Uredba o visini naknade za upis udruženja u Registar i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre u postupku vođenja Registra udruženja

Na osnovu člana 35. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, broj 51/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS” br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada, na predlog Upravnog odbora Agencije za privredne registre, donosi

U R E D B U

O VISINI NAKNADE ZA UPIS UDRUŽENjA U REGISTAR I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE U POSTUPKU VOĐENjA REGISTRA UDRUŽENjA

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se visina naknade za upis udruženja u Registar udruženja (u daljem tekstu: Registar) i za druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre u postupku vođenja Registra (u daljem tekstu: Agencija).

Visina naknade za upis i za druge usluge utvrđene ovom uredbom odnosi se i na upis predstavništva stranih udruženja.

Član 2.

Naknada za upis udruženja u Registar iznosi 4.000,00 dinara, a za upis saveza udruženja iznosi 5.000,00 dinara.

Član 3.

Naknada za upis promene podataka, upis novih podataka u Registar, brisanje podataka iz Registra, kao i za upis drugih podataka od značaja za pravni promet, iznosi 2.000,00 dinara.

Član 4.

Naknada za upis ostalih podataka koji su, u skladu sa Zakonom, predmet registracije u Registru iznosi:

za upis pokretanja postupka likvidacije/stečaja 3.000,00 dinara;

za brisanje udruženja i saveza udruženja iz Registra 2.000,00 dinara.

Član 5.

Naknada za objavljivanje na internet strani Agencije podataka od značaja za poslovanje i pravni promet kao što su broj telefona, faksa, internet adresa, adresa elektronske pošte, brojevi računa u bankama i dr., iznosi 100,00 dinara po podatku.

Član 6.

Naknada za izdavanje uverenja iz Registra, izdavanje kopija i za štampanje dokumenata iznosi:

za izdavanje uverenja o podacima upisanim u Registar, odnosno o činjenicama koje proizlaze iz podataka upisanih u Registar, 1.000,00 dinara;

za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršen upis u Registar, po strani dokumenta 30,00 dinara;

za štampanje dokumenta sa internet strane Agencije, po dokumentu 100,00 dinara.

Naknada za izdavanje podataka sadržanih u Registru koji su obrađeni po posebnom zahtevu korisnika i dostavljaju se korisniku u elektronskom formatu, na medijumu ili preko elektronskog servisa koji obezbeđuje Agencija, iznosi 35,00 dinara po registrovanom subjektu.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu,

VLADA

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar