164. sednica Vlade Republike Srbije, 23. oktobar 2009. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08), a u vezi sa članom 8. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 71/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU

ZAMENIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Snežani Miljanić prestaje rad na položaju zamenika Generalnog sekretara Vlade, zbog podnošenja pismene ostavke – od 23. oktobra 2009. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-6845/2009

U Beogradu, 23. oktobra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar