16. sednica Vlade Republike Srbije, 13. jun 2014. godine

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU

I

Razrešava se mr Bojana Borić Brešković dužnosti vršioca dužnosti direktora Narodnog muzeja u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5359/2014

U Beogradu, 13. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA NARODNOG MUZEJA

U BEOGRADU USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Imenuje se mr Bojana Borić Brešković za direktora Narodnog muzeja u Beogradu – Ustanove kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5361/2014

U Beogradu, 13. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE

I

Razrešava se Mirjana Andrić dužnosti vršioca dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5377/2014

U Beogradu, 13. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Imenuje se Mirjana Andrić za direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Ustanove kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5365/2014

U Beogradu, 13. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

MUZEJA POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE

I

Razrešava se Momčilo Kovačević dužnosti vršioca dužnosti direktora Muzeja pozorišne umetnosti Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5376/2014

U Beogradu, 13. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA MUZEJA POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE

USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Imenuje se Momčilo Kovačević za direktora Muzeja pozorišne umetnosti Srbije – Ustanove kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5375/2014

U Beogradu, 13. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Muzeja savremene umetnosti:

1. mr Mihajlo Petković, predsednik,

2. Dejan Đorić, član,

3. Dragan Babić, član,

4. Pavle Farčić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5403/2014

U Beogradu, 13. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

U Upravni odbor Muzeja savremene umetnosti – Ustanove kulture od nacionalnog značaja imenuju se:

1) za predsednika:

– akademik Vladimir Veličković;

2) za članove:

(1) akademik Dušan Otašević,

(2) prof. dr Lidija Merenik, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

(3) Dušan Zdravković, dipl. ekonomista, regionalni direktor u Eurobanci a.d. Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5400/2014

U Beogradu, 13. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

ISTORIJSKOG MUZEJA SRBIJE

I

Razrešava se Miroslav Živković dužnosti vršioca dužnosti direktora Istorijskog muzeja Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5368/2014

U Beogradu, 13. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ISTORIJSKOG MUZEJA SRBIJE USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Imenuje se dr Dušica Bojić za vršioca dužnosti direktora Istorijskog muzeja Srbije – Ustanove kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5369/2014

U Beogradu, 13. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

ISTORIJSKOG MUZEJA SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Istorijskog muzeja Srbije:

1. prof. dr Ljubodrag Dimić, predsednik, na lični zahtev,

2. mr Vojislav Filipović, član,

3. dr Radoljub Milošević, član,

4. dr Vesna Repić Ćujić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5393/2014

U Beogradu, 13. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ISTORIJSKOG MUZEJA SRBIJE USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

U Upravni odbor Istorijskog muzeja Srbije – Ustanove kulture od nacionalnog značaja imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Miloš Ković, docent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

2) za članove:

(1) prof. dr Smilja Marjanović Dušanić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

(2) dr Mile Bjelajac, naučni savetnik, Institut za noviju istoriju Srbije,

(3) Petar Petrović, viši kustos, Narodni muzej u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5407/2014

U Beogradu, 13. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU

I

Razrešava se Miroslav Tasić dužnosti vršioca dužnosti direktora Etnografskog muzeja u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5362/2014

U Beogradu, 13. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Imenuje se dr Mirjana Menković za vršioca dužnosti direktora Etnografskog muzeja u Beogradu – Ustanove kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5363/2014

U Beogradu, 13. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Etnografskog muzeja u Beogradu:

1. akademik Petar Vlahović, predsednik,

2. prof. dr Nikola Maričić, član,

3. Rajko R. Karišić, član,

4. Branislava Jordanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5408/2014

U Beogradu, 13. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

U Upravni odbor Etnografskog muzeja u Beogradu – Ustanove kulture od nacionalnog značaja imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Dragana Radojičić, naučni savetnik, direktor Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti;

2) za članove:

(1) dr Danijela Velimirović, docent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

(2) mr Olga Vasić, muzejski savetnik, Prirodnjački muzej u Beogradu,

(3) mr Mirjana Đekić, etnolog, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5406/2014

U Beogradu, 13. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Narodnog pozorišta u Beogradu:

1. Radoslav Pavlović, predsednik, na lični zahtev,

2. Aleksandar Obradović, član,

3. Milka Forcan, član,

4. Živorad Ajdačić, član,

5. Jovo Milošević,član,

6. Nadežda Blam, član, na lični zahtev,

7. Ljubodrag Begović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5398/2014

U Beogradu, 13. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

U Upravni odbor Narodnog pozorišta u Beogradu – Ustanove kulture od nacionalnog značaja imenuju se:

1) za predsednika:

– Jelena Kajgo, dramaturg i dramski pisac;

2) za članove:

(1) Danica Maksimović, dipl. muzikolog,

(2) Ana Tomović, pozorišni i radio reditelj,

(3) Anđelka Nikolić, pozorišni i radio reditelj,

(4) Milena Marković, dipl. dramaturg.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5390/2014

U Beogradu, 13. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

FILMSKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Filmskog centra Srbije:

1. Dejan Karaklajić, predsednik,

2. prof. dr Nada Popović Perišić, član,

3. mr Feti Dautović, član,

4. Dubravka Lakić, član,

5. Dragan Jeličić, član,

6. Zoran Cvetanović, član, na lični zahtev,

7. mr Anđelija Vlaisavljević, član,

8. Mirjana Petrović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5389/2014

U Beogradu, 13. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

U Upravni odbor Filmskog centra Srbije – Ustanove kulture od nacionalnog značaja imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Nada Popović Perišić, dekan Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu;

2) za članove:

(1) Emir Kusturica, filmski reditelj,

(2) Nikola Mirkov, vršilac dužnosti generalnog direktora Radio televizije Srbije,

(3) Srđan Mihajlović, generalni direktor Radio televizije Vojvodine,

(4) Dubravka Lakić, filmski kritičar dnevnog lista „Politika”,

(5) Stanko Crnobrnja, televizijski i filmski reditelj i producent iz Beograda,

(6) mr Anđelija Vlaisavljević, filmski i TV producent iz Beograda,

(7) Miroljub Vučković, urednik, Filmski centar Srbije – Ustanova kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5394/2014

U Beogradu, 13. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA ISTORIJE JUGOSLAVIJE USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Imenuje se mr Rifat Kulenović za člana Upravnog odbora Muzeja istorije Jugoslavije – Ustanove kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5404/2014

U Beogradu, 13. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

NARODNOG POZORIŠTA U PRIŠTINI

I

Razrešava se Miodrag Rakočević dužnosti vršioca dužnosti direktora Narodnog pozorišta u Prištini.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5371/2014

U Beogradu, 13. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

NARODNOG POZORIŠTA U PRIŠTINI

I

Imenuje se Nenad Todorović za vršioca dužnosti direktora Narodnog pozorišta u Prištini.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5373/2014

U Beogradu, 13. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 111/09 i 99/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE

I

Imenuje se Živojin Vuletić, dipl. pravnik, za člana Upravnog odbora Agencije za privredne registre.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5556/2014

U Beogradu, 13. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešava se dr Siniša Mali dužnosti člana Upravnog odbora Kliničkog centra Srbije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5413/2014

U Beogradu, 13. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA KLINIKE ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTIDR LAZA LAZAREVIĆ

I

Razrešava se dr Ljubica Mrdaković Todorović dužnosti predsednika Nadzornog odbora Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5412/2014

U Beogradu, 13. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 17. Sporazuma o trgovini i privrednoj saradnji između Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarske Konfederacije („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITOG KOMITETA SA ŠVAJCARSKOM KONFEDERACIJOM

I

Imenuje se Nemanja Stevanović, dipl. pravnik, za predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta sa Švajcarskom Konfederacijom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5367/2014

U Beogradu, 13. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 4. stav 1. Sporazuma ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Češke Republike („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05 i „Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 10/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA SA ČEŠKOM REPUBLIKOM

I

Konstatuje se da je Vesni Arsić prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta sa Češkom Republikom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5491/2014

U Beogradu, 13. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 4. stav 1. Sporazuma ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Češke Republike („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05 i „Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 10/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA SA ČEŠKOM REPUBLIKOM

I

Imenuje se Nemanja Stevanović, dipl. pravnik, za predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta sa Češkom Republikom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5490/2014

U Beogradu, 13. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o ekonomskoj saradnji („Službeni glasnik RS- Međunarodni ugovori”, broj 1/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKOG KOMITETA ZA EKONOMSKU SARADNJU SA REPUBLIKOM TURSKOM

I

Konstatuje se da je dr Sulejmanu Ugljaninu prestala dužnost predsednika srpskog dela Zajedničkog komiteta za ekonomsku saradnju sa Republikom Turskom 27. aprila 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5719/2014

U Beogradu, 13. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o ekonomskoj saradnji („Službeni glasnik RS- Međunarodni ugovori”, broj 1/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKOG KOMITETA ZA EKONOMSKU SARADNJU SA REPUBLIKOM TURSKOM

I

Imenuje se dr Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, za predsednika srpskog dela Zajedničkog komiteta za ekonomsku saradnju sa Republikom Turskom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5720/2014

U Beogradu, 13. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar