163. sednica Vlade Republike Srbije, 22. oktobar 2009. godine

Na osnovu tačke 5. stav 4. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 95/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

Imenuje se Mirko Stefanović, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova, za člana Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6449/2009

U Beogradu, 22. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 7. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 95/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA SEKRETARA I IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ZAMENIKA SEKRETARA PODGRUPE ZA SPOLjNU, BEZBEDNOSNU I ODBRAMBENU POLITIKU STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešava se Vlada Marić dužnosti zamenika sekretara Podgrupe za spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji.

II

U Podgrupu za spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji imenuju se:

1) za predsednika:

– Mirko Stefanović, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova;

2) za zamenika predsednika:

– Marina Jovićević, pomoćnik ministra spoljnih poslova;

3) za zamenika sekretara:

– Milena Mitić, drugi sekretar u Direkciji za sektorske politike Ministarstva spoljnih poslova.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6448/2009

U Beogradu, 22. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA INSTITUTA ZA REUMATOLOGIJU – BEOGRAD

I

Razrešava se prof. dr Nemanja Damjanov dužnosti direktora Instituta za reumatologiju – Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6531/2009

U Beogradu, 22. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA INSTITUTA ZA REUMATOLOGIJU – BEOGRAD

I

Imenuje se prof. dr Nemanja Damjanov za direktora Instituta za reumatologiju – Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6532/2009

U Beogradu, 22. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka), a u vezi sa tačkom 11. Odluke o osnivanju Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 76/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PRIVREMENOG DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENjA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE

I

Imenuje se Jadranka Đuričić za privremenog direktora Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6639/2009

U Beogradu, 22. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Razrešava se Vladana Jović dužnosti pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za državnu upravu, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za državnu upravu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6651/2009

U Beogradu, 22. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Postavlja se Vladana Jović na položaj pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za državnu upravu, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6652/2009

U Beogradu, 22. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU

I

Imenuje se Božidar Đurović za direktora Narodnog pozorišta u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6650/2009

U Beogradu, 22. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 10. stav 1. Uredbe o Saveznoj javnoj ustanovi Radio-Jugoslavija („Službeni list SRJ”, br. 3/02 i 29/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

SAVEZNE JAVNE USTANOVE RADIO-JUGOSLAVIJA

I

Razrešava se Milena Jokić dužnosti vršioca dužnosti direktora Savezne javne ustanove Radio-Jugoslavija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6701/2009

U Beogradu, 22. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 10. stav 1. Uredbe o Saveznoj javnoj ustanovi Radio-Jugoslavija („Službeni list SRJ”, br. 3/02 i 29/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjUDIREKTORA SAVEZNE JAVNE USTANOVE

RADIO-JUGOSLAVIJA

I

Imenuje se Milorad Vujović za direktora Savezne javne ustanove Radio-Jugoslavija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6702/2009

U Beogradu, 22. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 8. stav 2. Uredbe o Saveznoj javnoj ustanovi Radio-Jugoslavija („Službeni list SRJ”, br. 3/02 i 29/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA

SAVEZNE JAVNE USTANOVE RADIO-JUGOSLAVIJA

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Savezne javne ustanove Radio-Jugoslavija:

1. Miloje Drobnjak, predsednik;

2. Radoslav Čolović, član;

3. Aleksandar Nikolić, član;

4. Olivija Rusovac, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6703/2009

U Beogradu, 22. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 8. stav 2. Uredbe o Saveznoj javnoj ustanovi Radio-Jugoslavija („Službeni list SRJ”, br. 3/02 i 29/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA

SAVEZNE JAVNE USTANOVE RADIO-JUGOSLAVIJA

I

U Savet Savezne javne ustanove Radio-Jugoslavija imenuju se:

1. za predsednika:

– Miloš Paramentić, dipl. etnolog, direktor Direkcije FEST-a;

2. za članove:

1) Bojana Karavidić, dipl. politikolog, novinar iz Novog Sada;

2) Milorad Denda, profesor srpskog jezika i književnosti, novinar iz Beograda;

3) Leon Deleon, dipl. pravnik, sekretar Direkcije FEST-a.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6704/2009

U Beogradu, 22. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 50/06-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA NUKLEARNE NAUKE „VINČA” U BEOGRADU

I

Razrešava se mr Radojica Pešić dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za nuklearne nauke „Vinča” u Beogradu, na lični zahtev.

II

Imenuje se dr Jožef Čomor, doktor fizičko-hemijskih nauka, ELEX Commerce, Beograd, za člana Upravnog odbora Instituta za nuklearne nauke „Vinča” u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6629/2009

U Beogradu, 22. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Razrešava se Aleksandra Popović dužnosti sekretara Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6742/2009

U Beogradu, 22. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA MINISTARSTVA EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Postavlja se Ljiljana Stanojević za sekretara Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6743/2009

U Beogradu, 22. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komiteta za vršenje poslova vezanih za bezbednost civilnog vazduhoplovstva („Službeni glasnik RS”, broj 139/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I STALNIH ČLANOVA KOMITETA ZA VRŠENjE POSLOVA VEZANIH ZA BEZBEDNOST CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA

I

Razrešavaju se dužnosti u Komitetu za vršenje poslova vezanih za bezbednost civilnog vazduhoplovstva:

1. Dragoljub Trgovčević, predsednik;

2. mr Milan Moković, stalni član;

3. Miroslav Milošević, stalni član;

4. Predrag Đorđević, stalni član;

5. Nenad Maričić, stalni član;

6. Ivan Čavka, stalni član;

7. Predrag Petronijević, stalni član;

8. Mirko Vujadinović, stalni član;

9. Nikola Stankov, stalni član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6684/2009

U Beogradu, 22. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komiteta za vršenje poslova vezanih za bezbednost civilnog vazduhoplovstva („Službeni glasnik RS”, broj 139/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I STALNIH ČLANOVA

KOMITETA ZA VRŠENjE POSLOVA VEZANIH ZA BEZBEDNOST CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA

I

U Komitet za vršenje poslova vezanih za bezbednost civilnog vazduhoplovstva imenuju se:

1. za predsednika:

– Miodrag Miljković, državni sekretar u Ministarstvu za infrastrukturu;

2. za stalne članove:

1) Nebojša Starčević, generalni direktor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije;

2) Miroslav Kovačević, pomoćnik direktora policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova;

3) Predrag Đorđević, načelnik Službe bezbednosti civilnog vazduhoplovstva, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije;

4) Strahinja Martić, viši saradnik u Grupi za prelet aviona, Ministarstvo spoljnih poslova;

5) Ranko Živak, komandant Vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Srbije, Ministarstvo odbrane;

6) Predrag Petronijević, direktor Uprave carina;

7) Mirko Vujadinović, specijalni savetnik direktora Bezbednosno-informativne agencije;

8) Nikola Stankov, predsednik Upravnog odbora Agencije za kontrolu letenja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6685/2009

U Beogradu, 22. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ZAMENIKA DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA NIŠ

I

Imenuje se doc. dr Zoran Radovanović za zamenika direktora Kliničkog centra Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6789/2009

U Beogradu, 22. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Razrešava se mr Igor Vukonjanski dužnosti pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za radne odnose, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za radne odnose.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6790/2009

U Beogradu, 22. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Postavlja se mr Igor Vukonjanski na položaj pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za radne odnose, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6791/2009

U Beogradu, 22. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar