJA SPORAZUMA

I

Imenuje se Stevan Nikčević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, za predsednika srpskog dela Zajedničkog odbora za sprovođenje i podsticanje ekonomske saradnje sa Republikom Hrvatskom i kontrolu sporovođenja Sporazuma.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9093/2017

U Beogradu, 22. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 16. stav 2. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti kulture i prosvete („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 12/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SRPSKOG DELA

KOMISIJE ZA POVRAĆAJ KULTURNIH DOBARA

I

Razrešavaju se dužnosti u srpskom delu Komisije za povraćaj kulturnih dobara:

1. Asja Drača Muntean, predsednik,

2. Igor Jovičić, član,

3. Episkop slavonski Gospodin Jovan (Ćulibrk), član,

4. Bojana Ristić, član,

5. Zoran Vapa, član,

6. Vladimir Radovanović, član,

7. Dejan Radovanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9050/2017

U Beogradu, 22. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 16. stav 2. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti kulture i prosvete („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 12/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SRPSKOG DELA

KOMISIJE ZA POVRAĆAJ KULTURNIH DOBARA

I

U srpski deo Komisije za povraćaj kulturnih dobara imenuju se:

1) za predsednika:

– Asja Drača Muntean, pomoćnik ministra kulture i informisanja;

2) za članove:

(1) Igor Jovičić, sekretar Ministarstva kulture i informisanja,

(2) Episkop slavonski Gospodin Jovan (Ćulibrk),

(3) Bojana Ristić, ministar savetnik u Odeljenju za međunarodnu kulturnu, prosvetnu, naučnu, tehnološku i sportsku saradnju Ministarstva spoljnih poslova,

(4) Zoran Vapa, direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Petrovaradin,

(5) Vladimir Radovanović, upravnik Muzeja Srpske pravoslavne crkve u Beogradu,

(6) Dejan Radovanović, viši stručni saradnik u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture – Petrovaradin.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9051/2017

U Beogradu, 22. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

STUDENTSKOG CENTRA KRAGUJEVAC

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Studentskog centra Kragujevac:

1. Milan Mijailović, predsednik,

2. Nemanja Đorić, član,

3. Radmilo Petrović, član,

4. Milutin Varjačić, član,

5. prof. dr Živadin Bugarčić, član,

6. Nikola Ivković, član,

7. Nedeljko Mišić, član,

8. Dragan Škevin, član,

9. Katarina Petrović Pejčinović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8348/2017-1

U Beogradu, 22. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

STUDENTSKOG CENTRA KRAGUJEVAC

I

U Upravni odbor Studentskog centra Kragujevac imenuju se:

1) za predsednika:

– Marko Purić, master ekonomista iz Kragujevca;

2) za članove:

predstavnici osnivača:

(1) Nedeljko Mišić, master ekonomista iz Kragujevca,

(2) Milan Milojević, tehničar iz Kragujevca,

(3) Risto Kočović, master menadžer iz Kragujevca;

predstavnici univerziteta:

(1) prof. dr Nebojša Zdravković, redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu;

predstavnici studenata:

(1) Tamara Ristić, student Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu,

(2) Miloš Đorđević, student Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu;

predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Velimir Živković, rukovodilac Službe ishrane,

(2) Dragan Škevin, pomoćnik direktora za smeštaj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8352/2017-1

U Beogradu, 22. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni glasnik SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS, 36/02 i „Službeni glasnik RS”, br. 125/04 – dr. zakon, 36/11 – dr. zakon, 99/11 – dr. zakon, 83/14 – dr. zakon i 5/15 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA

U SKUPŠTINI DRUŠTVENOG PREDUZEĆABEOGRADSKI SAJAM

SA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD

I

Imenuje se Srđan Sekulić, dipl. menadžer iz Beograda, za predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Skupštini Društvenog preduzeća „Beogradski sajam” sa potpunom odgovornošću, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9166/2017

U Beogradu, 22. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni glasnik SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS, 36/02 i „Službeni glasnik RS”, br. 125/04 – dr. zakon, 36/11 – dr. zakon, 99/11 – dr. zakon, 83/14 – dr. zakon i 5/15 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA

U UPRAVNOM ODBORU DRUŠTVENOG PREDUZEĆABEOGRADSKI SAJAMSA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD

I

Razrešava se Dušan Đaković dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru Društvenog preduzeća „Beogradski sajam” sa potpunom odgovornošću, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9164/2017

U Beogradu, 22. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni glasnik SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS, 36/02 i „Službeni glasnik RS”, br. 125/04 – dr. zakon, 36/11 – dr. zakon, 99/11 – dr. zakon, 83/14 – dr. zakon i 5/15 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA

U UPRAVNOM ODBORU DRUŠTVENOG PREDUZEĆABEOGRADSKI SAJAMSA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD

I

Imenuje se Dušan Đaković, inženjer organizacije rada iz Beograda, za predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru Društvenog preduzeća „Beogradski sajam” sa potpunom odgovornošću, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9163/2017

U Beogradu, 22. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Dragoje Pavlović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za finansijsko upravljanje od 28. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9198/2017

U Beogradu, 22. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Zoran Janjatović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za ruralni razvoj od 2. oktobra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9200/2017

U Beogradu, 22. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA ODBRANE

I

Postavlja se dr Nenad Miloradović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane – Sektor za materijalne resurse od 26. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9204/2017

U Beogradu, 22. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji („Službeni glasnik RS”, br. 88/09, 55/12 – US i 17/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG INSPEKTORA

I

Postavlja se Radovan Mitrašinović za vršioca dužnosti Generalnog inspektora od 25. septembra 2017. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9203/2017

U Beogradu, 22. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se dr Jasmina Benmansur za vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave ‒ Sektor za stručno usavršavanje, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9202/2017

U Beogradu, 22. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić

Ostavite komentar