Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Nataša Milić za vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine od 5. novembra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11556/2015

U Beogradu, 30. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Miljan Ranđelović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za opšte poslove od 25. oktobra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11348/2015

U Beogradu, 30. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Slađana Marković Stojanović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za javne službe i socijalnu politiku na Kosovu i Metohiji od 25. oktobra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11347/2015

U Beogradu, 30. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 i 79/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I MEDIJE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešava se Adriana Minović dužnosti zamenika sekretara Pregovaračke grupe za informaciono društvo i medije Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11592/2015

U Beogradu, 30. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 i 79/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I MEDIJE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Imenuje se Katarina Tomić, Odeljenje za planiranje, razvoj i nadzor u oblasti elektronskih komunikacija u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, za zamenika sekretara Pregovaračke grupe za informaciono društvo i medije Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11593/2015

U Beogradu, 30. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 4. Odluke o obrazovanju Saveta za borbu protiv trgovine ljudima („Službeni glasnik RS”, broj 113/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

I

U Savet za borbu protiv trgovine ljudima imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova;

2) za članove:

(1) dr Dušan Vujović, ministar finansija,

(2) dr Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(3) Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

(4) dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlja,

(5) Nikola Selaković, ministar pravde.

II

Ovim rešenjem stavlja se van snage Rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta za borbu protiv trgovine ljudima („Službeni glasnik RS”, broj 104/08).

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11617/2015

U Beogradu, 30. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

I

Postavlja se Aleksandar Jablanović za državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11616/2015

U Beogradu, 30. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Nenad Krtolica za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za kontrolu u Ministarstvu finansija, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11687/2015

U Beogradu, 30. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 9. stav 1. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 44/14 – dr. zakon i 116/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

I

Razrešava se Milica Danilović dužnosti direktora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, zbog isteka perioda na koji je imenovana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11713/2015

U Beogradu, 30. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 9. stav 1. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 44/14 – dr. zakon i 116/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

I

Imenuje se Dušica Šorgić za vršioca dužnosti direktora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11715/2015

U Beogradu, 30. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE

I

Razrešava se Olivera Dmitrović dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

II

Imenuje se prof. dr Lazar Davidović, Klinički centar Srbije, za člana Upravnog odbora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11710/2015

U Beogradu, 30. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU

I

Razrešava se dr Nina Kuburović dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za neonatologiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11759/2015

U Beogradu, 30. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU

I

Imenuje se doc. dr Goran Tasić, Klinički centar Srbije, za člana Upravnog odbora Instituta za neonatologiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11760/2015

U Beogradu, 30. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar